Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 26.martā plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 2. Par izmaiņu veikšanu Iecavas vidusskolas nolikumā
 3. Par nekustamā īpašuma “Iecavas Evaņģēliski-luteriskā draudze” Iecavas novadā sastāvā ietilpstošās zemes vienības detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu
 4. Par Iecavas novada bāriņtiesas locekļa E.Beitiņas ievēlēšanu
 5. Par Iecavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ierakstīšanu zemesgrāmatā
 6. Par Iecavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ierakstīšanu zemesgrāmatā
 7. Par Iecavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ierakstīšanu zemesgrāmatā
 8. Par Iecavas novada doms 2019.gada saistošo noteikumu Nr.5 “Par Iecavas  novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo zemesgabalu, kuri izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas noteikšanu” apstiprināšanu
 9. Par Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
 10. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē
 11. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
 12. Par Atzinības raksta piešķiršanu
 13. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 14. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu
 15. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
 16. Par zemes iznomāšanu
 17. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
 18. Par adreses apstiprināšanu
 19. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos un nomas līguma slēgšanu
 20. Par publiskās apspriešanas rīkošanu jautājumā “Par novada pilsētas statusa piešķiršanu Iecavas ciemam”
 21. Par Iecavas novada domes priekšsēdētāja A.Mačeka pieredzes apmaiņas vizīti uz Valjadolidu (Spānija)
 22. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Mačekam
 23. Par dienesta viesnīcu Iecavas pamatskolā
 24. Sēdes slēgtā daļa
Lapas informācija atjaunota:    22.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
18 apr
Apmeklētāju ievērībai! ‼️ https://t.co/Oqd0ppPRyK