Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Komisijas

0
 • Dzīvokļu un īres komisija
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
 • Administratīvā komisija
 • Vēlēšanu komisija
 • Iepirkumu komisija
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija
 • Laikraksta "Iecavas Ziņas" un novada mājaslapas redkolēģija
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisija
 • Komisija nomas objektu iznomāšanai
 • Medību koordinācijas komisija
 • Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija
 • Komisija „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
 • Iecavas novada pašvaldības konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” komisija
 • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija
 • Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija
 • Sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam

 

Komisiju nolikumi ŠEIT.

 

DZĪVOKĻU UN ĪRES KOMISIJA

Sēdes notiek katra mēneša 1.otrdienā pl.14.00. 

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks

Komisijas locekļi:       

 • Gita Kravala
 • Sigma Strautmale
 • Juris Jundulis
 • Māra Bugovecka
 • Marta Akermane-Šimiņa
 • Oskars Sīga

Dzīvokļu un īres komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. uzņem pašvaldības palīdzības dzīvojamo jautājumu risināšanā rindā, veic rindā uzņemto iedzīvotāju uzskaiti un risina rindā uzņemto iedzīvotāju dzīvokļu jautājumus;
 2. dod atļauju iedzīvotājiem deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvojamā fonda mājās, pieņem lēmumus par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar likumdošanas aktiem;
 3. kārto jautājumus, kas saistīti ar dzīvokļu maiņu, īres līgumu pārslēgšanu un atjaunošanu, dzīvokļu izdošanu apakšīrē;
 4. iesniedz priekšlikumus Domei par atbrīvoto dzīvokļu piešķiršanu fiziskām vai juridiskām personām;
 5. izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, kas saistītas ar pašvaldības dzīvojamo fondu;
 6. veic pārrunas ar dzīvokļu īres, apsaimniekošanas maksas, komunālo pakalpojumu un apkures parādniekiem.

 

DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

Sēdes notiek pēc vajadzības.

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks

Komisijas locekļi:

 • Mārtiņš Veinbergs
 • Gita Kravala

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. sagatavo priekšlikumus par māju apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzina zemes īpašumattiecības un nosaka zemes izmantošanas turpmākās iespējas;
 2. sagatavo dzīvojamo māju, nedzīvojamo telpu privatizācijai nepieciešamos dokumentus;
 3. izziņo privatizāciju (rakstiski informē īrniekus, nomniekus un zemes īpašniekus), kā arī publiski iepazīstina privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem;
 4. publicē informāciju par objektiem, kuri tiek nodoti privatizācijai;
 5. sagatavo lēmumus par dzīvojamo māju privatizāciju un pirkuma līguma slēgšanu;
 6. sagatavo lēmumus par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, izsniedz nepieciešamos lēmumus un maksāšanas paziņojumus;
 7. informē iedzīvotājus par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar dzīvojamo māju privatizācijas jautājumiem un grozījumiem tajos un izskaidro iedzīvotājiem viņu tiesības un pienākumus;
 8. aizstāv komisijas viedokli Domes sēdēs;
 9. sniedz pārskatus Domei, Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai un VAS "Hipotēku un zemes banka"  par privatizācijas gaitu.

 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Sēdes notiek katra mēneša 2.ceturtdienā plkst.14.00. 

Komisijas priekšsēdētāja: Gita Kravala

Komisijas locekļi:

 • Sigma Strautmale
 • Sergejs Pašukovs
 • Lūcija Muceniece
 • Maira Māla

 

Administratīvā komisija, kas ievēlēta no pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”:

 1. izskata novada administratīvās komisijas kompetencē un pakļautībā saskaņā ar LR  “Administratīvo pārkāpumu kodeksu”  un Iecavas novada saistošajiem noteikumiem esošos administratīvos pārkāpumus, kas notikuši pašvaldības teritorijā;
 2. laikus, vispusīgi un objektīvi noskaidro katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus;
 3. pieņem lēmumus par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
 4. sadarbojas ar valsts policiju, Sociālo dienestu un Bāriņtiesu pārkāpēju apzināšanā.

 

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs:Tālrīts Krastiņš

Komisijas locekļi:

 • Arnita Kauķe
 • Ineta Bramane
 • Maira Māla
 • Iveta Draudziņa
 • Andris Runcis
 • Antra Bāgante

 

LAIKRAKSTA "IECAVAS ZIŅAS" UN NOVADA MĀJASLAPAS www.iecava.lv REDKOLĒĢIJA

Redkolēģijas priekšsēdētājs: Mihails Haļitovs

Redkolēģijas locekļi:

 • Solveiga Lineja
 • Kārlis Sinka
 • Bruno Bahs
 • Anita Koziča

Sanāksmes organizē ne retāk kā reizi ceturksnī pēc domes priekšsēdētāja, laikraksta redakcijas, mājaslapas veidotāju vai redkolēģijas locekļu ierosinājuma.

Redkolēģija sniedz konceptuālus ieteikumus un priekšlikumus laikraksta un mājaslapas satura, apjoma un formas plānošanai.

 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks

Komisijas locekļi:

 • Mārtiņš Veinbergs
 • Gita Kravala
 • Kaspars Mallons
 • Ineta Bramane
 • Evita Heidemane
 • Iveta Valtenberga
 • Aivars Mačeks

 

IEPIRKUMU KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Veinbergs

Komisijas locekļi:

 • Evija Poļakova
 • Ineta Bramane
 • Signija Saltupa
 • Evita Heidemane
 • Inta Krastiņa
 • Jānis Siugalis

 

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: Ineta Zvirgzda-Šebina

Komisijas locekļi:

 • Ilze Naguraviča
 • Vanda Korbe
 • Sandris Kaidaks

 

KOMISIJA NOMAS OBJEKTU IZNOMĀŠANAI

Priekšsēdētājs: Mārtiņš Veinbergs

Komisijas locekļi:

 • Aivars Mačeks
 • Baiba Leitlante
 • Gita Kravala
 • Evita Heidemane

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Vāvers

Komisijas locekļi:

 • Vairis Stūris
 • Agris Priede
 • Viktors Sidorenkovs

Veidlapa - Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Sēžu protokoli

 

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI TIESISKUMA UZRAUDZĪBAS KOMISIJA

Priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Normunds Vāvers
 • Gita Kravala
 • Baiba Leitlante
 • Evita Heidemane
 • Iveta Valtenberga
 • Linda Arāja

 

KOMISIJA "PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI"

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Veinbergs

Komisijas locekļi:

 • Juris Kuziks
 • Ina Eiduka
 • Ineta Bramane
 • Gita Kravala

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN MĒRĶDOTĀCIJU SADALES KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Reinsone

Komisijas locekļi:

 • Inga Grīnberga
 • Vija Ieleja
 • Māris Vitrups
 • Žanna Veinberga

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS LICENCĒŠANAS KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Reinsone

Komisijas locekļi:

 • Vija Ieleja
 • Inga Čipena
 • Baiba Gāga
 • Laimrota Jaunzeme

 

IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONKURSA „IECAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA” KOMISIJA

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Vāvers

Komisijas locekļi:

 • Arnis Kancāns
 • Atis Avots
 • Sanita Celitane
 • Ilze Hofmane
 • Sintija Kalēja
 • Lelde Podniece-Jostmane

 

Lapas informācija atjaunota:    28.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 jan
Pārtikas pakas saņems arī Iecavas novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu skolēni. Sīkāk lasi te: https://t.co/ycAAQRGaY4