Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Pašvaldības iestāžu vakances

0

Visas Bauskas novada pašvaldības vakances - ŠEIT.

____________________________________________________________________________________

01.07.2022.

Iecavas vidusskola (reģ.Nr. 90000057174) aicina darbā ģeogrāfijas skolotāju.

Prasības pretendentiem:

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

 

Darba pienākumi:

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotājs

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem. Spēja būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem
 • Prasme strādāt komandā
 • Prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām

 

Piedāvājam:

 • Darbu uz nenoteiktu laiku
 • Darbu draudzīgā un radošā kolektīvā
 • Slodze - 26 kontaktstundas nedēļā, konsultācijas, darbu labošana, gatavošanās stundām
 • Atalgojums: algas likme atbilstoši tarifikācijai (2021./2022.mācību gadā 1010 EUR par pilnu pedagoga slodzi)

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vidusskola@iecava.lv  līdz 31.07.2022.

____________________________________________________________________________________

17.06.2022.

Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) izsludina pieteikšanos uz iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieka amata vakanci (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Iecava, Bauskas novads).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē.

 • Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1).

 • Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.

 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.

 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā (iestādes/struktūrvienības/vadītājs/vietnieks).

 • Praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.

 • Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.

 • Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.

 • Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.

 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

 

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.

 • Nodrošināt pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par pārvaldes pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu.

 • Atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.

 • Veikt iepirkumus par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, kuras ir nepieciešams pārvaldes darbībai.  Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.

 • Nodrošināt pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.

 • Attiecībā uz pārvaldes teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).

 • Nodrošināt pārvaldes teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.

 • Plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.

 • Piedalās komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.

 

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1917 EUR;

 • sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);

 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām);

 • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta 3. daļu.

 

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu” var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: normunds.vavers@iecava.lv, iesniedzot personīgi papīra formātā, slēgtā aploksnē vai nosūtot pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads., LV-3913.

Tālrunis uzziņām +371 25773328 (Normunds Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs).

 

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 5. jūlijam plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

 

Konkursa nolikums - ŠEIT.

____________________________________________________________________________________ 

17.06.2022.

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Iecavas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 90000056376) aicina darbā nodarbinātības koordinatoru/-i.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vispārējā vidējā izglītība,
 • valsts valodas prasmes (rakstīt, lasīt un runāt);
 • iemaņas darbā ar datoru;
 • organizatora iemaņas;
 • prasme izmantot instrukcijas un veikt nodarbināto kontroli.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” un probācijas dienesta “Sabiedriskā darba uzraudzība” nodarbināto darba organizēšanu un uzraudzību;
 • plānot nodarbināšanu, sadarbojoties ar SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” dārzkopības speciālistu;
 • veikt nepieciešamo darba instrumentu sagādi, izsniegšanu, uzturēšanu un kontroli;
 • sagatavot atskaites par izpildītajiem darbiem.

 

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 773,37 EUR;
 • sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Pieteikumu ar norādi “Nodarbinātības koordinatora vakance” var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: normunds.vavers@iecava.lv, iesniedzot personīgi papīra formātā, slēgtā aploksnē vai nosūtot pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.

Tālrunis uzziņām +371 25773328 (Normunds Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs).

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 5. jūlijam (ieskaitot).

____________________________________________________________________________________

 

Lapas informācija atjaunota:    01.07.2022