Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

0

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

 

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt/saņemt atļauju?

 • pasākuma organizators ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma (izņemot sapulces, gājienus un piketus, reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem) norises sākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu, un pievieno dokumentus atbilstoši iesniegumā norādītajām ziņām;
 • pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknim;
 • pasākuma organizators noslēdz līgumu par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
 • pasākuma organizators noslēdz līgumu par atkritumu izvešanu ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība";
 • ja publisks pasākums notiek Iecavas estrādē, jānoslēdz estrādes nomas līgums ar Iecavas kultūras namu.

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?
Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti (ja attiecināms):

 • to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
 • detalizēts pasākuma plāns;
 • pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

 

3. Kur pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesniegums publiska pasākuma pieteikšanai  rakstāms brīvā formā, norādot:

 - pasākuma organizatoru (fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis);
- pasākuma veidu un mērķi;
- pasākuma norises vietu, datumu, sākuma un plānoto beigu laiku;
- plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
- pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamo pašvaldības iestāžu atbalstu;
- par tehnisko drošību atbildīgo personu (fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis);
- par sabiedrisko kārtību atbildīgo personu (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis);
- kārtības uzturētājus (fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis);
- pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
- ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti? 

 

5. Kāda ir pakalpojuma maksa?
saskaņā ar pieņemto lēmumu

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • atļauju izsniedz klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 2.stāvā;
 • izmantojot e-pakalpojumu;
 • iesūtot elektroniski iesniegumu uz e-pastu: dome@iecava.lv;
 • konsultācijas pa tālruni 63941301 vai 63941991.

 

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
10 dienas no iesnieguma saņemšanas dienas

8. Ar ko sazināties jautājumā par šo pakalpojumu?
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    24.01.2018