Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas novada domes sēde

31.07.2018.
08:30
Iecavas novada dome
0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS

SASAUC  KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI 
2018.gada 31.jūlijā plkst.8.30
IECAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU:
1. Par V.Sidorenkova ievēlēšanu Finanšu komitejas un Attīstības komitejas sastāvā.
 
2. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem, pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veiktajiem auditiem. Personas datu speciālistes informācija.
      
3. Par dzīvokļa Nr.6 “Aizupiešos” izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu. 
                                           
4. Par izstāšanos no SAKS “Dartija”.            
 
5. Par PA “Iecavas veselības centrs” 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 
6. Par domes kustamās mantas – automašīnas VW Caravelle - atsavināšanu.
 
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ozolu ielā 15 energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
 
8. Par darba grupas izveidošanu izglītības sistēmas plānošanai Iecavas novadā.
 
9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.10 “Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus”. 
 
10. Par pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu bez atlīdzības pašvaldības padotības iestādēm.
 
11. Par Valsts kases aizdevumiem piemērojamo gada procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu uz 12 mēnešu likmi.
 
12. Par ēkas Grāfa laukumā 7 telpu nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem. 
 
13. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2018.gadam” apstiprināšanu.
 
14. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par Iecavas novada budžeta izpildi 2018.gada 1.pusgadā” apstiprināšanu.
 
15. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu.
 
16. Par pašvaldībai piekrītošo zemju apvienošanu.
 
17. Par zemes vienību apvienošanu.
 
18. Par domes 09.12.2014. lēmuma “Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības platības precizēšanu” grozīšanu.
 
19. Par zemes vienības atdalīšanu.
 
20. Par zemes vienības atdalīšanu un lietošanas mērķa maiņu.
 
21. Par valstij piekrītošās zemes vienības sadalīšanu.
 
22. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu.
 
23. Par zemes nomas līgumu pārtraukšanu.                 
 
24. Par zemes iznomāšanu.
 
25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam.
 
26. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai.
Lapas informācija atjaunota:    28.07.2018
TWITTER
Iecavas novads
16 jan
RT @CVK_zinas: ℹ️ Ir sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem. ✍️ Noskaidro…