Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Apstiprināts Iecavas novada pašvaldības budžets 2018. gadam

06.02.2018 0

Iecavas novada dome 6. februārī apstiprināja pašvaldības budžetu 2018. gadam.

Pašvaldība šogad savus ieņēmumus plāno 10 997 532 eiro apmērā (pamatbudžeta - 10 710 382 eiro, speciālā budžeta - 287 150 eiro), izdevumu kopējais apjoms - 12 577 404 eiro (pamatbudžeta -  12 219 227 eiro un speciālā budžeta – 358 177 eiro).

Pašvaldības budžets ir veidots atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Budžetā papildus pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai ir rasta iespēja piešķirt līdzekļus infrastruktūras objektu celtniecībai, satiksmes infrastruktūras sakārtošanai un pārbūves projektu izstrādei, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un komunālās saimniecības attīstībai, kā arī atbalstam biedrībām, nodibinājumiem, uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju iniciatīvām.

Budžeta deficītu 1 508 845 eiro un aizņēmuma pamatsummas 436 349 eiro atmaksu paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma 2018. gada sākumā 1 405 194 eiro un aizņēmuma Valsts kasē 540 000 eiro.
 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu - 6 230 107 eiro jeb 58,6% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.  Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi – mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie norēķini – plānoti 3 483 019 eiro apmērā. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa - 586 193 eiro. Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 289 885 eiro, savukārt pārējie ieņēmumi un maksājumi (azartspēļu nodoklis, naudas sodi, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas) plānoti 78 525 eiro apmērā.

Pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti izglītības, kultūras un sporta iestādēm, infrastruktūras uzturēšanai, veselības aprūpei, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, sociālajiem pabalstiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

Lielākie šī gada budžeta finanšu līdzekļi paredzēti izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2018. gadā plānotais izdevumu apjoms ir 6 564 260 eiro, kas ir 53,7% no plānotajiem kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

65,0% jeb 4 268 692 eiro no plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Izglītības nozarē nodarbināto atlīdzībai paredzētie līdzekļi ir par 222 716 eiro vairāk, nekā plānotais pērn, tas saistīts ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu un minimālās algas pieaugumu. Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti 1 466 599 eiro. No pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5.-9. klašu skolēniem un 5-6 gadīgiem audzēkņiem tiks apmaksātas 78 122 eiro vērtībā. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, 2018. gada budžetā ir paredzēti 280 410 eiro, tai skaitā plānots iegādāties autobusu par 140 000 eiro.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām paredzēti 1 368 828 eiro jeb 11,2% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Veselības aprūpei ir plānoti 1 174 423 eiro jeb 9,6% no visiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Par 513 653 eiro plānots labiekārtot Iecavas veselības centra teritoriju. Projekta īstenošanai ir nepieciešams aizņēmums Valsts kasē 400 000 eiro apmērā.

Ekonomiskajai darbībai 2018. gadā plānots izlietot 886 456 eiro jeb 7,3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai (iesēdumu un bedru labošanai, bedrīšu aizpildīšanai, tiltu un caurteku uzturēšanai, šķembu ceļu atputekļošanai, autoceļu uzturēšanai ziemas periodā) paredzēti 167 000 eiro. Pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācijai un vērtības noteikšanai plānots izlietot 24 200 eiro.

Sociālajām vajadzībām plānoti 767 657 eiro jeb 6,3% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.  174 979 eiro jeb 22,8% no sociālās aizsardzības izdevumiem veido izdevumi sociālajiem pabalstiem.

673 821 eiro jeb 5,5% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi atpūtai, sportam un kultūrai. No tiem 75 863 eiro paredzēti biedrību atbalstam.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 433 620 eiro jeb 3,5% no pamatbudžeta izdevumiem. 5000 eiro rezervēti nelabiekārtotu pašvaldības dzīvokļu kārtējiem remontiem. Lai pašvaldība varētu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, 15 000 eiro ir paredzēti daļēji labiekārtotu un nelabiekārtotu dzīvokļu iegādei.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānoti 243 868 eiro, tai skaitā 120 000 eiro ir rezervēti pašvaldības policijas izveidei vai Sabiedriskās kārtības dienesta pilnveidošanai ar mērķi uzlabot sabiedrisko kārtību Iecavas novadā.

Pavisam nelielu daļu (tikai 0,9%) sastāda izdevumi vides aizsardzības pasākumiem, kam pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā ir plānoti 106 294 eiro.

Speciālā budžeta jeb īpašiem mērķiem iezīmēto līdzekļu, ko veido autoceļu fonda līdzekļi, ieņēmumi no dabasresursu nodokļa, ziedojumi un dāvinājumi, ieņēmumi ir plānoti 287 150 eiro apmērā un izdevumi – 358 177 eiro.

Iecavas novada pašvaldības saistību apmērs 2018. gadam ir plānots 575 235 eiro jeb 7,05% no 2018. gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem šajā gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir 422 349 eiro.

Nozīmīgākie Iecavas novada pašvaldības finansiālie ieguldījumi 2018.gadā par kopējo summu 2 344 059 eiro

IZGLĪTĪBA

 • Iecavas vidusskolas 3.korpusa remonts
 • Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves projektēšana
 • Ēkas Baldones ielā 65, Iecavā jumta pārbūve
 • Ēkas Grāfa laukumā 7 iegāde
 • Sporta zāles pie Iecavas internātpamatskolas būvniecības projektēšana
 • Pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" teritorijas labiekārtošanas un rotaļu laukumu pārbūves projektēšana
 • Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

 

EKONOMISKĀ DARBĪBA

 • Autoceļa "V1040 – Roņi – Tāmas – Renceles - A7" pārbūves 1.kārta
 • Bērzu ielas iegāde
 • Automašīnu stāvlaukuma Upes ielā būvniecības projektēšana
 • Sila ielas gājēju trotuāra izbūves projektēšana
 • Ģedules upes tiltiņa restaurācija
 • Lauku ielas posma pārbūves projekta izstrāde
 • Daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas skiču projekta izstrāde

 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

 • Pašvaldības attīstības programmas izstrādes uzsākšana
 • Skeitparka projektēšana un izbūve
 • Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde
 • Iecavas tirgus teritorijas pārbūves metu/skiču projekta izstrāde
 • Ielu apgaismojuma izbūve Raiņa ielā, Robežu ielā un Kalna ielā, Dimzukalnā
 • Apgaismojuma ierīkošana pie daudzdzīvokļu māju atkritumu savākšanas vietām
 • Dzīvokļu iegāde pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanai

 

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" teritorijas labiekārtošana

 

VIDES AIZSARDZĪBA

 • Pašvaldības nozīmes ūdens noteku pārbūve

 

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

 • Klientu apkalpošanas centra izveidošana

Ar budžetu saistītie dokumenti būs pieejami pašvaldības portāla sadaļā “Budžets”.

Lapas informācija atjaunota:    06.02.2018
TWITTER
IecavaLV
15 jan
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Iecavas, Kalnciema, Vecumnieku un Pļavi… https://t.co/R5q13MdrTd