Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Dzīvesvietas deklarēšana

0

Pakalpojuma nosaukums:
Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt personu dzīvesvietas reģistrāciju Iecavas novadā

Pakalpojuma īss raksturojums:
Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu Iecavas novadā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pakalpojuma izvērsts skaidrojums:
Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kur tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Personai ir tiesisks pamats  apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības  iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Par dzīvesvietas maiņu netiek uzskatīta personas prombūtne, kas ir ilgāka par vienu mēnesi, ja tā saistīta ar darba pienākumu izpildi jūrā, medicīniskās palīdzības saņemšanu ārstniecības iestādē, apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā.

Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu  dzīvesvietu deklarē persona, kura ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis.

Deklarējot dzīvesvietu, noteiktā kārtībā tiek aizpildīta un parakstīta dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa (deklarācija).  Ja persona ierodas deklarēt dzīvesvietu personīgi, deklarāciju  sagatavo Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbinieks.

Deklarāciju var iesniegt arī elektroniski, izmantojot  speciālu tiešsaistes formu.

Personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņa tajā (tajās) ir sasniedzama.

Pakalpojuma saņēmējs:
 fiziskas personas vai to pilnvarotas personas

Normatīvie akti:


Uzrādāmie dokumenti:

 • Pase vai personas apliecība
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (samaksu var veikt Iecavas novada pašvaldības administrācijas kasē)

Iesniegumu veidlapas:

Dzīvesvietas deklarācija


Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad to izdara septiņu darba dienu laikā

Maksa par pakalpojumu:
valsts nodeva - 4,27 euro

nodeva iemaksājama Iecavas novada pašvaldības administrācijas kasē, Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildniecībā
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:
klātiene

dzīvesvietu  deklarē  Iecavas novada  Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas  novadā (1. stāvā)

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-18.00
piektdienās plkst.8-14.00

Uzziņas:
Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā  - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941773, fakss 63941991,  e-pasts: dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu