Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss

Laulības reģistrēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
laulības reģistrēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņemt iesniegumu par laulības noslēgšanu, reģistrēt laulību un izsniegt laulības apliecību, izsniegt izziņu par dokumentu pārbaudi.

Pakalpojuma īss raksturojums:
Laulības reģistrēšana ir valsts deleģēta funkcija pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai.

Laulībā var stāties personas no 18 gadu vecuma. Izņēmuma gadījumā - ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu.

Personas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā personīgi klātesot. 

Laulību noslēdz noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Noslēdzot laulību, tiek izdarīts ieraksts laulību reģistrā. Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.


Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas personas


Normatīvie akti:

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

  • pase vai personas apliecība
  • ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu (bijušā laulātā miršanas apliecību vai laulības šķiršanas apliecību, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošu tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izrakstu vai izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par tiesas spriedumu)
  • ja doties laulībā vēlas nepilngadīga persona, - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja
  • ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā, ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas dokuments - apliecinājums par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai. Dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam valsts valodā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
1-6 mēnešu laikā pēc izsludināšanas
(Civillikumā paredzētajos gadījumos pēc līgavaiņa un līgavas attiecīga iesnieguma saņemšanas termiņu var saīsināt vai laulāt bez iepriekšējas izsludināšanas, ja nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai)


Maksa par pakalpojumu:
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju 14 euro.

Laulības ceremonijas sarīkošana Iecavas novada  Dzimtsarakstu nodaļā - 26.04 euro, saskaņā ar Iecavas novada Domes 08.10.2013. lēmumu (protokols Nr. 17, 18.p.)

No valsts nodevas atbrīvo:

  • pirmās un otrās grupas invalīdus;
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
klātiene

Iesniegumu par laulības noslēgšanu pieņem un laulību reģistrē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā (1.stāvā)

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-18.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-12.30, 13.30-16.00

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā,  tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts: dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2015
Aktuālais jautājums

Kā Tu vēlies svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?

gaidu pasākumus savā novadā
apmeklēšu lielos svētku notikumus Rīgā
gribu piedalīties interesantās iniciatīvās
vēlos paveikt ko paliekošu un sapost Latviju tās dzimšanas dienai
neplānoju iesaistīties simtgades svinībās
TWITTER
IecavaLV
22 Jan
Bauskas rajona lauku partnerība izsludina LEADER projektu 4. kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Projektu iesniegumu p… https://t.co/SmFoD5Gz0s