Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Noteikumi

0

 Bauskas novada pašvaldības noteikumi - ŠEIT.

 

Noteikumi Apstiprināti Pielikumi
Noteikumi nr.5/2020 par jauniešu brīvprātīgo darbu  27.10.2020.

1. pielikums (Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketa)

2. pielikums (Atļauja)

3. pielikums (Vienošanās)

4. pielikums (Apliecinājums)

PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU AR KULTŪRU SAISTĪTU RADOŠU DARBĪBU VEICINĀŠANAI IECAVAS NOVADĀ 30.06.2020.

1.pielikums (Iesniegums
par līdzfinansējuma piešķiršanu radošajām darbībām)

 

2.pielikums (Iesniegums
par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pasākumu organizēšanai Iecavas novadā)

 

3.pielikums (Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu un tā izlietojumu)

 

4.pielikums (Līdzfinansējuma līgums)

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs, vispārizglītojošo skolu sporta sacensībās 26.05.2020.  
Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā 31.03.2020.  
“Par iekšējo trauksmes celšanu” 28.01.2020.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU SPORTA VEICINĀŠANAI IECAVAS NOVADĀ 24.09.2019. (precizēti 19.12.2019.)

 Veidlapas:

Par autotransporta izmantošanu Iecavas novada pašvaldībā 28.05.2019.  
Kārtība, kādā tiek veikta tirgus izpēte Iecavas novada pašvaldībā 29.01.2019.  
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

01.02.2018.

 
Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs 30.01.2018.
Par  Iecavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem 12.04.2016.  
Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu 12.04.2016.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā 08.03.2016.  
Par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldība piemēro samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem  10.11.2015.  
Par veselības apdrošināšanu Iecavas novada pašvaldībā 10.11.2015.  
Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem
10.06.2014.
Par baneru izvietošanu un uzturēšanu Iecavas novada pašvaldības interneta portālā 29.12.2014.  
Kārtība, kādā Iecavas novada domes pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” sniedz pakalpojumu krīzē nonākušai personai (ģimenei) krīzes dzīvoklī „Zorģi 1-2„ Iecavas novadā 14.10.2014.  
Word dokumentsPar centrālās apkures atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās un māju (ēku) iekšējo siltumsistēmu pārbūvi 20.01.2004.  
Lapas informācija atjaunota:    06.01.2022