Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Komisijas

0
 • Dzīvokļu un īres komisija
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
 • Administratīvā komisija
 • Vēlēšanu komisija
 • Iepirkumu komisija
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija
 • Laikraksta "Iecavas Ziņas" un novada mājaslapas redkolēģija
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisija
 • Komisija nomas objektu iznomāšanai
 • Medību koordinācijas komisija
 • Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija
 • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija
 • Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija

 

DZĪVOKĻU UN ĪRES KOMISIJA

Sēdes notiek katra mēneša 1.otrdienā pl.14.00. 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Pelsis

komisijas locekļi:       

 • Gita Kravala
 • Sigma Strautmale
 • Jānis Feldmanis
 • Māra Bugovecka
 • Sabīne Munde
 • Andis Kaspars
 • Oskars Sīga

Dzīvokļu un īres komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. uzņem pašvaldības palīdzības dzīvojamo jautājumu risināšanā rindā, veic rindā uzņemto iedzīvotāju uzskaiti un risina rindā uzņemto iedzīvotāju dzīvokļu jautājumus;
 2. dod atļauju iedzīvotājiem deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvojamā fonda mājās, pieņem lēmumus par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar likumdošanas aktiem;
 3. kārto jautājumus, kas saistīti ar dzīvokļu maiņu, īres līgumu pārslēgšanu un atjaunošanu, dzīvokļu izdošanu apakšīrē;
 4. iesniedz priekšlikumus Domei par atbrīvoto dzīvokļu piešķiršanu fiziskām vai juridiskām personām;
 5. izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, kas saistītas ar pašvaldības dzīvojamo fondu;
 6. veic pārrunas ar dzīvokļu īres, apsaimniekošanas maksas, komunālo pakalpojumu un apkures parādniekiem.

Nolikums

 

DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Sēdes notiek pēc vajadzības.

Komisijas locekļi:

 • Jānis Pelsis
 • Mārtiņš Veinbergs
 • Aivars Mačeks
 • Oskars Sīga

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. sagatavo priekšlikumus par māju apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzina zemes īpašumattiecības un nosaka zemes izmantošanas turpmākās iespējas;
 2. sagatavo dzīvojamo māju, nedzīvojamo telpu privatizācijai nepieciešamos dokumentus;
 3. izziņo privatizāciju (rakstiski informē īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus), kā arī publiski iepazīstina privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem;
 4. publicē informāciju par objektiem, kuri tiek nodoti privatizācijai;
 5. sagatavo lēmumus par dzīvojamo māju privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu;
 6. sagatavo lēmumus par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, izsniedz nepieciešamos lēmumus un maksāšanas paziņojumus;
 7. informē iedzīvotājus par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizācijas jautājumiem un grozījumiem tajos un izskaidro iedzīvotājiem viņu tiesības un pienākumus;
 8. aizstāv komisijas viedokli Domes sēdēs;
 9. sniedz pārskatus Domei, Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai un VAS "Hipotēku un zemes banka"  par privatizācijas gaitu.

 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Sēdes notiek katra mēneša 2.ceturtdienā plkst.14.00. 

Komisijas priekšsēdētāja: Gita Kravala

Komisijas locekļi:

 • Sigma Strautmale
 • Sergejs Pašukovs
 • Lūcija Muceniece
 • Andis Kaspars
 • Alvis Orravs
 • Maira Māla

 

Administratīvā komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. izskata novada administratīvās komisijas kompetencē un pakļautībā saskaņā ar LR  “Administratīvo pārkāpumu kodeksu”  un Iecavas novada saistošajiem noteikumiem esošos administratīvos pārkāpumus, kas notikuši pašvaldības teritorijā;
 2. laikus, vispusīgi un objektīvi noskaidro katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus;
 3. pieņem lēmumus par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
 4. sadarbojas ar valsts policiju, Sociālo dienestu un Bāriņtiesu pārkāpēju apzināšanā.

Nolikums

 

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Priekšsēdētājs: Tālrīts Krastiņš

Sekretāre: Arnita Kauķe
 

Komisijas locekļi:

 • Ineta Bramane
 • Maira Māla
 • Iveta Bartaševiča
 • Andris Runcis
 • Antra Bāgante

 

LAIKRAKSTA "IECAVAS ZIŅAS" UN NOVADA MĀJASLAPAS www.iecava.lv REDKOLĒĢIJA

 • Jānis Pelsis
 • Agra Zaķe
 • Juris Ludriķis
 • Arnis Grundmanis
 • Mihails Haļitovs
 • Kārlis Sinka

 

Sanāksmes organizē ne retāk kā reizi ceturksnī pēc redakcijas vai redkolēģijas locekļu ierosinājuma.

Redkolēģija sniedz redakcijai konceptuālus ieteikumus laikraksta apjoma un satura plānošanai, kā arī sniedz ierosinājumus par reklāmas izcenojumu un abonēšanas maksas izmaiņām.

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Pelsis

Komisijas locekļi:

 • Mārtiņš Veinbergs;
 • Aivars Mačeks;
 • Gita Kravala;
 • Dzidra Baltace;
 • Baiba Leitlante.

 

IEPIRKUMU KOMISIJA

 • Mārtiņš Veinbergs
 • Evita Heidemane
 • Evija Poļakova
 • Aivars Mačeks 
 • Inta Krastiņa
 • Jānis Siugalis
 • Liene Krastiņa

Nolikums

 

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA

 • Ineta Zvirgzda-Šebina
 • Ilze Naguraviča
 • Vanda Korbe
 • Sandris Kaidaks

Nolikums

 

KOMISIJA NOMAS OBJEKTU IZNOMĀŠANAI

Priekšsēdētājs - Mārtiņš Veinbergs

Komisijas locekļi:

 • Aivars Mačeks
 • Baiba Leitlante
 • Gita Kravala
 • Evita Heidemane

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Komisijas locekļi:

 • Aivars Mačeks
 • Vairis Stūris
 • Agris Priede
 • Viktors Sidorenkovs

 

Nolikums

Veidlapa - Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Sēžu protokoli

 

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI TIESISKUMA UZRAUDZĪBAS KOMISIJA

Priekšsēdētājs - Jānis Pelsis

Priekšsēdētāja vietnieks - Aivars Mačeks

Komisijas locekļi:

 • Gita Kravala
 • Baiba Leitlante
 • Evita Heidemane

Nolikums

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJU SADALES KOMISIJA

Komisijas locekļi:

 • Inga Grīnberga
 • Valda Liekne
 • Vija Ieleja
 • Juris Krievs

Nolikums

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Komisijas locekļi:

 • Vija Ieleja
 • Valda Liekne
 • Lolita Krēmere
 • Baiba Gāga
 • Ineta Pilverte

Nolikums

Lapas informācija atjaunota:    29.03.2017
Aktuālais jautājums

Vai esi informēts/-a par skolēnu vasaras darbu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās?

TWITTER
IecavaLV
26 Apr
No 2. maija piesakies skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā! Šogad darbavietu skaits novadā palielināts.… https://t.co/MFE8qbXIVl