Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 25.jūnijā, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 2. Par pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 3. Par grozījumiem Iecavas novada domes lēmumā “Par ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem”
 4. Par Iecavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
 5. Par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 6. Par Iecavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
 7. Par Iecavas novada Dzimtmisas pamatskolas direktores J.Arājas atbrīvošanu no amata
 8. Par Iecavas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 9. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.9 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu
 10. Par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu-pieņemšanu bez atlīdzības starp pašvaldības padotības iestādēm
 11. Par notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Rosmē un kanalizācijas tīkla Rosme 14 nodošanu apsaimniekošanai
 12. Par pamatlīdzekļu novērtēšanu
 13. Par dalību pārrobežu sadarbības programmas Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014.-2020.gadam projektā
 14. Par Iecavas novada domes noteikumu Nr.3/2019 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā” apstiprināšanu
 15. Par Iecavas novada domes nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā” apstiprināšanu
 16. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
 17. Par Iecavas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikuma apstiprināšanu
 18. Par veselības apdrošināšanas piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.Mačekam
 19. Par Iecavas novada domes 27.03.2018. lēmuma atcelšanu
 20. Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā un nosaukuma apstiprināšanu
 21. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
 22. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
 23. Par zemes iznomāšanu
 24. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
 25. Par īpašuma nosaukuma maiņu
 26. Slēgtā sēdes daļa
Lapas informācija atjaunota:    21.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 jūn
#Teirdarbs SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (reģ. Nr. 43603016206) aicina darbā galveno grāmatvedi (alga no 110… https://t.co/FFemEOpxxr