Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Projekti

0

Pašlaik tiek realizēti:

 

Nosaukums
Informācija

«Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats»
(LLI-506)
ERAF Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekta īstenošanas temiņš: 30.04.2022.

Publikācijas par projektu:
Veidosim drošāku vidi (05.06.2020.)

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet kā partneri projektā ir iesaistījušās Iecavas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī Pakrojas rajona pašvaldība un Jonišķu Saules sākumskola Lietuvā.

Projekts uzlabos skolēnu zināšanas par dažādiem drošas vides aspektiem: drošu interneta izmantošanu un dalību satiksmē, konfliktsituāciju risināšanu un vardarbības mazināšanu vienaudžu starpā. Notiks vairāki mācību cikli arī izglītības jomas speciālistiem.

Iecavas pašvaldībā plānots izvietot 32 videokameras izglītības iestāžu tiešā tuvumā un galvenajos skolēnu pārvietošanās maršrutos, trīs braukšanas ātruma kontroles ierīces; iegādāsimies arī daudzveidīgu aprīkojumu veloprasmju apguvei interešu izglītības pulciņam.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 94 814,79 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 80 592,57 EUR.
Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 384 697,86 EUR.


 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“Publiski pieejamas infrastruktūras -
Brīvības pieminekļa teritorijas - labiekārtošana Iecavas parkā”

Nr.19-06-AL07-A019.2202-000001

Projekta īstenošanas temiņš: 16.11.2020.

Publikācijas par projektu:

Projekta mērķis ir uzlabot publiski pieejamo infrastruktūru valsts nozīmes vēsturiskai notikuma vietai - Iecavas Brīvības piemineklim. Īstenojot projektu, tiks uzlabota publiskās vides telpas un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektā plānotās aktivitātes:
- pārbūvēt kāpnes uz pieminekli, veidojot tās ergonomiskas, drošas un funkcionālas;
- labiekārtot teritoriju ap pieminekli, ierīkojot granīta bruģakmens segumu un apgaismojumu;
- labiekārtot stēlas teritoriju un pārvietot vēsturiskās informācijas stendu uz pārbūvēto kāpņu priekšlaukumu.

 

Projekta kopējās izmaksas – 97 031,70 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) – 45 000,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums – 52 031,70 EUR.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

"Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes - Podāzeļi” pārbūves 3. kārta" (Nr. 19-06-A00702-000068)

 

Īstenošanas laiks: līdz 09.11.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Turpinās pārbūvēt grants ceļu (19.05.2020.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

 

Projekta kopējās izmaksas – 105679,74 EUR

Publiskais finansējums 13268,18  EUR jeb 90% no attiecināmajām (EUR 14743,53)

Pašvaldības līdzfinansējums 92411,56 EUR.

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā”
Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000003

 

Projekta īstenošanas temiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Veidos daudzfunkcionālu sporta laukumu (11.05.2020.)

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tās dažādojot un piedāvājot novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi radot iespējas nodarbēm visai ģimenei.

Tiks izveidots daudzfunkcionāls sporta laukums, kuru būs iespējams transformēt, pielāgojot  dažādām aktivitātēm, piemēram, ziemā - ledus boulingam, vasarā – inline hokejam, florbolam, Ghetto futbolam. Īstenojot projektu un izveidojot daudzfunkcionālu sporta laukumu Iecavā, būs radītas vēl nebijušas brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu dažādošanas iespējas.
 

Par pašvaldības līdzekļiem tiks iegādāts līniju vilcējs, florbola un hokeja vārti, kā arī izveidots stends ar informāciju par stadionu, kas kādreiz atradies plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma vietā, un ūdensdzirnavām, kas atradušās netālu no plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma.
 

Projekta kopējās izmaksas: 55 720.33 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums - 22500,00 EUR (jeb 90%no attiecināmajām izmaksām 25000,00 EUR),
pašvaldības līdzfinansējums - 33 220.33 EUR

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

 

“Jauna rotaļu laukuma izveide - brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošanai Iecavas novadā”
Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000004

 

Projekta īstenošanas temiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavas centrā ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona (27.05.2020.)

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros plānots paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem.  Īstenojot projektu, tiks ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona dažāda vecuma iedzīvotājiem. Teritorijā Iecavas centrā starp daudzdzīvokļu ēkām, pie jau iepriekš ierīkotās tīkla piramīdas, tiks ierīkotas 13 jaunas rotaļu un brīvā laika pavadīšanas iekārtas: dažādas šūpoles, trošu ceļš, zemē iebūvēts batuts, akmensmasas galda tenisa galds, dažādi aktivitāšu kompleksi, kā arī soliņi ar atkritumu urnām. Papildus tam teritorijā tiks izvietots stends ar vēsturisku informāciju un attēliem par to, kas šajā vietā ir bijis iepriekš, tādējādi popularizējot novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas – 50 700,71 EUR, tajā skaitā:

  • publiskais finansējums (ELFLA) – 22  500,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
  • pašvaldības līdzfinansējums – 29 698,96 EUR.

Informatīvais stends tiks izgatavots par pašvaldības līdzekļiem.

 

 

 

 

"Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā"
Nr. 9.3.1.1/18/I/023

 

Īstenošanas laiks: 2019.gada 3.ceturksnis - 31.12.2022.

 

Publikācijas par projektu:

Notiek Sarkanās skolas pārbūves projekta izstrāde (27.04.2020.)

Parakstīta vienošanās par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Dienas aprūpes centra izveidei (20.02.2020.)

Plāno izveidot Dienas aprūpes centru (5.06.2019.)

Projekta ietvaros plānots izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru Iecavas novadā - Dienas aprūpes centru sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, Baldones ielā 65, Iecavā.

Projekta kopējās izmaksas ir 666 650 eiro, tajā skaitā:

  • ERAF finansējums 297 500,00 eiro;
  • valsts budžeta finansējums 10 500,00 eiro;
  • pašvaldības finansējums 379 160,16 eiro.

”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”)
Nr.8.3.4.0/16/I/001

 

Īstenošanas laiks: 03.2019.-31.12.2022.

 

Publikācijas par projektu:

Ar individuālu atbalstu samazinās priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (29.03.2019.)
 

Projektu īsteno Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Iecavas novada pašvaldības administrāciju (Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķis ”Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”).

Projekta mērķis: samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku, tāpēc tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Visā valstī paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.460, un plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 eiro, tai skaitā ESF finansējums 33 840 519 eiro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 eiro.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 

Īstenošanas laiks: 15.03.2017.–30.12.2020.

Pasākumu plāns 2016.-2017. gadam

Pasākumu plāns 2017.-2018. gadam

Pasākumu plāns 2018.-2019. gadam

Pasākumu plāns 2019.-2020. gadam

 

Publikācijas par projektu:

Ar ES fondu atbalstu iezīmē ceļu uz nākotnes profesijām (25.05.2020.)

Iepazīst profesijas un mācās izvirzīt mērķus (17.12.2019.)

Skolēni iepazīst profesijas, kas rūpējas par veselību (30.05.2019.)

Skolēni turpina iepazīt profesijas (01.02.2019.)

Pirmie soļi pretī profesijas izvēlei (06.07.2018.)

Ceļojums “Mazajā Brīnumzemē’’ (22.03.2018.)

Skolēni iepazīst profesijas (07.03.2018.)

9. klašu audzēkņi apzina savus mērķus (28.02.2018.)

Zinu un izvēlos! (29.01.2018.)

Jaunieši iepazīst profesijas (23.08.2017.)

Profesijas izprot praktiskā ceļā (28.06.2017.)

Skolēnus iesaista karjeras izglītībā (30.05.2017.)

Iecavas novada dome 2017.gada 15.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 

 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta”

 

Īstenošanas laiks: 2018. gada marts–2021. gada oktobris

Publikācijas par projektu:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts turpinās (30.06.2020.)

Sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi Dzirnavu ielā (23.03.2020.)

Uzsākta kanalizācijas pieslēgumu projektēšana, lai nodrošinātu privātīpašumu pieslēgšanu (16.03.2020.)

Izbūvēts maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkli (27.12.2019.)

Var tikt apgrūtināta pārvietošanās (19.12.2019.)

Uzsāks rakšanas darbus (08.10.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes un Sporta ielā (22.08.2019.)

Būs apgrūtināta satiksme Robežu ielā (29.07.2019.)

Paplašina centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (24.05.2019.)

Turpinās būvdarbi Pārupes ielā (10.05.2019.)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Sāks projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta» realizāciju (05.04.2018.)

 

 

Kohēzijas fonda aktivitāte SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”.

Projekta ietvaros notiks jaunu kanalizācijas tīklu izbūve dažādās Iecavas ciema infrastruktūras teritorijās: jauni pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli 10 km garumā; jauni kanalizācijas spiedvadi 1 km garumā; 5 jaunas kanalizācijas sūknētavas.

Līdztekus projekta finansētajām aktivitātēm tiks nomainīta daļu veco ūdensvadu un izbūvēti jauni ūdensvada tīkli – kopā 10 km garumā; pilnībā atjaunots asfalta ceļa segumu uz ielām apmēram 6 km garumā; atjaunots grants-šķembu maisījuma segums uz ielām apmēram 3 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas 4 045 393,70 EUR, no tām:
Kohēzijas fonda finansējums - 1 874 760 EUR;
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” finansējums -
2 170 633,70 EUR.

 

«Par drošu pašvaldību» -
daudzgadu sadarbības projekts ar Terebodas komūnu (Zviedrija).

Šī projekta ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi, lai radītu drošu vidi pašvaldībā vairāk

Lapas informācija atjaunota:    30.06.2020
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu