Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi domes sēde

01.08.2018 0

31. jūlijā deputāti strādāja kārtējā domes sēdē. Darba kārtībā bija 26 jautājumi.

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās divi deputāti: Solveiga Lineja un Jānis Pastars. Savukārt pirmo domes sēdi aizvadīja Nacionālās apvienības pārstāvis Viktors Sidorenkovs, kurš stājies Egila Druviņa vietā. E. Druviņš deputāta pilnvaras nolika personisku iemeslu dēļ. Dome Viktoru Sidorenkovu ievēlēja pastāvīgajā Finanšu komitejas un Attīstības komitejas sastāvā.  

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers informēja par aktuālajiem iepirkumiem un projektu īstenošanas gaitu.

12. jūlijā atkārtoti tika izsludināts iepirkums «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sporta zāles būvniecībai pie Iecavas internātpamatskolas, Skolas ielā 19, Iecavā».  13. jūnijā izsludinātais iepirkums tika pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedza Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto līgumcenu slieksni un pasūtītāja budžeta iespējas. Tagad mainīts iepirkuma procedūras veids – izsludināts atklāts konkurss. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ieplānota 14. augustā.

13. jūlijā izsludināts iepirkums «Multifunkcionālās terapijas istabas un rehabilitācijas telpas aprīkojuma piegāde». Iepirkums organizēts ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekta «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» ietvaros.  Iesniegto piedāvājumu atvēršana plānota 7. augustā.

11. jūlijā noslēgts līgums ar SIA «Projekts EAE» par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību pašvaldības ceļa «A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi» pārbūvei. Iepirkuma procedūrā savus piedāvājumus bija iesnieguši četri pretendenti, taču par uzvarētāju atzīts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar piedāvāto zemāko līgumcenu - EUR 11 446,60 ar PVN.

3. jūlijā noslēgts līgums ar SIA «M.E.LAT-LUX» par lietota autobusa piegādi Iecavas novada pašvaldības vajadzībām. Autobusa cena EUR 126 687 ar PVN. Autobuss pašvaldībai tika piegādāts 6. jūlijā.

3. jūlijā noslēgts līgums ar SIA «VIONA» par Sila kapu kapličas piebraucamā ceļa asfaltēšanu un asfalta seguma atjaunošanu Zemgales ielā 48, Iecavā. Kopējā līguma summa: EUR 16 663,96 ar PVN. Līguma izpildes termiņš - divi mēneši.

3. jūlijā notika piedāvājuma atvēršana un izvērtēšana iepirkumā «Klientu apkalpošanas centra un dzimtsarakstu zāles vienkāršota atjaunošana». Par procedūras uzvarētāju atzīts uzņēmums SIA «Kvintets M» ar piedāvāto līgumcenu EUR 69 275,80 ar PVN.

Par izstāšanos no sporta un atpūtas kooperatīvās sabiedrības «Dartija»

Iecavas novada dome kopš 1993. gada ir biedrs sporta un atpūtas kooperatīvajā sabiedrībā «Dartija». Tā kā dome ir iegādājusies no SAKS «Dartija» nekustamo īpašumu (sporta namu) Grāfa laukumā 7, Iecavā, un 18. jūlijā tas ir nostiprināts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nav lietderīgi arī turpmāk būt par SAKS «Dartija» biedru. Dome nolēma izstāties no sporta un atpūtas kooperatīvās sabiedrības «Dartija» un uzdeva domes priekšsēdētājam iesniegt sabiedrības valdei iesniegumu par izstāšanos. Dome gada laikā no izstāšanās brīža varēs atgūt savu paju vērtību, kas ir EUR 426,60.   

Apstiprina publisko pārskatu

Deputāti apstiprināja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» 2017. gada publisko pārskatu. Tā pilnu tekstu mēneša laikā pēc apstiprināšanas jāpublicē Iecavas novada domes tīmekļvietnē.iecava.lv.

Pārdos mikroautobusu

Dome atļāva atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu VW Caravelle, reģistrācijas numurs FK 3906, 2005. gada reģistrācija, nobraukums 323 364 km, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR, pārdodot to par brīvu cenu. Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietniekam N. Vāveram uzdots ar rīkojumu izveidot komisiju automašīnas nosacītās cenas noteikšanai.

Piešķir līdzekļus energoaudita veikšanai

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2014. gada 10. jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.8 «Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās», biedrība «Ozolu iela 15» ir iesniegusi pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Ozolu ielā 15 energoaudita veikšanai. Deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 300 EUR apmērā. Finansējums tiks nodrošināts no Iecavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta.

Izveido darba grupu izglītības sistēmas plānošanai

Iecavas novada pašvaldībā aktualizējies jautājums par izglītības sistēmas nākotni Iecavas novadā. Pašvaldībā apstiprināta «Iecavas novada izglītības un sporta stratēģija 2018.-2025. gadam», kurā ir rīcības plāns. Šī plāna B sadaļas «Infrastruktūras attīstība» realizēšanai būtisks ir pašvaldības redzējums par piedāvāto alternatīvu izvēli, lai plānotu izglītības sistēmu Iecavas novadā tuvāko gadu laikā.

Iecavas novada domē 27. jūnijā saņemts Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājas Vijas Ielejas iesniegums, kurā viņa lūdz izveidot darba grupu, kas varētu risināt minēto uzdevumu. Jautājums par darba grupas izveidi 2. jūlijā izskatīts un atbalstīts domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā.

Dome nolēma izveidot darba grupu izglītības sistēmas plānošanai Iecava novadā šādā sastāvā: Juris Krievs, Iecavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs, Normunds Vāvers, Iecavas novada pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks, Vija Ieleja, Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja, Indra Latviete, Iecavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja, Juris Ludriķis, Iecavas novada domes Attīstības komitejas deputāts, Ina Eiduka, Iecavas novada pašvaldības administrācijas iekšējā auditore, Ineta Bramane, Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja, kā arī uzdeva darba grupai līdz šī gada 28. septembrim iesniegt domei priekšlikumus par izglītības sistēmas plānošanu Iecavas novadā.

Apstiprina saistošos noteikumus

Dome apstiprināja Iecavas novada domes 2018. gada saistošos noteikumus Nr.7 «Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.10 «Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus»». Turpmāk pilngadību sasniegušam un bez vecāku gādības palikušam bērnam vai bārenim, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, būs iespējams saņemt vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 300 eiro apmērā. Līdz šim pabalsta apmērs bija 250 eiro.

Tāpat izmaiņas paredzētas ikmēneša pabalstu apmērā. Plānots, ka turpmāk audžuģimene tajā ievietota bērna uzturēšanai saņems pabalstu 300 eiro apmērā, nevis 260 eiro kā līdz šim. Savukārt aizbildnis par aizbildnībā esošu pirmo bērnu saņems ikmēneša pabalstu 20 eiro apmērā, otro bērnu - 40 eiro, katru nākamo bērnu – 60 eiro.

Tāpat deputāti apstiprināja Iecavas novada domes 2018. gada saistošos noteikumus Nr.5 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2018. gadam» un saistošos noteikumus Nr.6 «Par Iecavas novada budžeta izpildi 2018. gada 1. pusgadā».

Apstiprina telpu nomas izcenojumu

Deputāti apstiprināja Iecavas novada sporta skolas «Dartija» maksas pakalpojumu izcenojumu telpu nomai. Noteikts, ka viens kvadrātmetrs iznomājamās platības (bez aprīkojuma) maksās 3,50 eiro mēnesī. Maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā, telpu nomu izglītības, kultūras un sporta funkciju veikšanai. Par maksas pakalpojumiem, ja tie sniegti kultūras, izglītības un sporta funkciju veikšanai, maksu neiekasēs no Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēm, Iecavas novada teritorijā reģistrētām biedrībām un nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kā arī no Iecavas novada jaunsargu vienības. Apstiprinātais izcenojums attiecas uz ilgstošajiem nomniekiem, savukārt sporta zālei un trenažieru zālei nomas maksa (stundā) tiks noteikta atsevišķi. 

Atbalsta ieceri būvēt pašapkalpošanās automazgātavu

Iecavas novada dome 10. jūlijā ir saņēmusi Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu, kurā lūgta atļauja detālplānojuma izstrādes uzsākšanai. Plānotā darbība – pašapkalpošanās automazgātava ar stāvlaukumu aptuveni 600 m2 platībā, kopējā apbūves teritorija 3500 m2.  Būvniecība ieplānota uz draudzei piederošas atsevišķas zemes vienība, kas atrodas Jelgavas šosejas un Pārupes ielas stūrī.

Dome pieņēma lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma «Iecavas evaņģēliski luteriskās draudze» zemes vienībai 2,16 ha platībā saskaņā ar Darba uzdevumā noteiktajām detālplānojuma teritorijas un izpētes teritorijas robežām; apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei; par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Iecavas novada pašvaldības administrācijas nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu Mallonu, kā arī uzdeva noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu deleģēs Ķekavas Reģionālajai pašvaldības policijai

Dome konceptuāli atbalstīja ieceri par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Ķekavas novada pašvaldībai. Vēl jāveic virkne formalitāšu, taču plānots, ka no nākamā gada 1. janvāra sabiedrisko kārtību Iecavas novadā uzraudzīs Ķekavas Reģionālā pašvaldības policija.

2016. gada jūlijā Valsts policija likvidēja III kategorijas policijas iecirkņus, tostarp Iecavas policijas iecirkni, kas atradās Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pašvaldībām saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 17. pantu ir jānodrošina sabiedriskā kārtība savā administratīvajā teritorijā, tāpēc atbilstoši likumā noteiktajam viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

Pašlaik Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību - nodrošina Iecavas novada pašvaldības administrācijas Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki. Taču sabiedrībā aizvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas skar valsts un pašvaldības kompetenci sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Spēkā esošais normatīvais regulējums paredz iespēju pašvaldībām izveidot savu pašvaldības policiju, deleģēt pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai, izveidot administratīvās inspekcijas vai ieviest administratīvā inspektora štata vienību, kas nodrošinātu saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību.

Tā kā sabiedrībai ir svarīgi, lai sabiedriskā kārtība pašvaldības administratīvajā teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas efektīvāk, jūnijā tika izsludināta publiskā apspriešana jautājumā par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāti Iecavas novadā un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Apzinot pastāvošās problēmas, ir saprotams, ka pārmaiņas un uzlabojumus nav iespējams ieviest ar pašvaldības līdzšinējiem resursiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Vairāk nekā gadu Iecavas novada pašvaldība ir mēģinājusi rast iespējami labāko risinājumu Iecavas novada iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to dzīves kvalitāti, drošību un sabiedrisko kārtību visaugstākajā līmenī un šobrīd kā vislabāko risinājumu redz šo uzdevumu deleģēt Ķekavas novada Reģionālajai pašvaldības policijai.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    01.08.2018
TWITTER
IecavaLV
20 feb
Aicinām iepazīt plānoto iekšpagalmu pārbūves darbu aprakstu un grafisko materiālu. Projektā iekļautās teritorijas r… https://t.co/058wh3Pu5n