Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss

Uzņēmēji: MVU attīstību laukos kavē bažas un finansējuma trūkums

15.05.2017 0

Uzņēmēji, kas savu darbību izvērtuši Zemgales lauku reģionos, kā galveno iemeslu inovāciju neieviešanā min neskaidrību par ieguvumiem biznesa un finanšu resursu trūkumu, kā arī grūtības piesaistīt resursus.
 

Mazā un vidējā uzņēmējdarbība lauku reģionos bieži vien ir izaicinājumu pilna, un ārpus pilsētām ir sarežģīti adaptēt modernus biznesa modeļus, kas ļautu palielināt šo uzņēmumu konkurētspēju.

Aptaujājot mazos un vidējos uzņēmējus Zemgalē, secināts, ka 65% gadījumu tieši šaubas par iespējamajiem ieguvumiem kavē dažādu mūsdienīgu risinājumu ieviešanu savā uzņēmējdarbībā. 57% uzņēmēju uzsver, ka dažādu jaunievedumu - bioloģiskās lauksaimniecības, jaunu kultūru, selektīvās audzēšanas, tiešsaistes pasūtījumu u.tml. - attīstīšanā kavējošais faktors ir brīvo līdzekļu pieejamība un iespēja tos iegūt no ārējiem avotiem. Tāpat apmēram puse no mazo uzņēmumu īpašniekiem uzsvēruši, ka lauku MVU, galvenokārt, neattīstās tehnoloģiskās ekspertīzes, tirgus informācijas un kvalificētu strādnieku trūkuma dēļ.

Spriežot par izaugsmes iespējām, liela daļa aptaujāto uzņēmēju atzinuši, ka lauku reģionos attīstību veicinātu labvēlīgas regulējošās tiesiskās normas, piemēram, inovāciju ieviešanas atbalsts no valsts iestādēm. Tāpat trūkst pārliecība, ka reģionālajam tirgum ir potenciāls, kas attiecīgi sekmētu inovāciju adaptāciju un kvalificēta darbaspēka piesaisti.

Ņemot vērā inovāciju ieviešanas šķēršļu daudzveidību, atbalstam lauku MVU jābūt plašam un jāietver gan finansiāls, gan nefinansiāls atbalsts. Jauno tehnoloģiju ieviešana lauku MVU demonstrē vairākus ekonomiskus, vides un sociālekonomiskus ieguvumus, sekmējot uzņēmējdarbības konkurētspēju un veiktspēju. Galvenie ieguvumi no inovāciju ieviešanas ir uzlabota rentabilitāte, “iziešana” starptautiskā tirgū un jaunas mērķauditorijas sasniegšana, kā arī jaunu darbavietu radīšana. Uzņēmumi, kas ievieš inovācijas, gūst labumu no augstākas procesu efektivitātes, samazinātām ekspluatācijas izmaksām un mazākas ietekmes uz vidi.

Tieši jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” mērķis. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos.

“INNOGROW” vadošais partneris ir Grieķijas Tesālijas reģiona administrācija, un aktivitātes īstenos arī partneri Bulgārijā, Čehijā, Itālijā, Latvijā, Lielbritānijā, Slovēnijā un Ungārijā. Projekts tiks īstenots divos posmos - pirmā kārta tiks ieviesta līdz 2019. gadam, kad uzsvars tiks likts uz reģionālās politikas pamatnostādņu attīstību, jaunu produktu tehnoloģiju integrēšanu un inovatīvu produktu attīstību, savukārt otrajā kārtā - līdz 2021. gadam - veiktie uzlabojumi tiks pārbaudīti praksē.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets - 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR).

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists
Lapas informācija atjaunota:    15.05.2017
TWITTER
IecavaLV
25 Jun
#teirdarbs galvenajam grāmatvedim! Prasības un amata pienākumi https://t.co/swVyyU8YUQ https://t.co/7Tr7DS9C3e