Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

 

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 24.septembrī plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Pašvaldības policijas informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 2. Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
 3. Par Iecavas novada pašvaldības iestādes “Iecavas novada Sociālais dienests” kustamās mantas - automašīnas PEUGEOT 207 – atsavināšanu
 4. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2019.gada 3.aprīļa lēmumā “Par darba samaksu Iecavas pamatskolas darbiniekiem”
 5. Par Iecavas pamatskolas sniegto ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem
 6. Par Iecavas novada pašvaldības iestādes “Iecavas pamatskola” kustamās mantas - autobusa VOLVO B10M – atsavināšanu
 7. Par pamatlīdzekļu nodošanu-pieņemšanu bez atlīdzības starp pašvaldības padotības iestādēm
 8. Par Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām apstiprināšanu
 9. Par Iecavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
 10. Par dalību projektā “Jauna rotaļu laukuma izveide - brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošanai Iecavas novadā”
 11. Par dalību projektā “Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā”
 12. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.17 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu
 13. Par Iecavas novada domes noteikumu Nr.3/2019 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā” apstiprināšanu
 14. Par Iecavas novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem
 15. Par izmaiņām Iecavas novada pašvaldības Dzīvokļu un īres komisijas sastāvā
 16. Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvā
 17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 18. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 19. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu
 20. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma
 21. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
 22. Par zemes iznomāšanu
 23. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
 24. Par adreses apstiprināšanu
 25. Par Iecavas novada 24.atklātā basketbola čempionāta nolikuma apstiprināšanu
Lapas informācija atjaunota:    20.09.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 okt