Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Notikusi domes sēde

13.09.2017 0

12. septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā izskatīti 25 jautājumi. Sēdē nepiedalījās deputāts Arnis Grundmanis.

Apstiprina cenrādi diētiskajai ēdināšanai

Deputāti lēma papildināt pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” ēdināšanas pakalpojumu cenrādi, nosakot, ka izglītojamajiem ar ārsta apstiprinātu diētisko ēdināšanu cena par brokastīm būs 52 centi, pusdienas maksās 1,07 eiro, launags - 57 centus.

Iestādes vadītāja Irīna Freimane skaidro, iepirkuma rezultātā kļuvis zināms, ka izmaksas, lai paēdinātu bērnudārza audzēkņus ar ārsta apstiprinātu diētisko ēdināšanu, pārsniedz domes apstiprinātās, jo nepieciešams iegādāties specializētos bezglutēna produktus – maizi, miltus, makaronus, pienu -, tādēļ cenrādis jāpapildina.

Apstiprina mērķdotācijas sadales kārtību

Dome apstiprināja kārtību, kādā sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm. Noteikumi nosaka, kā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un kā piešķir pašvaldības budžeta finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pašvaldības sociālajām garantijām.

Jāpiemin, ka Izglītības un zinātnes ministrija vēl nav paziņojusi pašvaldībām piešķiramo mērķdotācijas apjomu pedagogu darba samaksai.

Izmaiņas pašvaldības normatīvajos aktos

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus", kas nosaka pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apjomu, pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Iecavas novadā”, kas nosaka, kuras ēkas netiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli un kāda ir maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes procedūra.

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas noteikumus.

Iepriekš minētie normatīvie akti stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Iecavas Ziņas”.

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9 „Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017. gadam”.

Apstiprināts Iecavas novada pašvaldības laikraksta „Iecavas Ziņas” un mājaslapas www.iecava.lv redkolēģijas nolikums. Redkolēģija tiek ievēlēta uz domes pilnvaru laiku, lai palīdzētu organizēt laikraksta izdošanu un mājaslapas veidošanu. Tās sastāvā darbojas Kārlis Sinka, Mihails Haļitovs, Arnis Grundmanis, Solveiga Lineja un Krišjānis Markevics.

Ar dokumentiem varēs iepazīties pašvaldības portāla www.iecava.lv sadaļā “Normatīvie akti”.

Apstiprina Iecavas veselības centra publisko pārskatu

Dome apstiprināja pašvaldības aģentūras „Iecavas veselības centrs” 2016. gada publisko pārskatu. Dokuments būs pieejams pašvaldības portāla www.iecava.lv sadaļā “Sabiedrība un veselība”.

Piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, plāno ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Iecavā

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Iecavā, iesniegusi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta” pieteikumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” aktivitātes ietvaros.

Projektā plānots izbūvēt jaunus notekūdens savākšanas tīklus 9,85 km garumā, spiediena kanalizācijas jaunbūvi ar kopgarumu 1,09 km un piecus kanalizācijas sūkņus, tādējādi vismaz 1833 iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni centralizētās kanalizācijas pieslēgumi.  Kopējās plānotās izmaksas ir 2 802 075,82 eiro, no tām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 1 874 760 eiro apmērā. Projekta īstenošanas ilgums – četri gadi. Dome atbalstīja galvojuma sniegšanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, lai tā varētu saņemt projekta attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamo finansējumu.

Pasniegs pašvaldības Goda rakstu

Deputāti lēma piešķirt novada domes Goda rakstu un naudas balvu 150,00 eiro apmērā Jurim Drizļionokam – sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju un 25 gadu darba ieguldījumu SIA “Iecavas siltums”. 

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības portālā www.iecava.lv.

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    13.09.2017
TWITTER
IecavaLV
15 Aug
RT @Latvijas_armija: No 20.augusta līdz 2.septembrim visā Latvijas teritorijā notiks līdz šim lielākās Nacionālo bruņoto spēku organizētās…