Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Pašvaldības iestāžu vakances

0

(18.03.2019.)

Iecavas vidusskola (reģ. Nr. 90000057174) piedāvā darbu dārzniekam uz nenoteiktu laiku.

Darba alga 525 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Interesēties pa tālruni 20398328.

______________________________________________________________________

(07.03.2019.)

Iecavas novada pašvaldība izsludina konkursu
uz Iecavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes locekļa amatu

(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Iecava, Iecavas novads)

Valdes locekļa pienākumus un atbildību nosaka Komerclikums un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

Prasības pretendentiem/-ēm:

• atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un 79. panta otrās daļas prasībām un likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» prasībām;
• Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem;
• ir augstākā izglītība inženiertehnisko vai sociālo zinātņu jomā vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā un iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā trīs gadi pēdējo piecu gadu periodā;
• izpratne par kapitālsabiedrības darbību nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu nozares jautājumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī (atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām) un vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• nevainojama reputācija;
• stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, prasme formulēt viedokli un organizēt lēmumu pieņemšanu;
• spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;
• spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības;
• spēja patstāvīgi darboties, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• pieredze projektu vadībā;
• prasme strādāt ar mūsdienu sakaru un informācijas līdzekļiem.  Zināšanas un prasmes darbā ar datorprogrammām, zināšanas un prasmes lietvedībā;
• autotransporta vadītāja apliecība (vismaz B kategorija).


Galvenie amata pienākumi ir:

• kapitālsabiedrības pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši Statūtiem;
• kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana;
• kapitālsabiedrības darba plānu izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
• kapitālsabiedrības ieņēmumu-izdevumu tāmes (budžeta) plānošana un kontroles jautājumi;
• kapitālsabiedrības pārstāvēšana darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm, tai skaitā, valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
• kapitālsabiedrības izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālas izmantošanas nodrošinājums;
• ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
• personāla vadības procesa nodrošināšana;
• kapitālsabiedrības darbības tiesiskais un saimnieciskais nodrošinājums;
• dokumentu pārvaldība un lietvedība kapitālsabiedrībā;
• kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
• kapitālsabiedrības darbības operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
• tiesvedība, pārstāvot kapitālsabiedrības intereses.

Paredzamais atalgojums 1808 EUR (pirms nodokļu nomaksas).  

Pieteikumam jāsatur šādi dokumenti: pieteikums un apliecinājums par atbilstību sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes locekļa amatam; konkursa nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas; īss dzīves un darba gaitu pārstāsts Curriculum Vitae (vēlams Europass formātā); sagatavots sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā saimniecība» turpmākās darbības un attīstības redzējums (apjoms – līdz 4000 rakstu zīmēm datorrakstā); citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi; atsauksmes, rekomendācijas vai citi dokumenti (ja pretendentam tādi ir), kas apliecina pretendenta atlasei izvirzītās vai nepieciešamās prasmes.

Pieteikumu iesūtīt pa pastu Iecavas novada pašvaldības administrācijai, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, vai iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā slēgtā aploksnē ar norādi «Pieteikums Iecavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu komunālā   saimniecība» valdes locekļa amata konkursam» vai ar drošu elektronisko parakstu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@iecava.lv.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 14:00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa nolikums

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Visi iesniegtie dokumenti paliek pašvaldības rīcībā un tiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedības sistēmā tiek glabāti 5 gadus. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt iestādei piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

______________________________________________________________________

08.02.2019.

Zālītes speciālā internātpamatskola (reģ. Nr. 90000057140) aicina darbā pavāru.

Darba pienākumi:

  • ​ēdiena gatavošana;
  • ēdiena pasniegšana;
  • darba drošības ievērošana;
  • telpu un inventāra uzturēšana.

Darba vieta: "Brīviņi", Iecavas novads

Darba uzsākšanas laiks: Nekavējoties

Darba laiks: summētais darba laiks, saskaņā ar darba grafiku.

Darba alga: 3,1 EUR stundā.

Tālr. 29125206.

__________________________________________________________________________________

 

 

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019