Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Bāriņtiesas darbība

18-10-2018 0

Iecavas novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Iecavas novada administratīvā teritorija. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un tās locekļus ievēl novada dome uz pieciem gadiem.

Bāriņtiesa veic ar likumu noteiktās funkcijas, tai skaitā izdara notariālos apliecinājumus, ir neatkarīga, un tās darbību reglamentē vienīgi likums, tās lēmumi pārsūdzami likumā noteiktā kārtībā, bāriņtiesas lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, piedaloties vismaz trīs bāriņtiesas locekļiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību reglamentē: ANO Konvencija par bērna tiesībām, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Administratīvā procesa likums, 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi", 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” un citi normatīvie akti.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību. Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību apliecinājumu izdarīšanas, mantojuma lietu kārtošanas un citu Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu izpildē.

Bāriņtiesas ziņojums par darbību 2020.gadā

Bāriņtiesas ziņojums par darbību 2019.gadā

Bāriņtiesas ziņojums par darbību 2018.gadā

Lapas informācija atjaunota:    24.02.2021