Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt ziņu par personu deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Pakalpojuma īss raksturojums:
Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt ziņu par deklarēto dzīvesvietu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģionos iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses

Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un Iecavas novada domes Dzīvokļu un īres komisija lemj par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu vai atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pakalpojuma izvērsts skaidrojums:
Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

  • dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
  • attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.

Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Ja persona, pamatojoties uz minētajiem dokumentiem, vēlreiz iesniedz dzīvesvietas deklarāciju, ziņas par deklarēto dzīvesvietu netiek anulētas.

Anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, tiek anulētas arī personas deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām un deklarācijā minēto papildu adresi (adresēm) un par to tiek paziņots bāriņtiesai.

Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība paziņo attiecīgajai personai, ka ziņas par tās deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

Pēc lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldība aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā.

Pašvaldības Dzīvokļu un īres komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas  un juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti: 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 - īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līguma oriģināls;

- pase vai personas apliecība (pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara);

- iesniegums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 

Veidlapa:
Iesniegums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
30 dienas

Maksa par pakalpojumu:
bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, pa pastu, e-pastu (ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
klātienē Iecavas novada Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, pa pastu

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00

Uzziņas:

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts:  dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu