Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Pētījums «Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā»

27-05-2013 0

Pētījums sastāv no trijām daļām:

 

I daļa Pētījums «Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā»;

II daļa Kultūrvēsturiskās ēkas Baldones ielā 65, Iecavā tehniskās apsekošanas atzinums;

III daļa Rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību Iecavas novada attīstībai.

 

Pētījums palīdzēs stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta funkciju

 

Otrdien, 7. maijā, Iecavas kultūras nama mazajā zālē notika pētījuma «Iecavas novada vajadzību izpēte Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā» rezultātu prezentēšanas seminārs.

Šajā pasākumā situācijas vērtējumu un ieteikumus uzklausīt bija aicināti ierasties pašvaldības iestāžu darbinieki, deputāti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji un citi interesenti.

Pagājušā gada nogalē apstiprinātajā Iecavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tika izvirzīti trīs iespējamie pamata attīstības scenāriji: izveidot Iecavu par guļamrajonu, attīstīt industriju vai uzsvaru likt uz uzņēmējdarbību, radot jaunas darbavietas. Ar nelielu balsu pārsvaru tika lemts par labu uzņēmējdarbības attīstībai. Šī projekta īstenošana lielā mērā sasaucas ar stratēģijā izvirzīto attīstības scenāriju, jo daļa no pētījumā iekļautajām tēmām ir balstītas uz uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas stiprināšanu un nodarbinātības veicināšanu Iecavas novada pašvaldībā.

Pētījums tika veikts Eiropas Sociālā fonda projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros, kuru Iecavas novada dome īsteno no 2012. gada 1. septembra. Līdz ar pētījumu 31. maijā noslēgsies arī projekta ieviešana. Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Šī projekta ietvaros notikušas apmācības pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par projektu vadību un komunikāciju projektu vadībā. Pabeigts arī pētījums, kurā tika apzināti un analizēti iespējamie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas attīstīšanai novadā; tika vērtēta darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšanas iespējas; mūžizglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības attīstības iespējas; sadarbības iespējas ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, vērtēti iespējamie divi Sarkanās skolas ēkas pielietojuma varianti - pansionāta izveide vai pašvaldības administrācijas izvietošana.

Rokasgrāmata par finansējuma piesaisti

Pētījuma izstrāde ilga piecus mēnešus un tā noslēgumā bez pētījuma saņemts arī Sarkanās skolas ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību būs brīvi pieejama pašvaldības mājas lapā un saturēs pašvaldībai, pašvaldības iestādēm, komersantiem un nevalstiskajām organizācijām aktuālu informāciju par atlikušajiem šī plānošanas perioda projektu konkursiem, iezīmēs nākamā plānošanas perioda indikatīvās aktivitātes un sniegs vairākas projektu koncepcijas sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem ārējā finansējuma piesaistē. Pētījums un rokasgrāmata tuvākajā laikā būs brīvi pieejama pašvaldības mājas lapā. Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Sociālais fonds, piešķirot Ls 15 783,58.

Atbalsta instrumenti

Ņemot vērā ārvalstu un Latvijas piemērus, pētījuma veicējs «NK Konsultāciju birojs» secinājis, ka izdalāmi vairāki būtiski atbalsta veidi, kā pašvaldība var stimulēt uzņēmējdarbību: paredzot tiešu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, organizējot uzņēmējdarbības projektu konkursus, izveidojot uzņēmējdarbības resursu centru, ieviešot efektīvu nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu sistēmu, kā arī iesaistot uzņēmējus pašvaldības attīstības plānošanā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.

Lai ieinteresētu jauniešus aktīvi piedalīties Iecavas novada izaugsmē, radītu piederības un atbildības sajūtu, vēlmi attīstīt savu uzņēmējdarbību, dzīvot un strādāt Iecavas novadā, pētnieki iesaka pašvaldībai organizēt biznesa ideju konkursu.

Pētījuma veicēji iesaka pašvaldībai arī ciešāku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām: deleģēt tām kādu no pašvaldības funkcijās ietvertajiem uzdevumiem, pirkt no tām pakalpojumus, sniegt to iniciatīvām materiālu un nemateriālu atbalstu. Labākai sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem, pētnieki iesaka izveidot NVO konsultatīvo padomi un Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi.

Darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšana

Iecavas novada uzņēmēju aptauja apliecina, ka darba tirgū visvairāk trūkst tieši vidēja līmeņa speciālistu, tādēļ ieteicams nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, kā arī veicināt karjeras konsultācijas iespējas. Novadā lielāka uzmanība jāpievērš bērnu orientēšanai uz praktisko darbību jau pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā. Pašvaldībai ieteikts īstenot profesionālās izglītības pievilcības veicināšanas plānu, kas ļautu novada iedzīvotājiem rēķināties ar pašvaldības atbalstu nepieciešamās profesijas apguvei un pārkvalifikācijai.

Novada pašvaldībai jāizvērtē iespējas ciešāk sadarboties ar nozaru ekspertu padomēm (NEP), kuras ir labi informētas par nozares attīstības tendencēm, sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām attiecībā uz nozaru attīstību, nepieciešamo apmācību un nodarbinātības tendencēm. Būtu nepieciešams arī apzināt prakses iespējas novada lielajos uzņēmumos.

Radošās darbības centrs

Pētījumā rekomendēts Iecavas novadā attīstīt radošās darbības centru, kas pilda uzņēmējdarbības, kultūras un izglītības sektora atbalsta funkcijas. Radošās darbības centra paspārnē amatnieki un mākslinieki varētu izgatavot un pārdot savu produkciju, pilnveidot savas prasmes un nodot tās tālāk citiem interesentiem. Centra telpas būtu piemērotas izstādēm, pārdošanai, radošajām darbnīcām, dažādu tikšanos un mācību organizēšanai. Pētnieki rekomendē Radošās darbības centru izveidot vienā no būvējamās Mūzikas un mākslas skolas stāviem, kā arī iesaistīt tā darbībā tās iestādes, kas jau tagad praktiski veic centra funkcijas: «Ciku Cakas», biedrība «Arhīvs», kultūras nams, Mūzikas un mākslas skola.  

Sarkanās skolas ēkas pielietošanas varianti

Izvērtējot divas pielietojuma alternatīvas - pansionāta izveide vai pašvaldības administrācijas izvietošana - pētījuma izstrādātāji secinājuši, ka ēku, kas ir Iecavas kultūrvidi veidojošs elements, ir vēlams saglabāt, taču neviens no variantiem nav īpaši atbalstāms ēkas izvietojuma un telpu specifikas dēļ. Par piemērotāko tomēr atzīta administratīvā funkcija, taču šajā gadījumā būtu nepieciešams nodrošināt ēkas pieejamību no Iecavas centra ar sabiedrisko transportu un velotransportu.

Projekta vadītāja Inese Bramane izsaka pateicību visiem Iecavas novada iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un uzņēmējiem, kas ar savu viedokli ir piedalījušies pētījuma tapšanā, un pauž atzinību NK Konsultāciju birojam par veiksmīgo sadarbību projekta ieviešanā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    02.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
13 nov
Atgādinām, ka līdz 2019.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. ‼️… https://t.co/x4q9rs75k8