Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Notikusi kārtējā domes sēde

09.08.2017 0

8. augusta domes sēdē deputāti izskatīja 21 darba kārtības jautājumu.

Deputāti uzklausīja informāciju par pašvaldības iepirkumiem, kas veikti laika posmā no 7. jūlija līdz 3. augustam.

17. jūlijā ar SIA «Projekts EAE» noslēgts iepirkuma līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldības ceļa «V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7» pārbūvei. Kopējā līguma summa: 9 498,50 EUR ar PVN, no kuriem par būvprojekta izstrādi - 8 548,65 EUR; par būvdarbu autoruzraudzības veikšanu - 949,85 EUR. Līguma izpildes termiņš - pieci mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

18. jūlijā izsludināts atklāts konkurss «Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» teritorijas labiekārtošanas 1.un 2. būvniecības kārta». Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notika 8. augustā.

28. jūlijā ar SIA «Kvinta BCL» noslēgts iepirkuma līgums par gājēju celiņa seguma un apgaismojuma izveidi Iecavas parkā. Kopējā līguma summa: 85 256,04 EUR ar PVN. Līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā 2017. gada 31. oktobris.

Jūlijā veiktajā tirgus izpētē «Iecavas novada izglītības, sporta attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2018.-2025. gadam izstrāde» no trim pretendentiem par uzvarētāju atzīts SIA «NK konsultācijas» piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 11374 EUR ar PVN. Pašlaik notiek līguma saskaņošana. Plānotais līguma izpildes termiņš: 2017. gada 15. decembris.

Vairāki iepirkumi ir saistīti ar Iecavas novada domes īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Iecavas novadā».

11. jūlijā notika iesniegto piedāvājumu atvēršana iepirkumam «Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadājumiem uz peldēšanas nodarbībām». No diviem pretendentiem par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA «HANSABUSS LATVIA» piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 27 967,94 EUR ar PVN. Līguma izpildes laiks: no 2017. gada septembra līdz 2019. gada decembrim.

Jūlijā veiktajā tirgus izpētē «Bērnu nometņu organizēšana» par uzvarētāju atzīts biedrības «Sporta klubs «Drostalas»» piedāvājums ar līgumcenu 9900 EUR ar PVN. Līguma ietvaros plānots organizēt trīs nometnes - 2017., 2018. un 2019. gadā. Plānots, ka katrā no tām piedalīsies 15 bērni vecumā no sešiem līdz 18 gadiem, lai uzlabotu fizisko veselību un attīstītu veselīga uztura paradumus.

Jūlijā veiktajā tirgus izpētē «Peldēšanas nodarbību nodrošināšana» par uzvarētāju atzīts Daugmales Multifunkcionālā centra piedāvājums ar līgumcenu 8190 EUR ar PVN.  Projekta laikā plānots organizēt 91 peldēšanas nodarbību 2.klases 36 skolēnu grupai ar instruktoru.

Jūlijā veiktajā tirgus izpētē «Vingrošanas nodarbību vadīšana» iepirkuma priekšmets tika sadalīts septiņās daļās. 1.daļā «Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbību vadīšana» par uzvarētāju atzīts biedrības «KSMR Fitness» piedāvājums par līgumcenu 4125 EUR (bez PVN); 2. daļā «Vingrošanas nodarbību vadīšana senioriem» par līgumcenu 800 EUR (bez PVN); 3. daļā «Vingrošanas nodarbību vadīšana jaunajām māmiņām» par līgumcenu 1078 EUR (bez PVN), 4. daļā «Nūjošanas nodarbību vadīšana» par līgumcenu 928 EUR (bez PVN) un 5. daļā «Grupu vingrošanas nodarbību vadīšana» par līgumcenu 1568 EUR (bez PVN) - par uzvarētāju atzīts SIA «Jautrais APELSĪNS»; 6. daļā «Vingrošanas nodarbību vadīšana PII «Cālītis» audzēkņiem» par līgumcenu 5000 EUR (bez PVN) par uzvarētāju atzīta Eva Bunkeviča; 7. daļā «Vingrošanas nodarbību vadīšana PII «Dartija» audzēkņiem» par līgumcenu 5000 EUR (bez PVN) par uzvarētāju atzīta Svetlana Lejniece.  

PAR KONKURSA «IECAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA» NOLIKUMA APSTIPRINĀSANU

Dome apstiprināja konkursa vērtēšanas komisijas izstrādāto konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» nolikumu jaunā redakcijā. Nolikumā
ietverti Uzņēmēju konsultatīvās padomes un komiteju izvirzītie priekšlikumi. Turpmāk jau esošās konkursa nominācijas - Gada ražotājs (vērtē tikai kapitālsabiedrības), Gada zemnieks, Gada tirgotājs, Gada pakalpojumu sniedzējs un Gada mājražotājs/amatnieks - papildinās vēl viena - «Gada drosminieks uzņēmējdarbībā», savukārt vienam no nomināciju uzvarētājiem būs iespēja kļūt par titula «Iecavas novada gada uzņēmējs» īpašnieku, saņemot arī naudas balvu 1000 eiro apmērā. Nolikumā mainīti arī vairāki vērtēšanas kritēriji, kas atvieglo dalību konkursā. Konkurss tiks izsludināts 15. augustā.       

PAR KOMISIJU IZVEIDOŠANU

Dome nolēma izveidot Iecavas novada Vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā un komisijā ievēlēja Arnitu Kauķi, Mairu Mālu, Inetu Bramani, Andri Runci, Antru Bāganti, Tālrītu Krastiņu un Ivetu Draudziņu.

Deputāti apstiprināja Iecavas novada domes Iepirkumu komisiju septiņu locekļu sastāvā un komisijā ievēlēja Mārtiņu Veinbergu, Eviju Poļakovu, Inetu Bramani, Lieni Krastiņu, Evitu Heidemani, Intu Krastiņu un Jāni Siugali.


PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS PĀRTRAUKŠANU DZIMTMISAS PAMATSKOLĀ

Lai nodrošinātu Iecavas novada iedzīvotājus ar vietām bērnudārzos, Iecavas novada pašvaldība uztur un lielus finanšu līdzekļus iegulda divās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs - «Cālītis» un «Dartija». Dzimtmisas pamatskolas mazās skolas ēkas kritiskā tehniskā stāvokļa dēļ (ēkas, tehniskais nolietojums ir 65% un tā ir avārijas stāvoklī) uzturēt pirmsskolas izglītības programmas grupu Dzimtmisas pamatskolā ir ekonomiski neizdevīgi. Bērnu vecākiem ir izsūtītas vēstules ar lūgumu izvēlēties kādu no Iecavas novada pašvaldībā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurā viņu bērniem tiks nodrošināta vieta, un lielākā daļa vecāku to ir arī izdarījuši.

Jautājums pašvaldībā iztirzāts jau vairākkārt, taču sabiedrībā bija vērojama zināma neskaidrība par pirmsskolas izglītību Dzimtmisas pamatskolā, tāpēc dome pieņēma lēmumu ar 2017. gada 1. septembri pārtraukt pirmsskolas programmas realizāciju Dzimtmisas pamatskolā.

 
PAR IELAS PĀRŅEMŠANU PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ

Domē saņemts dārzkopības sabiedrības «Pārupe» dalībnieku iesniegums ar lūgumu pārņemt pašvaldības īpašumā ielu, kas ir galvenais piebraucamais ceļš dārzkopības sabiedrības teritorijā esošajiem zemes gabaliem. Teritorijā ir vairāk nekā 300 zemes gabali, no kuriem daļa jau ir apbūvēta un tiek izmantota dzīvošanai, bet daļu iedzīvotāji izmanto mazdārziņu un atpūtas vajadzībām. Deputāti nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā satiksmes infrastruktūras objektu – ielu, 570 m garumā, kas atrodas uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,4 ha platībā, un piešķirt tai nosaukumu Dārziņu iela. Lai veiktu izmaiņas pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, tiks sagatavots iesniegums valsts akciju sabiedrībai «Latvijas Valsts ceļi».

PAR ĪPAŠUMA NOSAUKUMA MAIŅU UN ADRESES «DAMBIS» APSTIPRINĀŠANU

Dome lēma par adreses apstiprināšanas nepieciešamību pašvaldībai piederošajai zemes vienībai «Spirtnieki». Tā kā minētajā zemes vienībā atrodas atpūtas vieta, kurā regulāri tiek rīkotas dažādas sporta un izklaides aktivitātes, pašvaldība rosināja atpūtas vietas apmeklētājiem izteikt apstiprināmās adreses variantus. Izvērtējot variantus, domei izteikts priekšlikums zemes vienībai apstiprināt adresi «Dambis». Dome nolēma nekustamajam īpašumam «Spirtnieki» piešķirt jaunu nosaukumu «Dambis» un apstiprināt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3412 – «Dambis», Iecava, Iecavas novads, LV-3913.

PAR APBALVOŠANU AR NOVADA DOMES GODA RAKSTU UN NAUDAS BALVU

Pamatojoties uz Iecavas internātpamatskolas direktores Aijas Semjonovas un domes Izglītības nodaļas speciālistes Valdas Lieknes iesniegumiem, domes deputāti nolēma piešķirt novada domes Goda rakstu un naudas balvu divām izglītības jomas pārstāvēm. Iecavas internātpamatskolas skolotājai Valentīnai Afanasjevai apbalvojums piešķirts par ieguldīto darbu izglītojamo kvalitatīvā mācīšanā un veikumu Iecavas novada attīstībā, savukārt Zālītes internātpamatskolas struktūrvienības vadītājai Aijai Sietiņai - par ieguldījumu Iecavas novada jaunās paaudzes izglītošanā, par ilgstošu un priekšzīmīgu pienākumu pildīšanu izglītības jomā un saistībā ar dzīves jubileju.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības portālā www.iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    09.08.2017
TWITTER
IecavaLV
19 Jul
Aicinām arī iedzīvotājus iesaistīties smaku novēršanā! Oficiālas sūdzības saņemšana ir pamats, lai vērstos pie uzņē… https://t.co/pog1pDqAbX