Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldības pirmpirkuma tiesības

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Ja pašvaldības teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, vietējai pašvaldībai uz to ir pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības neattiecas uz:

1) nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts;

2) nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām;

3) valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem;

4) ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem;

5) nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā;

6) nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā;

7) nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai piespiedu izsolē;

8) nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta;

9) dzīvokļa īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Atsavinot nekustamo īpašumu, pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās iesniedzams pašvaldībā. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, tā piecu darbadienu laikā sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības pašvaldība ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs. Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Pakalpojuma saņemšanas veids

Dokuments tiek nodots zemesgrāmatai elektroniski, izmantojot tiešsaistes risinājumu.

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa)
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot oriģinālu)
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Likums “Par pašvaldībām”
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas vai 20 darba dienas

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, tālr.63941301; 63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    28.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
25 sep
Vakar notika konkursa @EnefLatvija apbalvošana. Nominācijā «Energoefektīvākā vienģimenes ēka Latvijā 2020» 2. viet… https://t.co/REyC0j7Ki2