Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook draugiem rss

Skolas ielas pārbūve

20-03-2017 0

13.11.2017.

Iela nodota ekspluatācijā

Noslēgusies Skolas ielas pārbūve. 2016. gada 4. novembrī ar ceļu būves uzņēmumu SIA “Binders” noslēgtais līgums paredzēja, ka darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2018. gada februārim, taču būvnieki bija apņēmušies projekta realizāciju pabeigt jau šogad.

Projektā izbūvēta gājēju ietve un brauktuve, jauns ielas apgaismojums, pazemes inženiertīkli – saimnieciskā kanalizācija, ūdensvads, lietus kanalizācija.

Plānotā līgumcena bija 1 217 777,77 eiro, bet darbu gaitā veidojās sadārdzinājums 43 397,98 eiro bez PVN apmērā. Esošo pazemes komunikāciju dēļ, kuru izvietojums bieži neatbilda topogrāfiskajiem uzmērījumiem un apgrūtināja jaunu tīklu izveidi, radās cenas pieaugums. Tika atklāti arī veci ūdensapgādes tīkli, kas ielas pārbūves zonā izbūvēti no jauna.

Piemēram, posmā no Skolas ielas 5. nama līdz Rīgas ielai bija jāveic vecās, neekspluatējamās siltumtrases demontāža, virs tās bija izbūvēta jaunā siltumtrase, ko uz laiku nācās demontēt, kas darbus apgrūtināja.

Papildus izbūvēta sadzīves kanalizācija Skolas un Dzirnavu ielas krustojumā, noasfaltēta Lauku iela pilnā platumā un brauktuve pie mājas Edvarta Virzas ielā 27.

Simboliska Skolas ielas atklāšana plānota Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas sarīkojumā 17. novembrī Iecavas kultūras namā. Par godu valsts svētkiem un ielas atklāšanai pēc pasākuma notiks uguņošana, kuru šaus no laukuma Skolas un Tirgus ielas krustojumā.

_________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2017.

Par Skolas ielas ikdienas kopšanu

Noslēgumam tuvojas Skolas ielas pārbūves darbi. Būvdarbi ir beigti, atlicis veikt asfalta seguma un bruģa klājuma uzmērījumus un sagatavot objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo izpilddokumentāciju.

Iecavniece Daina Rudzīte lūgusi pašvaldību izskaidrot, kā turpmāk tiks organizēti ielas kopšanas darbi.

Līdz nodošanai ekspluatācijā par ielas tīrību ir atbildīga ceļu būves firma SIA “Binders”, kas veic Skolas ielas pārbūvi.

Pēc projekta realizācijas par brauktuves tīrību ziemā saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, tāpat kā citviet Iecavā, rūpēsies VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajons. Gājēju ietves kops SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” darbinieki.

Ielas nomaļu sakopšana, tāpat kā līdz šim, jānodrošina personai, kuras nekustamajam īpašumam pieguļ iela, to nosaka Iecavas novada domes 2016. gada 13. septembra saistošie noteikumi Nr.9 “Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā”. Noteikumu 10. punkts paredz, ka “nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana: savlaicīga zāles nopļaušana un krūmu izciršana, apstādījumu un grāvju tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana”.

Ar ceļu būves firmu SIA “Binders” noslēgtais līgums paredz, ka visiem būvdarbiem jābūt beigtiem līdz 2018. gada februārim, taču plānots, ka iela ekspluatācijā tiks nodota jau šogad.
 ________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2017.

Skolas ielas pārbūvi plāno beigt šogad

Turpinās Skolas ielas pārbūves darbi. Pašvaldības pārstāvji regulāri tiekas ar būvniekiem un seko līdzi darbu izpildei, kas rit atbilstoši sastādītajam plānam. Līdz septembra beigām būvnieki plāno uzklāt  ielas seguma abas kārtas, kā arī veikt ietves bruģēšanu.

Novērstas problēmas ar lietus ūdens savākšanas sistēmas darbību pie daudzdzīvokļu mājas Edvarta Virzas ielā 27 - divi lietus kanalizācijas aku vāki nomainīti pret restotiem lietus ūdens savācēju gūliju vākiem, upes stāvkrasts nostiprināts ar speciālu salmu ģeopaklāju. Vēl nepieciešams veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.

Ar ceļu būves firmu SIA “Binders”, kas veic Skolas ielas pārbūvi, noslēgtais līgums paredz, ka visiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2018. gada februārim, taču būvnieki ir apņēmušies projekta realizāciju pabeigt jau šogad.

 

________________________________________________________________________________________________________________

30.06.2017.

Novērsīs problēmas ar lietus ūdens savākšanas sistēmas darbību pie mājas Edvarta Virzas ielā


Dome vairākkārt ir saņēmusi kādas iedzīvotājas sūdzības par lietus ūdens savākšanas sistēmas darbību pie daudzdzīvokļu mājas Edvarta Virzas ielā 27, kas radušās Skolas ielas pārbūves laikā.

Iecavas novada dome par problēmu ir informēta kopš aprīļa. Tā radās, jo projekta risinājums neatbilda stāvoklim dabā. Jūnija sākumā pašvaldība no projektētājiem saņēma jauno projekta risinājumu. Ir panākta vienošanās ar galveno būvuzņēmēju ceļu būves firmu SIA „Binders” par to, ka nostiprināšanas darbi šajā vietā tiks uzsākti 4. jūlijā.

Bojājumu novērst solītajā termiņā neizdevās, jo objekts ir sarežģīts. Jaunizbūvētās  lietus ūdens savācējas gūlijas būvniecības procesā ir aizklātas, lai tajās netiku ieskalotas smiltis un grunts, tādēļ lietus ūdens tek pa izrakto tranšeju. Diemžēl jūnijā bija augsts nokrišņu līmenis, kas radīja izskalojumus.

Jaunais risinājums paredz, ka divi lietus kanalizācijas aku vāki tiks nomainīti pret restotiem lietus ūdens savācēju gūliju vākiem, lai palielinātu lietus ūdens savākšanas iespējas nokrišņu laikā. Upes stāvkrastu ir paredzēts nostiprināt ar speciālu salmu ģeopaklāju, kā arī papildus izbūvēt ceļa bortakmeņus pie attīrīšanas iekārtas Edvarta Virzas ielā 27.

Lietus ūdens savākšanas sistēma šajā vietā ir sarežģīta tuvumā esošā upes stāvkrasta dēļ, tās sakārtošanas risinājums ir komplekss un tāda izbūves risinājuma, kurā nenotiktu izskalojumi, panākšana un saskaņošana prasīja papildu laiku. Tāpat bija nepieciešama speciālu materiālu izgatavošana.

Dome atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, taču lūdz būvniecības procesa laikā izturēties ar izpratni, jo šī situācija nav patīkama ne domei, ne būvniekam, ne iedzīvotājiem.

Ar cieņu, domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks

________________________________________________________________________________________________________________

 

30.05.2017.

Skolas ielas pārbūves laikā ir ierobežota transporta kustība

Turpinās Skolas ielas pārbūves projekta realizācija, būvnieki veic rakšanas darbus un inženiertīklu izbūvi. Lai iedzīvotājiem būtu mazāk neērtību, rakšanas darbi sadalīti pa posmiem. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka dienas laikā īslaicīgi var būt liegta vai ierobežota piekļuve savam īpašumam.

Lūdzam ņemt vērā kustības ierobežojumus, sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm un izmantot apbraucamos ceļus, slēgto posmu apbraukšanai.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar atbildīgo būvuzraudzi Guntu Milleri, tel.29245811

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un rēķināties ar neērtībām.
 

______________________________________________________________________________________

21.04.2017.

Ielas pārbūves dēļ karsto ūdeni un apkuri atslēgs no 8.maija

Skolas ielas pārbūves projekta ietvaros posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Tirgus ielai ir nepieciešams veikt vecās, neizmantotās siltumtrases demontāžu, kā arī jauna ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas izbūvi.

Lai to varētu izdarīt, ņemot vērā laika apstākļus, būvnieku un darbu pasūtītāja kopsapulcē nolemts, ka  daudzdzīvokļu mājām Skolas ielā 1, Skolas ielā 2, Edvarta Virzas ielā 28 un Dārza ielā 4 no 8. maija aptuveni uz piecām vai sešām dienām tiks atslēgts karstais ūdens un apkure, informē Iecavas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.

________________________________________________________________________________________________________________

12.04.2017.

Vairākām mājām plāno atslēgt karsto ūdeni un apkuri

Skolas ielas pārbūves projekta ietvaros posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Tirgus ielai ir nepieciešams veikt vecās, neizmantotās siltumtrases demontāžu, kā arī jauna ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas izbūvi.

Lai to varētu izdarīt, daudzdzīvokļu mājām Skolas ielā 1, Skolas ielā 2, Edvarta Virzas ielā 28 un Dārza ielā 4 uz piecām vai sešām dienām ir jāatslēdz karstais ūdens un apkure, informē Iecavas novada domes kapitālās celtniecības galvenais speciālists Juris Kuziks. Atslēguma sākuma datums būs atkarīgs no laikapstākļiem, un par to tiks lemts būvnieku un darbu pasūtītāja kopsapulcē ceturtdien, 13. aprīlī. Ja laiks būs pietiekami silts, karsto ūdeni un apkuri plānots atslēgt 18. aprīlī, bet, saglabājoties drēgnam laikam, tas, iespējams, tiks darīts no 24. aprīļa.

Anta Kļaveniece

________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2017.

Satiksmes ierobežojumi Skolas ielas posmā

Turpinās Skolas ielas pārbūves projekta realizācija. 6. aprīlī plānots uzsākt vecā asfalta frēzēšanas darbus ielas posmā no Rīgas ielas līdz Lauku ielai. Darbu laikā transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība tiks ierobežota. Lai iedzīvotājiem būtu mazāk neērtību, rakšanas darbi tiks veikti pa posmiem, tos norobežojot.

Transportlīdzekļu vadītājus lūdzam ņemt vērā kustības ierobežojumus, sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm un izmantot apbraucamos ceļus, slēgtā posma apbraukšanai. Arī gājējus un velosipēdu vadītājus aicinām iespēju robežās izvēlēties citus maršrutus.

Iecavas internātpamatskolas un Iecavas vidusskolas audzēkņus un viņu vecākus remontdarbu laikā lūdzam izvēlēties citus ceļus, lai nokļūtu izglītības iestādē.


Satiksmes organizācijas shēma Skolas ielas pārbūves laikā.

Lelde Podniece-Jostmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

____________________________________________________________________________________________________________

 

07.03.2017.

Darbus Skolas ielā sarežģī neprecizitātes topogrāfijā

Janvāra beigās Iecavā tika uzsākta ilgi gaidītā Skolas ielas pārbūves projekta realizācija.

Pašlaik Skolas ielas posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Rīgas ielai (310 m) un Dzirnavu ielas posmā no Edvarta Virzas līdz Skolas ielai (319 m) būvnieki veic rakšanas darbus un inženiertīklu - ūdensvada un lietus kanalizācijas - izbūvi. Šos darbus turpinās jaunas sadzīves kanalizācijas būvniecība.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs un kapitālās celtniecības galvenais speciālists Juris Kuziks informē, ka līdz šim būvdarbi Skolas ielā rit pēc grafika, neskatoties uz to, ka posmā no Skolas ielas 5. nama līdz Rīgas ielai rakšanas darbus sarežģī vecās, neekspluatējamās siltumtrases demontāža, jo virs tās ir izbūvēta jaunā siltumtrase, kuru nedrīkst sabojāt. Laikā, kad tika veikta siltumtrašu atjaunošana, veco siltumtrasi nedemontēja, lai darbus varētu paveikt lētāk. Pagaidām nav zināms, kāda situācija ir Skolas ielas posmā no Rīgas ielas līdz Lauku ielai.

Diemžēl Skolas ielas pārbūves projekta izstrādei nepieciešamo siltumtrašu topogrāfiju SIA «Iecavas siltums» iesniedza ar neprecīziem datiem, un reālā siltumtrašu situācija atklājas tikai tagad, atrokot apakšzemes komunikācijas. Šo sarežģījumu dēļ projektā jāveic izmaiņas un pastāv varbūtība, ka pieaugs projekta izmaksas un ieplānoto darbu termiņš. Lai demontētu veco siltumtrasi, iespējams, ka pēc apkures sezonas beigām daudzdzīvokļu mājām Skolas ielā 1 un Skolas ielā 2 kādu laiku (līdz divām nedēļām) tiks atslēgta karstā ūdens padeve. Ja šāda rīcība būs nepieciešama, iedzīvotāji par to laikus tiks brīdināti.  

Līdz šim būvniecības process netraucē piekļuvi īpašumiem un iedzīvotāju sūdzības nav saņemtas. Liels pluss - iedzīvotāju automašīnu ērtākai novietošanai ir atvēlēts stāvlaukums Skolas ielā 3. Lai būtu mazāk neērtību, rakšanas darbi tiek veikti pa nelieliem posmiem, tos norobežojot.

Jau vēstīts, ka Iecavas novada domes izsludinātajā atklātajā konkursā par Skolas ielas pārbūvi Iecavā tiesības īstenot šo projektu ieguva ceļu būves firma SIA «Binders» par līgumcenu 1 217 777,77 eiro. Pazemes inženiertīklu izbūvi sadarbībā ar SIA «Binders» veic apakšuzņēmējs SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība».

Projekta gaitā kopumā tiks izbūvēti šādi inženiertīkli:

* saimnieciskā kanalizācija 1727,8 m

* ūdensvads 1415,5 m

* lietus kanalizācija 2114,1 m.

Vēl Skolas ielas pārbūves projektā izbūvēs jaunu ielas apgaismojumu, gājēju ietvi un brauktuvi, veiks labiekārtošanu. 2016. gada 4. novembrī noslēgtais līgums paredz, ka visiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2018. gada februārim, taču būvnieki ir apņēmušies projekta realizāciju pabeigt jau šogad. Ja būvdarbus tomēr kavēs neparedzētas situācijas, tad līdz salam tiks ieklāta asfalta apakškārta, bet virskārtas asfaltēšanu atliks līdz nākamā gada pavasarim.


Anta Kļaveniece

______________________________________________________________________________________________________________________

19.01.2017.

Uzsāks Skolas ielas pārbūvi

Pirmdien, 23. janvārī, tiks uzsākti Skolas ielas pārbūves darbi, tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām un satiksmes ierobežojumiem.

Vispirms asfalta seguma demontāža, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu izbūve plānota Skolas ielas posmā no Edvarta Virzas līdz Rīgas ielai un Dzirnavu ielas posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Skolas ielai. Būvnieki - ceļu būves firma SIA «Binders» - par ierobežojumiem informēs iedzīvotājus, kuru īpašumi atrodas ielas pārbūves zonā, kā arī iespēju robežās nodrošinās piekļūšanu īpašumiem.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt atbildīgajam būvdarbu vadītājam Jānim Fedotovam pa tālr. 26352300 vai būvdarbu vadītājam Oskaram Leibum pa tālr. 26352300.

Jāatgādina, ka tiesības īstenot Skolas ielas pārbūves projektu atklātā konkursā ieguva ceļu būves firma SIA «Binders» par līgumcenu EUR 1 217 777,77.


Satiksmes organizācijas shēma Skolas ielas pārbūves laikā.

Sākotnēji darbi tiks veikti Skolas ielas posmā no Edvarta Virzas līdz Rīgas ielai un Dzirnavu ielas posmā no Edvarta Virzas ielas līdz Skolas ielai.

Lelde Podniece-Jostmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Lapas informācija atjaunota:    13.11.2017
TWITTER
IecavaLV
13 Dec
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs aicina uz Ziemassvētku koncertu 19. decembrī plkst. 18.30. https://t.co/Fb5IjV8cgF