Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Saistošie noteikumi

0

Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi - ŠEIT.

 

 

Teritorijas plānojums

 

Saistošie noteikumi
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi Zaudējuši spēku

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru

6 11.02.2022.   Par Iecavas novada pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas noteikšanu (zaudē spēku 11.02.2022.)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā

8 01.01.2022.   Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā (zaudē spēku 01.01.2022.)
Par NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtību Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Iecavas novadā 2021. gadā 8 12.06.2021.    
Par sociālajiem pabalstiem 4 16.04.2021.   Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā 10  19.12.2020.   Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā ( Nr.17_13.09.2011)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas  un lietošanas kārtību Iecavas novadā   8 09.05.2020.   Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā (Nr.8_08.08.2017)

Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus

10

21.10.2017.(Precizēti 28.04.2020.)

  "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus" (Nr.5_14.04.2015.) 
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā  13 01.01.2020.   Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Iecavas novadā (Nr.11_12.09.2017.)
Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli  3 01.01.2020. Paskaidrojuma raksts Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Iecavas novadā (Nr.21_10.12.2013.)
Par Iecavas novada pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» maksas pakalpojumiem 20 21.12.2019. Cenrādis  Par Iecavas novada pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» maksas pakalpojumiem (Nr.3_08.03.2016.)
Par pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Iecavas novadā  12 01.10.2019.   Par sociālo aprūpi un veselības aprūpi mājās (Nr.18_08.10.2013.)
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 16 14.09.2019.   Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās (Nr.25_11.01.2014.)
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Iecavas novadā 15 14.09.2019.

A un B zonu shēma

 

Iesniegums

 
Par sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada pašvaldībā 2 16.03.2019.   Par sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada pašvaldībā (Nr.12_20.12.2014.)
Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā 4

07.07.2018. (Precizēti 26.11.2019.)

  Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā  (Nr.9_13.10.2016.)
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā 17 23.12.2017. Iesniegums Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā (Nr.13_13.10.2015.)
Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 20 16.04.2021.   Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 12 21.10.2017.

Iesniegums

Līguma paraugforma

 
Par Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu  5    

 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja 10 03.06.2017.    
Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs 11 03.06.2017.    
Par Iecavas novada pašvaldības simboliku 19 11.03.2017.    
Par kārtību, kādā noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu/norāžu zīmes, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (telpu grupu) informācijas zīmes Iecavas novadā 18 01.04.2017.    
Par pašvaldības nodevu par reklāmas, reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu Iecavas novadā 16 07.01.2017.    
Par reklāmas, reklāmas objekta izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu Iecavas novadā 15 10.12.2016.    
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai 11 08.10.2016.    
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas kārtību Iecavas novadā 10 22.10.2016.    
Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu 17      
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Iecavas novadā 6 16.05.2015.    
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Iecavas novadā  6 16.08.2014.    
Par kapsētu apsaimniekošanu  7 09.08.2014. Apbedīšanas pakalpojumu izcenojumi Iecavas novada kapsētās  
Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās  8 09.08.2014.    

Nodeva par Iecavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

9     Nodeva par Iecavas novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām (Nr.26_28.12.2013.)
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu 24 11.01.2014.    
Par Iecavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes «Iecavas Mūzikas un mākslas skola» līdzfinansējumu 13 30.11.2013.    
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Iecavas novadā 6 27.04.2013.    
Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā 19 19.01.2013.    
Par Iecavas novada Domes pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» kompetenci 6      
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Iecavas novadā 17   Pielikums Nr.2  
         

 

Lapas informācija atjaunota:    10.02.2022