Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Iedzīvotājiem iespēja saņemt līdzfinansējumu

16.07.2018 0

Iecavas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Iecavas novada dome 2017.gada 12.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas noteikumus, pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtību.

Atbilstoši noteikumiem līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas), un dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiek piešķirts 10 EUR (desmit euro) apmērā par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā par vienu skataku, bet ne vairāk kā 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) apmērā par pieslēgumu.

 

Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas šādas prasības:

 • nekustamais īpašums atrodas Iecavas novada administratīvajā teritorijā
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu (ciema robežās) jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā (līdz 100 metriem) šim nekustamajam īpašumam
 • persona jau ir izbūvējusi pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ir to reģistrējusi Mērniecības datu centra datu bāzē pēc 2017.gada 31.decembra

 

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve
 • iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve
 • esošās komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā)
 • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei
 • pieslēgšanās pie centralizētās kanalizācijas sistēmas 5 (piecus) gadus pēc pašvaldības ielas vai ceļa pārbūves vai atjaunošanas, izņemot gadījumus, ja pieslēgšanās notiek ar caurdures metodi, nebojājot ielas vai ceļa segumu. Šādos gadījumos pirms projektēšanas darbu uzsākšanas saņemama pašvaldības izpilddirektora atļauja

 

Pretendentam, kurš atbilst kādam no zemāk minētajiem kritērijiem, viena nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai nodrošina pašvaldība:

 • pretendentam ir piešķirts trūcīgās personas statuss
 • pretendentam ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss
 • pretendentam ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā
 • pretendentam ir apgādājamais ar 1. vai 2.grupas invaliditāti
 • pretendents ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
 • pretendents ir politiski represēta persona
 • pretendents ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks
 • pretendents ir Afganistānas kara dalībnieks
 • pretendents ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
 • pretendents ir vientuļais pensionārs, kuram nav bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums

 

Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldībā iesniedz:

 • iesniegumu (iesnieguma paraugs ir pievienots noteikumiem kā pielikums)
 • nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu. Dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama, ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība
 • dzīvokļu īpašnieku kopība pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
 • dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta vai viņa ģimenes locekļu atbilstību kādai no augstāk norādītajai kategorijai. Dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama, ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība
 • Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, kā arī dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi. Iepriekš minētie dokumenti obligāti ir iesniedzami tiem pretendentiem, kas pretendē uz noteikto pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt personas, kas atbilst kādai no augstāk norādītajai kategorijai – šie dokumenti iesniedzami tikai tad, ja tādi ir

 

Pieteikumi iesniedzami no 31.07.2018. Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā Skolas ielā 4-40 līdz 31.08.2018. plkst. 14.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@iecava.lv, vai pa pastu uz adresi Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 31.08.2018.

Pašvaldības kopējais līdzfinansējuma apmērs 2018.gadam ir 8000 EUR.

Aicinām ar noteikumiem iepazīties pašvaldības mājaslapā šeit

Ginta Krikščūne
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    16.07.2018
TWITTER
IecavaLV
20 feb
Aicinām iepazīt plānoto iekšpagalmu pārbūves darbu aprakstu un grafisko materiālu. Projektā iekļautās teritorijas r… https://t.co/058wh3Pu5n