Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā» (LLI-524)
Booster for ReStart

Projekta īstenošanas termiņš: 01.08.2020.–31.07.2022.

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešus Pakrojas un Iecavas pašvaldībā, mudināt izmantot jaunuzceltos skeitu/ skrituļslidotāju/BMX laukumus un citas publiskās telpas, ēkas, lai veicinātu atpūtas, kultūras, fiziskās un sporta aktivitātes, kā arī mazās uzņēmējdarbības attīstību.

Projekts veicinās veselīgu dzīvesveidu jauniešiem mazāk attīstītās kopienās, izveidos jaunu fizisko un sporta aktivitāšu infrastruktūru un izveidos jaunus pārrobežu sadarbības tīklus.

Kopējais projekta finansējums: 234 937,78 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 199 700 EUR)

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 104 645,62 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR), nacionālais finansējums (15%) EUR 15 696, 85 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% Iecava novada pašvaldības administrācija).

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (LLI-437, Digital Cemetery)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. - 30.04.2022

 

Projekta kopsavilkums

 

Publikācijas par projektu:

Kapsētu digitalizācija - ērtāk pārvaldīt, vieglāk atrast
(4.11.2020.)

Aicina sakārtot piederīgo atdusas vietas (31.07.2020.)

Projekta ietvaros veiks Iecavas novada kapsētu digitalizāciju (10.07.2020.)

Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu. Projekta ietvaros Iecavas novadā tiks digitalizētas 10 kapsētas: radītas digitālās datubāzes un kapsētu kartes, apmācīti speciālisti. Tiks ierīkots žogs ap lielāko novada kapsētu - Sila kapiem, iegādāta GPS ierīce.  Tiks organizēti speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pašvaldībām, informatīvās kampaņas  iedzīvotājiem, noslēguma konference.

Projekta partneri Biržu rajona pašvaldība (LT), Iecavas, Rundāles un Neretas pašvaldības (LV).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

«Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats» (LLI-506; SAFE SCHOOL)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. - 30.04.2022.

 

Projekta kopsavilkums 

 

Publikācijas par projektu:

Veidosim drošāku vidi (05.06.2020.)
Veidosim drošāku vidi (05.06.2020.)

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet kā partneri projektā ir iesaistījušās Iecavas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī Pakrojas rajona pašvaldība un Jonišķu Saules sākumskola Lietuvā.

Projekts uzlabos skolēnu zināšanas par dažādiem drošas vides aspektiem: drošu interneta izmantošanu un dalību satiksmē, konfliktsituāciju risināšanu un vardarbības mazināšanu vienaudžu starpā. Notiks vairāki mācību cikli arī izglītības jomas speciālistiem.

Iecavas pašvaldībā plānots izvietot 32 videokameras izglītības iestāžu tiešā tuvumā un galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos, trīs braukšanas ātruma kontroles ierīces; iegādāsimies arī daudzveidīgu aprīkojumu veloprasmju apguvei interešu izglītības pulciņam.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 94 814,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 80 592,57 EUR.
Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 384 697,86 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

“Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē” (LLI-344, SocialLife)

 

Īstenošanas laiks: 01.05.2018.-30.10.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Nekas nebeidzas, viss turpinās! (09.11.2020.)

Projekta aktivitātes ilgs līdz aprīlim (06.03.2020.)

Vieni no aktīvākajiem - seniori (11.10.2019.)

Turpinās projekts sociāli neaizsargāto cilvēku integrācijai (10.10.2019.)

«Vasaras skola» iekrāso dzīvi personām ar īpašām vajadzībām (26.07.2019.)

Aizvadīta pirmā no trim «Vasaras skolām» personām ar īpašām vajadzībām (17.06.2019.)

Sociālie darbinieki padziļināti apgūst darbu ar senioriem (05.03.2019.)

Būs iespēja pārvadāt cilvēkus ratiņkrēslos (05.03.2019.)

Projekta dalībnieki vingro un iepazīst Iecavu (25.01.2019.)

Ērtāka kušete, nomierinoši burbuļi un jauns mikroautobuss (04.12.2018.)

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes (16.10.2018.)

Sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē video (30.08.2018.)

Projekta aktivitātes palīdz apgūt jaunas iemaņas (17.08.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (15.06.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (13.06.2018.)

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībā.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu efektivitāti, sociālās jomas speciālisti no Latvijas un Lietuvas uzlabos savu kvalifikāciju un zināšanas, piedaloties astoņos kopīgos semināros. Semināru laikā speciālisti apgūs stresa noturības prasmes darbā ar klientiem, paņēmienus personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā, uzlabos darbu ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi, kā arī ar viņu ģimenēm; tiks apgūti paņēmieni, kā uzlabot senioru dzīves kvalitāti. Septiņi sociālie darbinieki piedalīsies mācību braucienā uz Zviedriju, lai iepazītu labāko sociālo pakalpojumu sniegšanas praksi, ko būtu iespējams pārņemt un pielietot.

Projekta ietvaros Iecavas pašvaldībā tiks uzlabots sociālais pakalpojums ‘’aprūpe mājās’’, iegādājoties ar ratiņkrēslu pacēlāju aprīkotu automašīnu; īstenoti sociālās integrācijas pasākumi: izglītojošas aktivitātes (vasaras nometne un kultūras pasākumi, nodarbību cikls senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām; amatniecības nodarbības un dzīves prasmju apguve), sociālās rehabilitācijas aktivitātes (masāža un daudzfunkcionāla terapija; mūzikas, mākslas un dejas terapija, relaksācijas terapija personām ar garīga rakstura traucējumiem, fizioterapija).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 124 759,60 EUR;
nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Projekta kopējais finansējums ir 447 391,63 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 380 282,87 EUR;
nacionālais finansējums (15%) – 67 108,76 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“Publiski pieejamas infrastruktūras -
Brīvības pieminekļa teritorijas - labiekārtošana Iecavas parkā”
(Nr.19-06-AL07-A019.2202-000001)

Projekta īstenošanas termiņš: 16.11.2020.

Publikācijas par projektu:

Ar ELFLA finansējumu īstenoti 13 projekti (23.10.2020.)

Sāk Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanu (13.07.2020.)

Projekta mērķis ir uzlabot publiski pieejamo infrastruktūru valsts nozīmes vēsturiskai notikuma vietai - Iecavas Brīvības piemineklim. Īstenojot projektu, tiks uzlabota publiskās vides telpas un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektā plānotās aktivitātes:
- pārbūvēt kāpnes uz pieminekli, veidojot tās ergonomiskas, drošas un funkcionālas;
- labiekārtot teritoriju ap pieminekli, ierīkojot granīta bruģakmens segumu un apgaismojumu;
- labiekārtot stēlas teritoriju un pārvietot vēsturiskās informācijas stendu uz pārbūvēto kāpņu priekšlaukumu.

 

Projekta kopējās izmaksas – 97 031,70 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) – 45 000,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums – 52 031,70 EUR.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

"Autoceļa “A7–Papardes–Gāršas–Spītes–Podāzeļi” pārbūves 3.kārta" (Nr. 19-06-A00702-000068)

 

Īstenošanas laiks: līdz 09.11.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Pašvaldība noslēdz grants ceļu pārbūves projekta īstenošanu
(06.10.2020.)

Turpinās pārbūvēt grants ceļu (19.05.2020.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

 

Projekta kopējās izmaksas – 105679,74 EUR

Publiskais finansējums 13268,18  EUR jeb 90% no attiecināmajām (EUR 14743,53)

Pašvaldības līdzfinansējums 92411,56 EUR.

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā”
(Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000003)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Iemēģina daudzfunkcionālo laukumu 3:3 sacensību formātā (03.09.2020.)

Laukumu atklās ar 3x3 basketbola sacensībām (12.08.2020.)

Veidos daudzfunkcionālu sporta laukumu (11.05.2020.)

 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tās dažādojot un piedāvājot novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi radot iespējas nodarbēm visai ģimenei.

Ir izveidots daudzfunkcionāls sporta laukums, kuru  iespējams transformēt, pielāgojot dažādām aktivitātēm, piemēram, ziemā - ledus boulingam, vasarā – inline hokejam, florbolam, Ghetto futbolam. Īstenojot projektu un izveidojot daudzfunkcionālu sporta laukumu Iecavā, ir radītas vēl nebijušas brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu dažādošanas iespējas.
 

Par pašvaldības līdzekļiem uz laukumiem ir veikta līniju krāsošana dažādiem sporta veidiem, tiks iegādāti hokeja vārti, ir izveidots stends ar informāciju par stadionu, kas kādreiz atradies plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma vietā, un ūdensdzirnavām, kas atradušās netālu no plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma.
 

Projekta kopējās izmaksas: 55 720.33 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums - 22500,00 EUR (jeb 90%no attiecināmajām izmaksām 25000,00 EUR),
pašvaldības līdzfinansējums - 33 220.33 EUR

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

 

“Jauna rotaļu laukuma izveide - brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošanai Iecavas novadā”
(Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000004)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavas centrā ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona (27.05.2020.)

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros plānots paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem.  Īstenojot projektu, tiks ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona dažāda vecuma iedzīvotājiem. Teritorijā Iecavas centrā starp daudzdzīvokļu ēkām, pie jau iepriekš ierīkotās tīkla piramīdas, tiks ierīkotas 13 jaunas rotaļu un brīvā laika pavadīšanas iekārtas: dažādas šūpoles, trošu ceļš, zemē iebūvēts batuts, akmensmasas galda tenisa galds, dažādi aktivitāšu kompleksi, kā arī soliņi ar atkritumu urnām. Papildus tam teritorijā tiks izvietots stends ar vēsturisku informāciju un attēliem par to, kas šajā vietā ir bijis iepriekš, tādējādi popularizējot novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas – 50 700,71 EUR, tajā skaitā:

  • publiskais finansējums (ELFLA) – 22  500,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
  • pašvaldības līdzfinansējums – 29 698,96 EUR.

Informatīvais stends tiks izgatavots par pašvaldības līdzekļiem.

 

 

 

 

"Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā"
(Nr. 9.3.1.1/18/I/023)

 

Īstenošanas laiks: 2019.gada 3.ceturksnis - 31.12.2022.

 

Publikācijas par projektu:

Notiek Sarkanās skolas pārbūves projekta izstrāde (27.04.2020.)

Parakstīta vienošanās par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Dienas aprūpes centra izveidei (20.02.2020.)

Plāno izveidot Dienas aprūpes centru (5.06.2019.)

Projekta ietvaros plānots izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru Iecavas novadā - Dienas aprūpes centru sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, Baldones ielā 65, Iecavā.

Projekta kopējās izmaksas ir 666 650 eiro, tajā skaitā:

  • ERAF finansējums 297 500,00 eiro;
  • valsts budžeta finansējums 10 500,00 eiro;
  • pašvaldības finansējums 358 650,00 eiro.

”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)
(Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Īstenošanas laiks: 03.2019.-31.12.2022.

 

Publikācijas par projektu:

Ar individuālu atbalstu samazinās priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (29.03.2019.)
 

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Iecavas novada pašvaldības administrāciju (Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķis ”Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”).

Projekta mērķis: samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku, tāpēc tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Visā valstī paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.460, un plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 eiro, tai skaitā ESF finansējums 33 840 519 eiro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 eiro.

''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs''
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

Pasākumu plāns 2017.-2018. gadam

Pasākumu plāns 2018.-2019. gadam

Pasākumu plāns 2019.-2020. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Ar ES fondu atbalstu iezīmē ceļu uz nākotnes profesijām (25.05.2020.)

Iepazīst profesijas un mācās izvirzīt mērķus (17.12.2019.)

Skolēni iepazīst profesijas, kas rūpējas par veselību (30.05.2019.)

Skolēni turpina iepazīt profesijas (01.02.2019.)

Pirmie soļi pretī profesijas izvēlei (06.07.2018.)

Ceļojums “Mazajā Brīnumzemē’’ (22.03.2018.)

Skolēni iepazīst profesijas (07.03.2018.)

9. klašu audzēkņi apzina savus mērķus (28.02.2018.)

Zinu un izvēlos! (29.01.2018.)

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

Īstenošanas laiks: 2018. gada marts–2021. gada oktobris

Publikācijas par projektu:

 

Turpinās ūdenssaimniecības projekta realizācija (30.09.2020.)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts turpinās (30.06.2020.)

Sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Dzirnavu ielā (23.03.2020.)

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu (16.03.2020.)

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkli (27.12.2019.)

Var tikt apgrūtināta pārvietošanās (19.12.2019.)

Uzsāks rakšanas darbus (08.10.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes un Sporta ielā (22.08.2019.)

Būs apgrūtināta satiksme Robežu ielā (29.07.2019.)

Paplašina centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (24.05.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes ielā (10.05.2019.)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Sāks projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju (05.04.2018.)

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros notiks jaunu kanalizācijas tīklu izbūve dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās: jauni pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 10 km garumā; jauni kanalizācijas spiedvadi 1 km garumā; 5 jaunas kanalizācijas sūknētavas.

Līdztekus projekta finansētajām aktivitātēm tiks nomainīta daļu veco ūdensvadu un izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – kopā 10 km garumā; pilnībā atjaunots asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunots grants-šķembu maisījuma segums uz ielām apmēram 3 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas 4 045 393,70 EUR, no tām:
Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 EUR;
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums -
2 170 633,70 EUR.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā vairāk

Lapas informācija atjaunota:    13.11.2020
TWITTER
Iecavas novads
02 nov
Just posted a photo https://t.co/ZKmxoXmBmL