Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
 

Īstenošanas laiks: 2017. līdz 2019. gads

Projekta ietvaros laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam Iecavas novadā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes - karjeras atbalsta pasākumu īstenošana visiem 728 Iecavas vidusskolas audzēkņiem un 70 Iecavas internātpamatskolas 7.-9. klases skolēniem. Projekta ietvaros ar mērķgrupu strādās trīs pedagoģes - karjeras konsultantes.

No šā gada 18. aprīļa līdz 31. augustam plānotās projekta aktivitātes: darba un profesiju pasaules iepazīšana ar dažādu profesiju satura izpēti, profesiju piemērotības noteikšana, izvērtējot interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību. Plānots, ka pašvaldības sadarbības partneri minētajā laika periodā būs Jelgavas Tehnikums, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, SIA “Viestarti”, Iecavas sieviešu klubs "Liepas", kā arī mediķi, ugunsdzēsēji, jaunsargi, mutes veselības un citu jomu speciālisti.

Tiešo izmaksu kopsumma iepriekš minētajam periodam ir 10045,95 eiro,  netiešās attiecināmās izmaksas - 655,52 eiro. 

Projekta īstenošanas tiesiskais pamats ir 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.

 

Lauku attīstība 2014.-2020.gadā

 

«Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Iecavas novadā»


Īstenošanas laiks: 27.03.2017.-20.12.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Pārbūvēs novadgrāvi (29.03.2017.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, ir paredzēts pārbūvēt novadgrāvi
3000 m garumā no Iecavas vidusskolas (Lauku iela) līdz Vērģupei.

Īstenojot projektu, ir paredzēts pārtīrīt divus novadgrāvjus. Tiks izbūvētas 5 jaunas caurtekas, kur vecās caurtekas vairs nav atjaunojamas, kā arī atjaunotas pārējās trīs caurtekas. Paredzēts veikt komunikāciju pārbūvi - ūdensvadu 7 m garumā un telefona kabeļus 30 m garumā. Tiks atjaunotas 27 drenu iztekas. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, paredzēts izveidot sedimentācijas baseinu. Tas tiks izbūvēts pie abu grāvju ietekas Vērģupē.

Iecavas ciema un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārbūvei kopumā ir milzīga loma ne tikai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes un mitruma režīma uzlabošanā, bet arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pārbūvētās sistēmas ūdeņi tiks novadīti Vērģupē, kas ir valsts nozīmes ūdens noteka.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57532,61 eiro. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 41581,23 eiro jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 15951,38 eiro.

    

 

''Sportisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novadā''

Īstenošanas laiks: 07.07.2016.-16.06.2017.

Lai  nodrošinātu daudzveidīgas sportiskās aktivitātes ikdienā, kā arī dažādotu sportisko pasākumu norisi un esošo sporta komandu atbilstošu darbību, projekta ietvaros tiks iegādāts attiecīgs sporta aprīkojums – divas rezerves spēlētāju nojumes komandām un tiesnešu nojumes ar soliņiem, divi pārvietojamie basketbola grozi, kā arī dažādu bumbu komplekts. Novada stadionā plānots ierīkot astoņus āra trenažierus un elektronisko rezultātu tablo.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas 20830,82 EUR, tajā skaitā:

- publiskais finansējums (ELFLA): 18747,73 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām,

- pašvaldības līdzfinansējums: 2083,09 EUR.

''PASSWORLD''
Gaining experience in the European Union refugee migration problem issues, case studies and integration tools development

 

Īstenošanas laiks: 04.07.2016.-31.05.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Jābūt gataviem iesaistīties integrācijas procesos (10.11.2016.)

2015.gada rudenī biedrība «Balkānu zieds» guva atbalstu projektam PassworLd Eiropas Komisijas programmas Eiropa pilsoņiem sadaļā Pašvaldību tīklojumi. Projektā ir iesaistīti deviņi partneri no Latvijas (tostarp Iecavas novada pašvaldība), Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas un Vācijas.

Projekts uzsākts, lai veicinātu pieredzes apmaiņu par imigrantu integrācijas procesiem un problēmām sabiedrībā, meklējot to risinājumus un pašvaldību savstarpēju atbalstu.

Tā kā Latvijai jāuzņem 531 patvēruma meklētājs un apzināmies, ka tos izvietos pašvaldībās, iesaistījāmies, lai gūtu lielākas priekšzināšanas situācijas risināšanā, ja tāda radīsies.

Projekta ietvaros paredzēti seši pieredzes apmaiņas pasākumi.

Kopējā summa - 140 000 EUR.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana jaunu kanalizācijas tīklu izbūvei dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās.
Projekta iesniegšana ir paredzēta 2017. gada otrajā pusē.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā.

Lapas informācija atjaunota:    25.04.2017
Aktuālais jautājums

Vai esi informēts/-a par skolēnu vasaras darbu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās?

TWITTER
IecavaLV
26 Apr
No 2. maija piesakies skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā! Šogad darbavietu skaits novadā palielināts.… https://t.co/MFE8qbXIVl