Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Attīstības programma 2020.-2026.gadam

02-11-2018 0

2020.gada 29.septembrī dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam aktualizēto Investīciju un projektu plānu.

Domes lēmums

 

2020.gada 11.jūnijā dome ir apstiprinājusi Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam aktualizēto Investīciju un projektu plānu.

Domes lēmums

 

 

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2018. gada 30. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14, 2. p.) par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu un 2018. gada 5. decembra Līgumu Nr.524/2018/S, personu apvienība SIA KONSORTS un SIA ACKONSULTĀCIJAS ir izstrādājusi Iecavas novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam saskaņā ar darba uzdevuma un laika grafiku.

Attīstības programmu 2020.-2026. gadam Iecavas novada dome ir apstiprinājusi 2019. gada 24. septembrī (prot. Nr. 15, 2. p.) - Domes lēmums

 

Iecavas novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam

1.sējums - pašreizējās situācijas raksturojums

2.sējums - stratēģiskā daļa

3.sējums - pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par Iecavas novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu 

(31.05.2019.)

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 28. maija lēmumu, prot. Nr. 10, 3. p  «Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai», dokuments tiek nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 30. jūnijam. 

Tās laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • Iecavas novada pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv sadaļā pašvaldība >> plānošanas dokumenti;
  • Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā 2.stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā;
  • Novada bibliotēkās (izņemot Iecavas novada bērnu bibliotēku), Iecavas kultūras namā un dienas centrā «Iecavnīca».

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas 1. redakciju var iesniegt līdz 2019. gada 30. jūnijam Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā 2. stāvā, Skolas ielā 4-40, Iecavā.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

19. jūnijā plkst. 18:00 Iecavas kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA «Konsorts» un SIA «AC konsultācijas» un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājas Inetas Bramanes (tālr. 22006871; 63941937, e-pasts: ineta.bramane@iecava.lv ).

Iecavas novada Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments 2020.–2026. gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un investīciju plāna projektu, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus to īstenošanai.

Attīstības programma - pašreizējās situācijas raksturojums (1.redakcija)

Attīstības programma - stratēģiskā daļa (1.redakcija)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piedalies aptaujā par Iecavas novada attīstību!

(05.02.2019.)

Lai Attīstības programmas dokumentu varētu izstrādāt, līdz šī gada 20. februārim lūdzam izteikt savu viedokli par mūsu pašvaldību, infrastruktūru, pakalpojumiem un citiem jautājumiem, kas minēti anketā. Šī aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Drukātā veidā anketa pieejama novada bibliotēkās, pašvaldības iestādēs, aģentūrā un kapitālsabiedrībās - vietās, kur notiek klientu apkalpošana. Pirmsskolas izglītības iestādēs to var aizpildīt gan darbinieki, gan bērnudārzu audzēkņu vecāki. Skolēnu vecākiem, vidusskolēniem un skolu pedagogiem saite uz aptauju ir pieejama e-klases sistēmā.

Anketas elektroniskā versija - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL4BPW0npjSLa3v4hjJniZzSD3Lymv_SgfTpLXwLSLTF2VEA/viewform?vc=0&c=0&w=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lai pilnvērtīgi izstrādātu plānošanas dokumentu, ir nepieciešama  nozaru speciālistu un sabiedrības līdzdalība. Aicinām iesaistīties! 

Saskaņā ar Iecavas novada domes 2018. gada 30. oktobra lēmumu (Prot. Nr. 14, 2. p.) «Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tiek uzsākta Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir, sākot no 2018. gada decembra līdz 2019. gada oktobrim.

Iecavas pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

1. Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība);

2. Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība);

3. Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).

Darba grupu sanāksmes plānotas laika posmā no 2018. gada decembra līdz 2019. gada februārim.

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 2018. gada 14. decembrim, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā ar šādu informāciju:

- kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),

- vēlamā tematiskā grupa/-as, pieredze norādītās darba grupas kādā no apakšjomām, motivācija dalībai darba grupā.

Aicinām sūtīt pieteikumus pa e-pastu (dome@iecava.lv) vai pa pastu (Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913), tos adresējot Iecavas novada pašvaldībai ar norādi «Dalība Attīstības programmas izstrādē».

Lapas informācija atjaunota:    05.10.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV