Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Komitejas

0

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

 • Finanšu komiteju
 • Veselības un sociālo jautājumu komiteju
 • Attīstības komiteju
 • Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

 

FINANŠU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs Jānis Pelsis pieņem katru pirmdienu no plkst.14 līdz 18

 • Juris Krievs

 • Juris Ludriķis

 • Aivars Mačeks

 • Atis Avots

 1. sniedz atzinumu par budžeta projektu;
 2. sagatavo atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī prioritātēm budžeta sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 3. sagatavo atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 4. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 5. sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 6. sagatavo atzinumus par pašvaldības vai to institūciju lēmumu projektiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 7. izsniedz atļaujas licencētai komercdarbībai;
 8. sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;
 9. vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Domes sēdē;
 10. izskata jautājumus, kas saistīti ar kredītu ņemšanu vai piešķiršanu;
 11. Domes sēžu starplaikā ir tiesīga rīkoties ar naudas līdzekļiem neatliekamos gadījumos;
 12. veic komitejas pieņemto lēmumu kontroli;
 13. veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus;
 14. apstiprina iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes budžeta ietvaros;
 15. sniedz pārskatu  Domei par pašvaldības budžeta izpildi uz kārtējā gada 1.jūliju;
 16. izskata kapitālsabiedrību sagatavotos aprēķinus par visiem tarifu projektiem un sniedz atzinumu.

 

VESELĪBAS UN SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 2. otrdienā plkst. 14.00

Priekšsēdētāja Agra Zaķe pieņem katra mēneša 4. otrdienā plkst. 15-17

 • Jānis Siugalis

 • Juris Ludriķis

 • Sergejs Pašukovs

 • Vilnis Gailums

 1. sagatavo veselības aizsardzības un sociālo jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;
 2. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas skar pašvaldības iedzīvotāju veselības un sociālos jautājumus;
 3. sadarbojas ar pašvaldības aģentūru “Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs” ;
 4. lemj par sociālo palīdzību un sociālo aprūpi, par darbu ar maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Par sociāli mazaizsargāto personu grupām”;
 5. sadarbojas ar bāriņtiesu;
 6. izskata jautājumus par bezdarbnieku nodarbinātību. Nodrošina informācijas par darba piedāvājumiem un nodarbinātību apkopošanu un tās pieejamību novada iedzīvotājiem;
 7. dod slēdzienu par ievietošanu pansionātos, bērnunamos un pirmsskolas izglītības iestādēs, ja tas ir nepieciešams;
 8. pārrauga Sociālā dienesta darbu;
 9. veic pieņemto lēmumu kontroli;
 10. sagatavo sociālā budžeta projektu, reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes analīzi un dod atzinumus par tā izlietošanas gaitu.

 

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 3. trešdienā plkst. 15.00    

Priekšsēdētājs Aivars Mačeks pieņem katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 16-17

 • Jānis Pastars

 • Pēteris Bite

 • Guntis Arājs

 • Astrīda Vītola

 1. apkopo informāciju par novada attīstības plānā veicamajām izmaiņām (celtniecība, ceļu tīkls, transporta attīstība, sakari utt.) iesniegšanai un izskatīšanai Domē;
 2. apzina novada apdzīvoto vietu vajadzības, nākotnes perspektīvas un reālās iespējas, sniedz atzinumus un priekšlikumus par šo teritoriju attīstību;
 3. izskata jautājumus par jaunu darba vietu radīšanu novadā;
 4. veicina uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību pašvaldības teritorijā;
 5. izskata novada vides aizsardzības jautājumus;
 6. izskata jautājumus par novada apstādījumu, dārzu, parku, kapsētu, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu;
 7. izskata jautājumus par mežu, gaisa, ūdeņu un citu novada teritoriju piesārņojumu;
 8. sniedz priekšlikumus par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 9. kontrolē LR APK, noteikumu ,,Par sabiedrisko kārtību Iecavas novadā” izpildi attiecībā uz vides aizsardzību un vides piesārņojuma likvidāciju novada teritorijā;
 10. iespēju robežās sniedz atbalstu novada lauksaimniekiem un zemniekiem;
 11. izskata jautājumus par zemes neracionālu izmantošanu un ierosina vainīgo personu saukšanu pie atbildības saskaņā ar esošo likumdošanu;
 12. veicina informācijas tehnoloģiju attīstību novada teritorijā;
 13. sadarbojas ar VAS ”Latvijas valsts meži”, Reģionālo vides pārvaldi;
 14. likumdošanā noteiktajos gadījumos pēc Jelgavas reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma sniedz atzinumus un/vai priekšlikumus par novada teritorijā esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša 1. otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs Juris Krievs pieņem katra mēneša 2. ceturtdienā plkst. 16-17.

 • Agra Zaķe

 • Vilnis Gailums

 • Arnis Grundmanis

 • Edvīns Circenis

 1. sagatavo izglītības, kultūras un sporta jautājumu izskatīšanu Domes sēdēs;
 2. sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumus;
 3. kontrolē izglītības un kultūras iestāžu darbu saskaņā ar šo nolikumu, sadarbojas ar  reliģiskajām konfesijām, risina jautājumus par piedalīšanos konkursos par sakoptāko sētu, sakoptāko pašvaldību u.c.;
 4. izskata izglītības un kultūras iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 5. apstiprina bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un 5-6 gadīgo uzņemšanu skolā;
 6. risina jautājumus, kas saistīti ar novada iedzīvotāju  brīvā laika izmantošanu;
 7. ar kultūras iestādēm saskaņo  kultūras dzīves norises  novadā;
 8. ar sporta iestādēm saskaņo  sporta dzīves norises novadā;
 9. apstiprina apbalvojamo skolu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju sarakstus; 
 10. koordinē skolēnu piedalīšanos nometnēs vasaras periodā;
 11. pieņem iesniegumus, apkopo tos un iesaka pretendentus konkursiem, goda nosaukuma “Iecavas gada cilvēks”, kultūras mantojuma balvu u.tml. apbalvojumu iegūšanai;
 12. izskata un apstiprina reklāmas izvietošanu novadā;
 13. iesaistās informatīvo un prezentācijas materiālu sagatavošanā un izveidē;
 14. veic citus ar likumu un šajā nolikumā noteiktos pienākumus. 
Lapas informācija atjaunota:    12.02.2015
Aktuālais jautājums

Vai esi informēts/-a par skolēnu vasaras darbu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās?

TWITTER
IecavaLV
26 Apr
No 2. maija piesakies skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā! Šogad darbavietu skaits novadā palielināts.… https://t.co/MFE8qbXIVl