Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Pašvaldības pirmpirkuma tiesības

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Ja pašvaldības teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, vietējai pašvaldībai uz to ir pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības neattiecas uz:
1) nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts;
2) nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām;
3) valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem;
4) ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem;
5) nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā;
6) nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā;
7) nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai piespiedu izsolē;
8) nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta;
9) dzīvokļa īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu pēc pirkuma līguma noslēgšanas pašvaldībai piedāvā īpašuma pārdevējs, iesniedzot pirkuma līgumu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, tā piecu darbadienu laikā izsniedz izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, dome 20 darbadienu laikā pēc pirkuma līguma saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu/neizmantošanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa)
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot oriģinālu)
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Likums “Par pašvaldībām”
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas vai 20 darba dienas

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, tālr.63941301; 63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    16.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
05 dec
Ikviens ir laipni aicināts uz koncertu! https://t.co/1kKFY2Dk4x