Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Komitejas

0

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

 • Finanšu komiteju
 • Veselības un sociālo jautājumu komiteju
 • Attīstības komiteju
 • Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

 

FINANŠU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša otrajā otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs Aivars Mačeks pieņem katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00.

 • Juris Krievs

 • Viktors Sidorenkovs

 • Juris Ludriķis

 • Atis Avots

 1. vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē;
 2. izvērtē pašvaldības budžeta projektu, kas sagatavots iesniegšanai, izskatīšanai un apstiprināšanai domē;
 3. izvērtē pašvaldības budžeta grozījumus, kas sagatavoti iesniegšanai un izskatīšanai domē;
 4. izvērtē jautājumus par prioritātēm pašvaldības budžeta sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 5. izvērtē iesniegšanai un izskatīšanai domē informāciju par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 6. izvērtē priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 7. izvērtē priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 8. izvērtē jautājumus, kas saistīti ar kredītu ņemšanu vai piešķiršanu;
 9. domes sēžu starplaikā ir tiesīga pieņemt lēmumu ārkārtas situācijā par naudas līdzekļu izlietojumu neatliekamos gadījumos (nepārsniedzot 10 000 euro);
 10. izvērtē domei iesniegto pārskatu par pašvaldības budžeta izpildi;
 11. izvērtē pašvaldības kapitālsabiedrību iesniegtos gada pārskatus;
 12. pirms tarifu iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (regulatoram) izskata un izvērtē kapitālsabiedrību sagatavotos aprēķinus par tarifu projektiem, un akceptē tos;
 13. var uzdot Finanšu nodaļas vadītājam sniegt informāciju domei par budžeta izpildi;
 14. izskata pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību sagatavotos saistošo noteikumu un citu dokumentu projektus un lemj par to iesniegšanu domes sēdēm;

 

VESELĪBAS UN SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša trešajā otrdienā plkst. 8.30

Priekšsēdētājs Jānis Siugalis pieņem katra mēneša trešajā otrdienā no plkst.10.00 līdz 11.00.

 • Vilnis Gailums

 • Solveiga Lineja

 • Arnis Kancāns

 • Sergejs Pašukovs

 1. virza veselības aizsardzības un sociālo jautājumu izskatīšanu domes sēdēm;
 2. izskata veselības un sociālās aprūpes pieejamības, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumus;
 3. izskata pašvaldības institūciju, iedzīvotāju sniegtos priekšlikumus par veselības un sociāliem jautājumiem;
 4. ne retāk kā reizi ceturksnī uzaicina Sociālā dienesta vadītāju, pašvaldības aģentūras vadītāju un bāriņtiesas priekšsēdētāju uz komitejas sēdi, lai iepazītos ar aktuālu un svarīgu informāciju, kas saistīta ar to darbību, uzklausītu priekšlikumus un ierosinājumus;
 5. izskata pašvaldības iestāžu un pašvaldības aģentūras sagatavotos saistošo noteikumu un citu dokumentu projektus un lemj par to iesniegšanu domes sēdēm;
 6. izvērtē Sociālā dienesta un pašvaldības aģentūras budžeta projektu, ne retāk kā reizi ceturksnī veic sociālā budžeta izpildes analīzi un sniedz atzinumus par tā izlietošanas gaitu;
 7. sniedz ierosinājumus par veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un inovāciju ieviešanu novadā.
   

 

ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 8.00    

Priekšsēdētājs Juris Ludriķis pieņem katra mēneša pēdējā pirmdienā no plkst.17.30 līdz 18.30.

 • Jānis Pastars

 • Viktors Sidorenkovs

 • Laine Baha

 • Arnis Kancāns

 1. izskata un izvērtē informāciju par novada attīstības plānā veicamajām izmaiņām iesniegšanai un izskatīšanai domē;
 2. apzina novada ciemu teritoriju vajadzības, nākotnes perspektīvas un reālās iespējas, sniedz atzinumus un priekšlikumus par šo teritoriju attīstību;
 3. izskata jautājumus par jaunu darba vietu radīšanu novadā;
 4. veicina uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību pašvaldības teritorijā;
 5. izskata novada vides aizsardzības jautājumus un sniedz priekšlikumus par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 6. izskata jautājumus par novada apstādījumu, dārzu, parku, kapsētu, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu;
 7. izskata jautājumus par mežu, gaisa, ūdeņu un citu novada teritoriju piesārņojumu;
 8. uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un izpildi attiecībā uz vides aizsardzību un vides piesārņojuma likvidāciju novada teritorijā;
 9. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izskata ar lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību saistītos jautājumus;
 10. izskata jautājumus par zemes neracionālu izmantošanu un ierosina vainīgo personu saukšanu pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 11. sniedz priekšlikumus domei par informācijas tehnoloģiju attīstību novada teritorijā;
 12. sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm;
 13. izskata un dod priekšlikumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 14. izskata pašvaldības iestāžu, pašvaldības aģentūras un pašvaldību kapitālsabiedrību sagatavotos saistošo noteikumu un citu dokumentu projektus un lemj par to iesniegšanu domei.
   

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

Sēdes - katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 8.00

Priekšsēdētājs Juris Krievs pieņem katra mēneša trešajā trešdienā no plkst.16.00 līdz 17.00.

 • Solveiga Lineja

 • Kārlis Sinka

 • Sandis Karelis

 • Arnis Grundmanis

 1. organizē un vada novada politikas izstrādi un īstenošanu izglītības, kultūras un sporta jomā;
 2. izskata ar izglītību, kultūru un sportu saistītus rakstveida fizisko un juridisko personu iesniegumus un nepieciešamības gadījumā virza šo jautājumu izskatīšanu domes sēdē;
 3. izskata jautājumus par sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām konfesijām, nevalstiskajām un citām organizācijām, atbilstoši komitejas kompetencei;
 4. izskata jautājumus par pasākumu, konkursu rīkošanu novadā un novada pašvaldības līdzdalību citu pašvaldību un institūciju rīkotajos pasākumos, skatēs un konkursos;
 5. izvērtē izglītības, kultūras un sporta iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, kā arī izskata ar izglītību, kultūru un sportu saistītu pasākumu izdevumu tāmes;
 6. apstiprina un iesniedz Finanšu komitejai ar izglītību, kultūru un sportu saistītu izdevumu tāmi;
 7. kopā ar kultūras iestādēm izskata, saskaņo un apstiprina kultūras dzīves norises novadā;
 8. kopā ar sporta iestādēm un sporta organizācijām izskata, saskaņo un apstiprina sporta dzīves norises novadā;
 9. atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem izskata un izvērtē sporta un sportistu finansējuma pieprasījumu;
 10. izskata jautājumus, kas saistīti ar jaunsardzes darbību un attīstību novadā;
 11. izskata iesniegumus, sniedz atzinumus un priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu novadā;
 12. izskata un izvērtē juridisko un fizisko personu iesniegumus par finanšu līdzekļu pieprasījumiem, kas saistīti ar izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
 13. izvērtē iesniegumus, apkopo tos un iesaka domei pretendentus konkursiem, apbalvošanai ar domes apbalvojumiem, kultūras mantojuma balvām un citiem apbalvojumiem;
 14. izskata pašvaldības iestāžu sagatavotos saistošo noteikumu un citu dokumentu projektus un lemj par to iesniegšanu domes sēdēm.
Lapas informācija atjaunota:    01.02.2021
TWITTER
Iecavas novads
24 feb
Iepriecini savas dāmas Sieviešu dienā!❤️ https://t.co/z5nUk5ZJso