Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas novada domes sēde

29.09.2020.
08:30 -
Iecavas novada dome
0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2020.gada 29.septembrī, plkst.08.30
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 

1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Pašvaldības policijas informācija. 
 
2. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā “Par darba samaksu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” darbiniekiem”
 
3. Par Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
 
4. Par Iecavas vidusskolas telpu īres maksas pakalpojumu izcenojumiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
 
5. Par Iecavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
 
6. Par nepabeigtās būvniecības izmaksu nodošanu bez atlīdzības starp padotības iestādēm
 
7. Par Iecavas novada domes 2020.gada saistošo noteikumu Nr.13 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2020.gadam” apstiprināšanu
 
8. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu
 
9. Par grozījumiem Iecavas novada domes noteikumos Nr.3/2020 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā”
 
10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 
11. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 
12. Par meža zemes atmežošanu 
 
13. Par grozījumiem Iecavas novada domes 23.09.2008. lēmumā, prot.Nr.12, 2.12.p., “Par zemes gabalu, uz kuriem atrodas ēkas, kurās dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, piekritību pašvaldībai”
 
14. Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju un projektu plāna aktualizāciju
 
15. Par Iecavas novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem 2021.gadā
 
16. Pa nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā
 
17. Par nepieciešamību iegūt pašvaldības īpašumā zemes vienību Iecavas novada kapsētas - Sila kapu – paplašināšanai
 
18. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
19. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
20. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
21. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
22. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
23. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
24. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
25. Par būvniecības ieceri “Tirdzniecības ēka nekustamā īpašumā “Cīruļdārzi”, Iecava, Iecavas nov.” (kadastra Nr.40640103518)
 
26. Par būvniecības ieceri “Atklātas 3.kategorijas šautuves ierīkošana nekustamā īpašumā “Sildedži” un “Prelūdes” Iecavas novadā”
 
27. Informācija par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”. Informācija par šķeldas katlumājas izbūvi Grāfa laukumā.
 
 
Lapas informācija atjaunota:    25.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
28 okt
⭐️Lai iemirdzas jaunas zvaigznes! Konkurss jauniešiem «Iecavas novada Gada jaunietis» atgriežas. ⭐️Vairāk lasi… https://t.co/Hy2ykAKWOm