Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Pakalpojuma īss raksturojums:
Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt ziņu par deklarēto dzīvesvietu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģionos iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses

Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un Iecavas novada Domes Dzīvokļu un īres komisija lemj par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pakalpojuma izvērsts skaidrojums:
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

 • dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
 • attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.

Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona, pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, ziņas par deklarēto dzīvesvietu netiek anulētas.

Anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, tiek anulētas arī personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adresēm) un par to tiek paziņots bāriņtiesai.

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība paziņo attiecīgajai personai, ka ziņas par tās deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

Pēc lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldība aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā.

Pašvaldības Dzīvokļu un īres komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas  un juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti: 

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 • Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"
 • Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumi Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu"
 • Ministru kabineta 18.02.2003. noteikumi Nr.82 "Noteikumi, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām"
 • Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumi Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"
 • likums "Par dzīvojamo telpu īri"
 • Administratīvā procesa likums
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums
 • Iedzīvotāju reģistra likums
 • Iesniegumu likums

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 - īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata, Zemes komisijas lēmums) vai īres līguma oriģināls;

- pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara);

- iesniegums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 

Veidlapa:
Iesniegums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas

Maksa par pakalpojumu:
bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, pa pastu, E-pastu (ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
klātienē Iecavas novada Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, pa pastu

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-18.00

Uzziņas:

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts:  dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    23.01.2018
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s