Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2017.gada 12.septembrī, plkst.08.30
IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU


1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu

2. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2016.gada 12.aprīļa lēmumā "Par maksas pakalpojuma "Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" izglītojamiem un darbiniekiem izcenojumiem"

3. Par pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

4. Par grozījumiem Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

5. Par Iecavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu

6. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus" apstiprināšanu

7. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Iecavas novadā" apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

9. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi koplietošanas ūdensnotekām

10. Par valstij piekrītošo 3/4 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Tirgus iela 7A-43, Iecavā pārņemšanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā

11. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 18B un Rīgas ielā 18C, Iecavā, Iecavas novadā pārņemšanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā

12. Par Iecavas novada pašvaldības laikraksta "Iecavas Ziņas" un mājaslapas www.iecava.lv redkolēģijas nolikuma apstiprināšanu

13. Par Iecavas novada 2017.gada saistošo noteikumu Nr.9 "Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam" apstiprināšanu

14. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.12 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" apstiprināšanu

15. Par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta" līdzfinansējuma nodrošināšanu

16. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai

17. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

18. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai

19. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma un nosaukuma apstiprināšanu 

20. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu

21. Par zemes iznomāšanu

22. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu

23. Par zemes vienību nosaukuma maiņu un adrešu apstiprināšanu

 

 

Lapas informācija atjaunota:    08.09.2017
Aktuālais jautājums

Vai uzskati, ka pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem novada ciemos ir noderīgas?

Jā, noteikti
Nezināju, ka šādas tikšanās notiek
TWITTER
IecavaLV
18 Sep
Iesāc nedēļu ar labu darbu – piesaki vietējo uzņēmumu konkursam „Iecavas novada uzņēmēju gada balva”! Vairāk… https://t.co/6Or8xeLRc6