Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

"Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes - Podāzeļi” pārbūves 2. kārta" (Nr. 19-06-A00702-000004)

 

Īstenošanas laiks: līdz 15.11.2019.

 

Publikācijas par projektu:

Braukšana būs ērtāka (02.08.2019.)

Pašvaldība turpina īstenot projektus grants ceļu pārbūvei (21.05.2019.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas - 223424,85 EUR, savukārt attiecināmās izmaksas ir 216869,96 EUR. Publiskais finansējums 195182,96  EUR apmērā, jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 28241,89 EUR.

Vairāk par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)
Nr.8.3.4.0/16/I/001

 

Īstenošanas laiks: 03.2019.-31.12.2022.

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Iecavas novada pašvaldības administrāciju (Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķis ”Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”).

Projekta mērķis: samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku, tāpēc tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Visā valstī paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.460, un plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 eiro, tai skaitā ESF finansējums 33 840 519 eiro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 eiro.

“Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam”

ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma
2014-2020

 

Īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.12.2019.

 

Publikācijas par projektu:

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Zemgalē turpinās (10.06.2019.)

Projekta mācībās izglīto par ārpusģimenes aprūpi (26.10.2018.)

Atklāts pārrobežu projekts audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalstam (19.07.2018.)

Projektu realizē biedrība ''Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija'' sadarbībā ar Lietuvas SOS Bērnu ciematu asociāciju Šauļu pilsētas apkārtnē (Lietuva) un vairākās Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā. Iecavas novada pašvaldība projekta uzraudzības komitejā deleģējusi Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Pārslu Dredželi.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu, apmācības un pakalpojumus potenciālajām un esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

 

“Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”

(LLI-344, SocialLife)
ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma
2014-2020

 

Īstenošanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Vieni no aktīvākajiem - seniori (11.10.2019.)

Turpinās projekts sociāli neaizsargāto cilvēku integrācijai (10.10.2019.)

«Vasaras skola» iekrāso dzīvi personām ar īpašām vajadzībām (26.07.2019.)

Aizvadīta pirmā no trim «Vasaras skolām» personām ar īpašām vajadzībām (17.06.2019.)

Sociālie darbinieki padziļināti apgūst darbu ar senioriem (05.03.2019.)

Būs iespēja pārvadāt cilvēkus ratiņkrēslos (05.03.2019.)

Projekta dalībnieki vingro un iepazīst Iecavu (25.01.2019.)

Ērtāka kušete, nomierinoši burbuļi un jauns mikroautobuss (04.12.2018.)

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes (16.10.2018.)

Sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē video (30.08.2018.)

Projekta aktivitātes palīdz apgūt jaunas iemaņas (17.08.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (15.06.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (13.06.2018.)

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībā.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu efektivitāti, sociālās jomas speciālisti no Latvijas un Lietuvas uzlabos savu kvalifikāciju un zināšanas, piedaloties astoņos kopīgos semināros. Semināru laikā speciālisti apgūs stresa noturības prasmes darbā ar klientiem, paņēmienus personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā, uzlabos darbu ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi, kā arī ar viņu ģimenēm; tiks apgūti paņēmieni, kā uzlabot senioru dzīves kvalitāti. Septiņi sociālie darbinieki piedalīsies mācību braucienā uz Zviedriju, lai iepazītu labāko sociālo pakalpojumu sniegšanas praksi, ko būtu iespējams pārņemt un pielietot.

Projekta ietvaros Iecavas pašvaldībā tiks uzlabots sociālais pakalpojums ‘’aprūpe mājās’’, iegādājoties ar ratiņkrēslu pacēlāju aprīkotu automašīnu; īstenoti sociālās integrācijas pasākumi: izglītojošas aktivitātes (vasaras nometne un kultūras pasākumi, nodarbību cikls senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām; amatniecības nodarbības un dzīves prasmju apguve), sociālās rehabilitācijas aktivitātes (masāža un daudzfunkcionāla terapija; mūzikas, mākslas un dejas terapija, relaksācijas terapija personām ar garīga rakstura traucējumiem, fizioterapija).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 124 759,60 EUR;
nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Projekta kopējais finansējums ir 447 391,63 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 380 282,87 EUR;
nacionālais finansējums (15%) – 67 108,76 EUR.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Īstenošanas laiks: 2017./2018. – 2018./2019. mācību gads

 

Publikācijas par projektu:

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (27.09.2017.)

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalās Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola.

Mērķgrupas - skolēni ar mācīšanās traucējumiem, mācību grūtībām, vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem un citi, piemēram, cittautieši, kuri apgūst latviešu valodu.

Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums ir 76 564 eiro, īstenošanas laiks – divi mācību gadi.

 

“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/038)

 

Īstenošanas laiks ir 32 mēneši, aktivitātes paredzot uzsākt 2017.gada 2.ceturksnī un beidzot 2019.gada 31.decembrī.

Pasākumu grafiks 2019. gada jūnijam

Pasākumu grafiks 2019. gada maijam

Pasākumu grafiks 2019. gada aprīlim

Pasākumu grafiks 2019. gada martam

Pasākumu grafiks 2019. gada februārim

Pasākumu grafiks 2019. gada janvārim

Pasākumu grafiks 2018. gada decembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada novembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada oktobrim

Pasākumu grafiks 2018. gada septembrim

Pasākumu grafiks 2018. gada augustam

Pasākumu grafiks 2018. gada jūlijam

Pasākumu grafiks 2018. gada jūnijam

Pasākumu grafiks 2018. gada maijam

Pasākumu grafiks 2018. gada aprīlim

Pasākumu grafiks 2018. gada martam

Pasākumu grafiks 2018. gada februārim

Pasākumu grafiks 2018. gada janvārim

Pasākumu plāns 2017.gadam

Pasākumu grafiks 2017. gada septembrim un oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada oktobrim

Pasākumu grafiks 2017.gada novembrim

 

Publikācijas par projektu:

Ar lielu atsaucību aizvadīta Sirds veselības diena (25.11.2019.)

Atnāc uz veselīga ēdiena pagatavošanas meistarklasi! (05.11.2019.)

Aicina uz "Sirds veselības dienu" Iecavā (04.11.2019.)

Novembrī trijos semināros varēs papildināt zināšanas par veselības veicināšanas tēmām (31.10.2019.)

Aicina apmeklēt semināru par seksuālo un reproduktīvo veselību (29.10.2019)

Pievelk dažādība (17.06.2019.)

Maijā atsāksies vispārējās sagatavotības treniņi (02.05.2019)

Aprīlī turpināsim vingrot (29.03.2019)

Veicinot veselību, runāsim par pusaudžu atkarībām (28.02.2019)

Pākšaugi un ķirbis - veselīga ēdiena receptēs (04.01.2019)

Jaunajā gadā turpinām veselības veicināšanas projektu (02.01.2019)

Decembrī turpināsies ūdens aerobika un vingrošanas nodarbības senioriem (30.11.2018)

Līdzi jāņem tikai labs garastāvoklis! (26.11.2018)

Asinsspiediena rādījumi ir kritiski (20.11.2018)

Domāsim un runāsim par reproduktīvo veselību (08.11.2018)

Noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa 2018 (02.10.2018)

Laivojot pieveic 23 kilometrus (04.07.2018.)

Otrklasnieki mācās peldēt pareizi (16.03.2018.)

Mācās gatavot veselīgi (19.01.2018.)

Kardiologi iesaka mērījumus veikt regulāri (08.11.2017.)

Nodarbību plāns novembrim (27.10.2017.)

Noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa (03.10.2017.)

Bezmaksas vingrošanas nodarbības oktobrī (26.09.2017.)

Otrklasnieki apgūst peldētprasmi (25.09.2017.)

Esi aktīvs - piedalies! Projekta aktivitātes septembrī un oktobrī (31.08.2017.)

Kopā laivo dažādas paaudzes (21.08.2017.)

''Dambī'' atzīmē Jaunatnes dienu (15.08.2017.)

Uzsāk vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektu iecavniekiem (21.06.2017.)

 

Projekta mērķis – vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana Iecavas novada iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam pašvaldībā tiks organizētas 558 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta mērķgrupa tiks iesaistīti 1854 Iecavas novada iedzīvotāji.

Projekta kopējie izdevumi plānoti 111607,00 EUR, no kuriem ESF finansējums - 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 94 865,95 EUR, un valsts budžeta finansējums - 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 741,05 EUR.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

Pasākumu plāns 2017.-2018. gadam

Pasākumu plāns 2018.-2019. gadam

Pasākumu plāns 2019.-2020. gadam

Publikācijas par projektu:

Skolēni iepazīst profesijas, kas rūpējas par veselību (30.05.2019.)

Skolēni turpina iepazīt profesijas (01.02.2019.)

Pirmie soļi pretī profesijas izvēlei (06.07.2018.)

Ceļojums “Mazajā Brīnumzemē’’ (22.03.2018.)

Skolēni iepazīst profesijas (07.03.2018.)

9. klašu audzēkņi apzina savus mērķus (28.02.2018.)

Zinu un izvēlos! (29.01.2018.)

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

Īstenošanas laiks: 2018. gada marts–2021. gada oktobris

Publikācijas par projektu:

Uzsāks rakšanas darbus (08.10.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes un Sporta ielā (22.08.2019.)

Būs apgrūtināta satiksme Robežu ielā (29.07.2019.)

Paplašina centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (24.05.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes ielā (10.05.2019.)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Sāks projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju (05.04.2018.)

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros notiks jaunu kanalizācijas tīklu izbūve dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās: jauni pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 10 km garumā; jauni kanalizācijas spiedvadi 1 km garumā; 5 jaunas kanalizācijas sūknētavas.

Līdztekus projekta finansētajām aktivitātēm tiks nomainīta daļu veco ūdensvadu un izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – kopā 10 km garumā; pilnībā atjaunots asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunots grants-šķembu maisījuma segums uz ielām apmēram 3 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas 4 045 393,70 EUR, no tām:
Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 EUR;
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums -
2 170 633,70 EUR.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā vairāk

Lapas informācija atjaunota:    13.12.2019
TWITTER
Iecavas novads
13 dec
Izsole notiks 2020.gada 16.janvārī plkst.10.00 Iecavas novada domes lielajā zālē 5. stāvā. Izsoles sākumcena 17600,… https://t.co/G3ZBSoz14Y