Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

18-02-2020 0

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, veicot darba vai tiem pielīdzināmus pienākumus Iecavas novada pašvaldībā (darbinieki, praktikanti un citas personas, kuras pašvaldība nolīgusi pakalpojuma vai uzdevuma veikšanai). Par pārkāpumu ir uzskatāms noticis, notiekošs vai ar pamatotu iestāšanās varbūtību saistāms noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, piemēram, šādās jomās – krāpšana, kukuļošana, izvairīšanās no nodokļu samaksas, sabiedrības veselības apdraudējums, darba drošības apdraudējums, cilvēktiesību pārkāpums, pārkāpums finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpums u.c.

Trauksmes celšana ir realizējama tikai tad, ja trauksmes cēlējam ir fakti vai objektīvi pārbaudāma informācija un persona ir gatava šo informāciju izklāstīt. Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana Iecavas novada pašvaldībā notiek saskaņā ar:

 

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot atbildīgajai personai uz elektronisko pasta adresi: trauksme@iecava.lv ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  2. pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu Iecavas novada pašvaldības administrācijai uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  3. ievietojot to pašvaldības administrācijas 1.stāva pastkastē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  4. atbildīgajai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  5. atbildīgajai personai mutvārdos.

 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMU VEIDLAPA

 

Likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju.

 

e-pasts: trauksme@iecava.lv

 

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti ir pieejami mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.

Lapas informācija atjaunota:    06.07.2021