Iecavas
pilsēta un pagasts
IEmāca
Seko: facebook instagram

Dartija

0

Rekvizīti

Pirmsskolas izglītības iestāde «Dartija»

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000035425
 

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt grupu un bērna vārdu, uzvārdu.

 

Kārtība mācību procesa organizēšanai Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē “Dartija” 2021./2022. mācību gadā - ŠEIT

 

Atrodamies pie Iecavas parka simtgadīgas ozolu alejas un sakoptā privātmāju rajonā. Ejot pa ozolu gatvi, nokļūstam priežu silā. Iestādes teritorijā ir augļu un ogulāju dārzs.
Teritorijas platība ir 1,8 h.
Mūsu iestādes moto «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

Iestāde ir iesaistījusies Eko skolu programmā un vairākkārt saņēmusi Eko skolu Zaļo karogu.

 

Iestādes spilgtākie notikumi fotogrāfijās.

Iestādes pašvērtējuma ziņojums (2021.gads)

Piedāvājam trīs licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programmu,
  izglītības programmas kods 01011111;
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
  izglītības programmas kods 01015511;
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611.

Darbojas diennakts grupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītāja mag. paed. Irīna Freimane

 

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā mag. paed Aija Krūmiņa

 

MŪSU DARBĪBAS MĒRĶIS

 • Veidot atvērtu, demokrātisku iestādi, kura sniedz iespēju īstenot aktīvu attieksmi daudzpusīgās, efektivitāti apliecinošās darbībās, apkārtējās vides jautājumu risināšanā, lai nodrošinātu bērnu personības attīstības iespējas pedagoģiskajā procesā.

UZDEVUMI

  1. Mācību un rotaļu vides izveidē izmantot pēc iespējas vairāk dabas faktoru, lai bērnam aktivitāšu un pētnieciskās darbības rezultātā veidotos priekšstati, zināšanas un iemaņas dažādās intelektuālās jomās.
  2. Izmantot apkārtējo vidi un dabu bērna fiziskā un intelektuālā potenciāla rezultatīvai virzībai.
  3. Ekoskolu programmas realizēšanas procesā iesaistīt un ieinteresēt pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri ir saistīti ar pirmsskolas iestādi.

 

Mūsu iestādes mērķis ir gatavot bērnus dzīvei un skolai, veselību veicinošā vidē par prioritāti izvirzot tikumisko, intelektuālo audzināšanu un radošo spēju attīstīšanu, ceļot skolotāju profesionālās iespējas un sadarbojoties šajās jomās ar vecākiem - augstas pedagoģiskās kultūras līmenī.

Lai veicinātu vecāku iesaistīšanās un izglītošanās iespējas un radītu interesi par visa pedagoģiskā procesa norisi, iestādē regulāri notiek vecāku konsultatīvā centra nodarbības. Tikai racionālas kopdarbības rezultātā varam radīt neierobežotas bērnu veselības, fiziskās, intelektuālās un kreativitātes attīstības iespējas.

 

Ikdienā audzēkņus un viņu vecākus konsultē šādi speciālisti:

Speciālās izglītības skolotāja Ineta Zvirgzda-Šebina - palīdz «citādākiem» bērniem atrast savu vietu konkrētā vidē, apzināties sevi kā personību un pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Palīdz sagatavoties mācībām vispārizglītojošajā skolā, pilnveido uztveri, nostiprina atmiņu, veicina domāšanas attīstību, vingrina uzmanību, attīsta patstāvību un pārliecību par saviem spēkiem. Strādā ar bērniem individuāli, piemeklējot atbilstošu pieeju mācību procesa realizēšanai.

 

Skolotāja logopēde - mag. paed. Ilze Arāja

Ja ir traucēti vairāki vai visi valodas sistēmas komponenti, bērnam ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā, aizkavēta personības attīstība un, visbeidzot, runas attīstības nepilnību dēļ viņam rodas mācīšanās traucējumi. Logopēds ir speciālists, kurš diagnosticē un labo runas, valodas attīstības, lasīt un rakstītprasmes problēmas bērniem. Palīdz viņiem justies labāk, pilnvērtīgāk attīstīties, mācīties un integrēties sabiedrībā.

 

 

Logopēdiskajās nodarbībās ņem vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumu un intelektuālās attīstības līmeni:

 • vingrina artikulācijas aparātu;
 • māca un precizē skaņu izrunu;
 • attīsta runas dzirdi;
 • paplašina vārdu krājumu ;
 • attīsta saistīto runu;
 • attīsta pirkstu sīko muskulatūru;
 • veicina domāšanas procesa attīstību;
 • bagātina sajūtu pieredzi;
 • veido prasmi orientēties telpā, plaknē.

 

Izglītības psihologs - psiholoģijas maģistre Inga Grīnberga

Izglītības psihologa nozīme ir saistīta ar mūsu iestādes profilu - ir diennakts grupa un divas grupas bērniem ar īpašām vajadzībām. Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevums ir sekmēt bērnu attīstību un sagatavošanu skolai. Psihologs nosaka attīstības līmeni un rekomendē, jau laicīgi, bērnu virzīt uz atbilstošu apmācības formu.

Vecāki pie psihologa vēršas, kad ir apmulsuši, vai neapmierināti ar bērna uzvedību, kā arī vairāk vēlas vairāk uzzināt par attīstības īpatnībām, konfliktu risināšanu un disciplinēšanu.

Psihologs ir atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājām, jo sadarbojoties tiek apzinātas būtiskas individuālās nianses, lai veicinātu bērna attīstību, individualitāti, tiek sekmēta sadarbība starp skolotāju, vecāku un iestādi.

 

Fiziskajai audzināšanai mūsu iestādē izvirzīti šādi uzdevumi - saglabāt un nostiprināt bērnu veselību:

 • veicināt normālu fizisko attīstību
 • norūdīt bērna organismu;
 • attīstīt un pilnveidot pamatkustības, kas nepieciešamas praktiskajai dzīvei;
 • attīstīt fiziskās īpašības - veiklību, ātrumu, spēku, izturību .
 • stimulēt pozitīvo rakstura īpašību veidošanos - savaldību, biedriskumu. izpalīdzību, prasmi pārvarēt grūtības.                                        

 

Speciāli organizētas sporta nodarbības nodrošina pirmsskolas audzināšanas programmā paredzēto kustību apguvi noteiktā secībā.

Sporta nodarbības notiek visās vecuma grupās, pēc noteikta plāna un noteiktā laikā, ievērojot katras grupas vecuma posmu, kā arī bērna individuālās attīstības īpatnības.

Mūsu iestādē ir daudzveidīgs un atbilstošs sporta inventārs, pateicoties kuram nodarbības ir interesantas un saturīgas.

Bērniem, kuri apmeklē diennakts grupu notiek arī rīta vingrošana.

Divas reizes gadā notiek sporta svētki visiem bērniem, kurus organizējam SAKS «Dartija» telpās.

Organizējam tematiskos pasākumus, kā «Stipro tētu pēcpusdienas», kurās bērni var sportot kopā ar saviem tētiem.

Organizējam arī sporta nodarbības ārpus telpām - ziemā slēpošana, siltajā laikā - riteņbraukšana, kur ar praktiskiem piemēriem audzēkņiem tiek mācīti ceļu satiksmes noteikumi. 2013. gadā mācības esam uzsākuši ar jauna sporta laukuma izveidi iestādes pagalmā. Stadiona skrejceliņam ieklāts gumijotais segums, kas ir drošāks pret traumām, un veselīgāks skriešanai.

 

Muzikālās audzināšanas uzdevums ir attīstīt bērna muzikālās spējas un radošās dotības tā izraisa emocionālu atsaucību, veido muzikālo dzirdi, izkopj ritma izjūtu. Muzikālās spējas ir ikvienā cilvēkā, tāpēc muzikalitāte jāizkopj pēc iespējas agrīnākā vecuma posmā, jo tā ir bērna emocionālās un intelektuālās attīstības mijsakarības rādītājs.

Mūsu iestādē ir lieliska materiālā bāze un telpas, lai mūzikas nodarbības būtu saistošas bērniem un veicinātu viņu intelektuālo attīstību un personību.

 

Aija Krolle (privātprakse) māca bērniem ritmiku, kas tiek pasniegta balstoties uz latviešu tautas deju.

Ja bērns ir vesels, jebkurš dejas veids ir labs, lai nostiprinātu viņa stāju un izturību. Katram dejotājam jābūt pareizai stājai. Lai to panāktu, harmoniski jāattīsta muskulatūra, kā arī kustību koordinācija.

Dejas pēc slodzes pieskaitāmas pie tā saucamās aerobās aktivitātes. Tas nozīmē, ka ilgāku laiku cikliski tiek noslogotas lielās muskuļu grupas, arī sirds un asinsvadu sistēma, elpošanas sistēmu, - tā ir laba profilaktiskā slodze.

Dejojot bērns iemācās izjust savu ķermeni, tāpēc ikdienā traumu risks ir mazāks. Ja bērns, piemēram, paklūp un krīt, viņš ātrāk reaģē uz ķermeņa stāvokļa maiņu, jo viņam ir telpiska sevis izjūta - viņš labāk jūt, kur kurā brīdī atrodas roka vai kāja, kā sasprindzināti muskuļi.

Dejošanā ieliktais pamats, izkoptā kustību koordinācija var lieliski noderēt arī uzsākot treniņus kādā sporta veidā, piemēram, futbolā. Šajā sporta spēlē, tāpat kā tautas dejās, visu laiku jārēķinās ar komandas (deju kolektīva) biedriem, jājūt, ko dara citi. Savukārt, ja bērns vispirms nodarbojās ar tautas dejām, viņš pēc tam varēs labāk iekļauties jebkurā komandā, izjust tās spēli.

Muzikalitāte, ritma izjūta, prasme iesaistīties kolektīvā, pašapziņa, ko bērns iegūst apmeklējot deju nodarbības - arī tam ir grūti pārvērtējuma nozīme viņa dzīvē.

 

Informāciju tehnoloģijas mācību procesā

Informāciju tehnoloģijas ir neatņemama mūsdienu mācību procesa īstenošanas sastāvdaļa.

Mūsu iestādē audzēkņi jau no mazākajām grupiņām tiek iepazīstināti ar informācijas daudzveidīgajiem uztveršanas un iegūšanas veidiem:

 • interaktīvā tāfele;
 • dators;
 • kinozāle;
 • CD atskaņotāji;
 • interneta iespējas.

Nodarbības izmantojot IT ir krāsainākas un mūsdienīgākas. Burtu apguvei lietojam interaktīvajai tāfelei piemērotas programmas. Apmācības procesā lietojot CD atskaņotāju, TV vai karaoki, bērnam vieglāk apgūt mācāmo vielu, jo procesā tiek iesaistīta visa sensorā sistēma. Ļoti saistoša ir jaunās mācību vielas apguve balstoties uz latviešu animācijas filmiņām par atbilstošu tēmu. Šinī procesā mēs lietojam internetā pieejamās latviešu animācijas filmas, vai izmantojam savas bibliotēkas audio - vizuālos materiālus.

Veselīgs dzīvesveids, vide un apkārtne

Veselīgi dzīvot un cītīgi mācīties bērniem palīdz jau iemīļotie draugi Pūce un Pepija Garzeķe.

Jau kopš 2010. gada esam iesaistījušies Ekoskolu programmā. Mācām bērnus šķirot atkritumus, dzīvot veselīgi un ēst veselīgu pārtiku. Katru dienu otrajās brokastīs bērni ēd dārzeņus vai augļus.

Ēdienu gatavojam iestādes virtuves blokā. Izmantojam tikai vietējos dārzeņus, augļus un ogas. Paši savām vajadzībām vāram ievārījumus, skābējam gurķus un kāpostus. Iepirktos un pārstrādātos dārzeņus, augļus un ogas glabājam pagrabā līdz pat  jaunajai ražai. Katru dienu otrajās brokastīs nodrošinām svaigus dārzeņus un augļus. Ēdiens katru dienu ir svaigs un pilnvērtīgs, atbilstošs MK noteikumos ietvertajām prasībām bērnu ēdināšanai.

Mūsu iestādei ir plaša teritorija, kurā nodarbību starplaikos var brīvi izkustēties. Bērni izmanto šo iespēju pabūt svaigā gaisā. Katrai pirmsskolas grupai ir rotaļu laukums, par kura sakopšanu rūpējās audzinātājas, bērni un vecāki.

Bērnu vajadzībām iegādātas koka mēbeles, kuras ir ergonomiskas un videi draudzīgas. Mēbeļu krāsojumam izmantojam krāsas un lakas, kas ražotas uz ūdens bāzes. Šāda tipa mēbeļu krāsojums nodrošina absolūtu drošību pašiem mazākajiem bērniem, kuru pasaules izzināšana saistīta ar visa apkārtējā pagaršošanu.

Pirmsskolas grupās rotaļu un sporta nodarbībās tiek izmantoti dabas materiāli.

Iestādes sanitāro telpu uzpošanai izmantojam profesionālus un bērnu drošībai atbilstošus līdzekļus.

Teritorijā izveidoti pārdomāti apstādījumi. Katru gadu izlaiduma grupu bērni iestādei dāvina kādu košumkrūmu vai kociņu. Piedalāmies arī parka teritorijas sakopšanā.

Teritorijā, līdzās vecajām ābelītēm, iestādījām jaunas. Jau tagad varam novērtēt to garšu īpatnības. Āboli tiek apēsti otrajās brokastīs.

Ziemā rūpējamies par putniņiem uzstādot barotavas ar piemērotu barību, bet pavasarī sagaidot lidojošos draugus, uzstādījām 19 jaunus putnu būrīšus.

Turpinām rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanas darbus.

Lapas informācija atjaunota:    06.01.2022