Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Biedrības un klubi

0

Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība

Reģ. Nr. 40008249604

Adrese: „Lejas Lielauši”, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Tālrunis: +371 26524019

e-pasts: tarkskene@gmail.com

www.facebook.com/amatumaja/

Biedrības valde: Kristīne Karele, Kaspars Beitiņš, Uldis Ozoliņš

Biedrība dibināta: 2016. gadā

Biedrības mērķi:

 • veicināt Latvijas kultūras vērtību iepazīšanu un kultūras mantojuma apzināšanu;
 • veicināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā;
 • atbalstīt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesēju darbību;
 • radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus;
 • veicināt mūžizglītības iespējas visu paaudžu interesentiem.

___________________________________________________________

Biedrība «Dārtes zirgi»

Reģistrācijas Nr. 40008279755

Adrese: «Muižzemnieki», Iecavas pagasts, Bauskas novads
e-pasts: darteszirgi@gmail.com

Tālrunis: 25998433 (Gunita)

Biedrības dibinātājas: Gunita Berkmane, Gunta Vaļkina

Dibināšanas datums: 10.08.2018.

Darbības mērķi:

 • iesaistīt iedzīvotājus, kas vēlas veicināt formālas un neformālas izglītības pilnveidošanu un attīstību tandēmā ar dabas noteiktajiem ritmiem, fiziskām aktiviātēm;
 • realizēt pieredzes apmaiņu visu vecuma grupu iedzīvotājiem;
 • organizēt pasākumus un  projektus.

Uzdevumi:

 • veicināt zirgu šķirnes 'Latvijas siltasinis' un jātnieku sporta popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;
 • veicināt jātnieku kopas nepārtrauktu darbību;
 • veicināt informācijas apmaiņu un sadarbības iespējas ar valstiskām, nevalstiskā sektora un citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Biedrības konts ziedojumiem:

AS Swedbank
LV86HABA0551045726694

___________________________________________________________

Biedrība «Velo Iecava»

Reģistrācijas Nr. 40008269600

Tālr. 26587330 (Reinis)
E-pasts: veloiecava@inbox.lv
Facebook lapa: https://www.facebook.com/veloiecava/

Biedrības dibinātāji: Reinis Lapiņš, Monta Lapiņa, Eduards Krumovics, Oskars Švāgers

Dibināšanas datums: 20.10.2017.

Darbības mērķi:

 • popularizēt Iecavas novadu velo sacensībās un velo pasākumos Latvijā un ārpus tās;
 • popularizēt velo sportu Iecavas novadā;
 • popularizēt aktīvu dzīvesveidu;
 • nodrošināt ieIespēju biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās;
 • organizēt dažādus ar sportu saistītus pasākumus.

 

___________________________________________________________

Biedrība “Zemgales kinoloģiskais klubs”


Reģ. Nr. 40008193832
Adrese: "Salmiņi" Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Tālrunis: 29406355
E-pasts: zemgaleskk@gmail.com
kluba mājaslapa: www.zkk.lv

Biedrība reģistrēta: 2012.gada 3.maijā

Valdes sastāvs:
Valdes priekšsēdētāja, kinoloģe - Aina Korņejeva
Valdes locekle, kinoloģe – Anete Pumpure
Valdes loceklis – Māris Korņejevs
Valdes loceklis – Viktors Gorelovs

 

Kluba mērķi:
- attīstīt aktīvas atpūtas iespējas gan suņiem, gan cilvēkiem;
- izglītot sabiedrību dzīvnieku labturības un apmācības jautājumos;
- veicināt sabiedrības humānu attieksmi pret dzīvniekiem.
 

 

Kluba uzdevumi:
- apvienot klubā šķirnes suņu audzētājus, suņu īpašniekus un mīļotājus;
- organizēt suņu īpašniekiem izklaides pasākumus, sacensības un suņu apmācību nodarbības;
- koordinējot kinoloģisko darbību kluba biedru vidū, veikt darbu ar biedriem arī dzīvnieku labturības  nodrošināšanas jautājumos;
- iesaistīt iedzīvotājus, sevišķi jaunatni, nodarbībās ar suņiem un sportu;
- organizēt pasākumus un seminārus pieredzes apmaiņai, kinoloģijas nodarbību un apmācību darba uzlabošanā;.
- paaugstināt kluba biedru izglītības līmeni ar kinoloģiju saistītos jautājumos.

___________________________________________________________

Biedrība «RaDam»

Reģ. nr. 50008222071
Dibināta 20.03.2014.
Kontakttelefoni 29175271; 29999421

E-pasts: gintazaumane@gmail.com
Valdes locekles: Ginta Zaumane; Gita Kravala

Facebook lapa


Biedrības mērķi un uzdevumi:

 • aktivizēt sabiedrību mākslas, kultūras, veselīga dzīvesveida,kultūrvēstures un apkārtējās vides jomās;
 • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā unsabiedriskajā dzīvē;
 • izstrādāt un realizēt projektus, atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Par īstenotajiem projektiem - šeit

 

Sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās:

 • pilsoniskās sabiedrības attīstība
 • kultūras veicināšana
 • vides aizsardzība


Biedrības konts ziedojumiem:
AS Hansabank
LV83HABA0551038174619
 

 

___________________________________________________________

Biedrība Iecavas sieviešu klubs «Liepas»

Adrese:
Kontakttelefoni: mob. tālr. 29432338
e-pasts: iecavasliepas@inbox.lv

Valde: Agita Hauka (priekšsēdētāja), Agnese Hauka, Arnita Kauķe, Līga Bosko un Biruta Vītoliņa.

Organizācijas moto:
Dzīvot nozīmē – dzīves skaistumu tālāk dalīt

Facebook lapa

Biedrības mērķis ir apvienot sievietes, lai veicinātu ģimeņu fizisko un garīgo stabilitāti, sekmētu sieviešu pašizglītošanos, organizētu biedru vispusīgu atpūtu, organizētu labdarības pasākumus, veicinātu sadarbību starp pašvaldību un Iecavas iedzīvotājiem.

Darbības galvenie virzieni:

- Latvisko tradīciju izzināšana un saglabāšana. Regulāri pasākumi, kuros tiek popularizētas un saglabātas tautas tradīcijas. Pasākumos tiek organizētas arī praktiskas darbnīcas latviskās dzīvesziņas saglabāšanai.  

- Atbalsts mērķa grupām. Tiek atbalstīti iecavnieki – bērni, bērni un jaunieši ar smagām saslimšanām vai invaliditāti, ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijās. Palīdzība tiek sniegta arī daudzbērnu ģimenēm, kurās mātes vienas audzina trīs vai vairāk bērnus, t.sk. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. Ģimenēm tiek sniegts morāls un materiāls atbalsts dažādās situācijās. Nepieciešamības gadījumos atbalsts tiek īstenots sadarbojoties ar novada sociālo dienestu. 

Vientuļo pensionāru sveikšana Ziemassvētkos. Sadarbībā ar Iecavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiek darinātas Ziemassvētku apsveikumu kartiņas vientuļajiem novada pensionāriem. Sadarbībā ar pašvaldību tiek apzināti vientuļie pensionāri un biedrība nogādā Ziemassvētku apsveikuma kartiņas. 2017.gadā jau trīspadsmito gadu.

- Iecavas novada kultūrvēsturiskās vietas - Dievdārziņa labiekārtošanas un sakopšanas pasākumi. Dalība Vislatvijas Lielajā talkā un citas talkas pēc vajadzības.

- Tiks turpināta sadarbība ar biedrībām "Sadarbības platforma", "Marta", stiprinot attiecības starp Latvijas mazākumtautību organizācijām un sieviešu organizācijām, atbalstot un stiprinot sieviešu lomu sabiedrībā.

Tikšanās un diskusijas biedrības biedriem un citiem interesentiem par Iecavas novadam aktuālām tēmām, personiskās izaugsmes un pilsoniskās izglītības jomā. Regulāras ikmēneša tikšanās.

Vairāk par iepriekšējos gados paveikto - šeit

Sabiedriskā labuma statuss šādās darbības jomās:

 • labdarība,
 • pilsoniskas sabiedrības attīstība,
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Biedrības konts ziedojumiem:

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konta nr: LV46UNLA0050018188978

___________________________________________________________

Biedrība «Iecavas Jauniešu padome»

Reģ.Nr. 40008143070
Adrese:  Ozolu iela 9 - 1 , Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni: +37126139833; +37129725598
E-pasts: iecavasjp@inbox.lv

Facebook lapa

Draugiem.lv lapa

Biedrības mērķis:  

 • apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kas vēlas praktiski veicināt jaunatnes formālās un neformālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu jauniešu vidū, jaunatnes kultūras pasākumu realizēšanu un ar to saistīto projektu īstenošanu.

Biedrības uzdevumi:

 • veicināt jauniešu iesaistīšanos Iecavas sabiedriskajā dzīvē;
 • veicināt Iecavas jauniešu izglītības kvalitātes uzlabošanu, pārstāvēt Iecavas jauniešu intereses Latvijas Republikā un ārvalstīs (semināros, kongresos, publiskajās debatēs u. c.);
 • nodrošināt un sekmēt esošo un topošo studentu savstarpēju sadarbību, kā arī veicināt izglītības un informācijas apmaiņu;
 • organizēt dažādu veidu pasākumus (lekcijas, seminārus, konferences u.c.) un īstenot projektus;
 • apzināt sabiedriski aktīvus jauniešus un palīdzēt rast iespējas turpināt izglītību un sevis pilnveidošanu.

___________________________________________________________

Biedrība «Arhīvs»

Reģ. nr. 400008168708

Kontakttelefoni: 29282936 - Dzintars Zaumanis; 29422880 - Kārlis Sinka

E-pasts: archivs@inbox.lv  

Biedrība dibināta 30.11.2010.

Biedrības uzdevumi ir: 

 • izveidot atraktīvas Iecavas sporta vēstures un novada vēstures «īsā kursa» ekspozīcijas;
 • apkopot Iecavas novada vēsturiskos sporta dokumentus, materiālus un relikvijas;
 • apvienot Iecavas vēstures pētniekus un interesentus, lai vāktu un sistematizētu dokumentus, materiālus un liecības par novada vēsturi un cilvēkiem, ar tālāko mērķi - Iecavas muzeja izveidi;
 • atbalstīt un organizēt dažādas sportiskas un kultūras aktivitātes;
 • popularizēt Iecavu kā interesantu apmeklējumu vietu tūristiem.

Pašlaik biedrībā oficiāli darbojas tās dibinātāji, valdes locekļi - Kārlis Sinka, Dzintars Zaumanis, Baiba Gāga un Jānis Krūze, bet ekspozīcijas veidošanas darbā iesaistījušies arī  citi novada iedzīvotāji.

___________________________________________________________

Biedrība «Iecavas hokeja klubs»

Adrese: Zorģi 4-11, Zorģi, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni: 29383344 (A. Štībelis); 22022053 (D.Kravals)
E-pasts: dk69@inbox.lv

mājaslapa

Facebook lapa

Biedrības dibinātāji: Andris Štībelis (valdes loceklis), Dainis Kravals un Aigars Grīnbergs.

Biedrība dibināta 06.02.2013.

Biedrības mērķi

 • Hokeja un citu masu sporta aktivitāšu popularizēšana un attīstība Iecavas novadā.
 • Iecavas novada iedzīvotāju piesaistīšana amatieru sportam, aktīvai un veselīgai atpūtai.
 • Sistemātiska treniņprocesa plānošana un realizēšana biedrības biedriem un citiem interesentiem.
 • Hokeja komandas, kurā tiek reklamēts Iecavas novads, izveidošana.
 • Iespēju nodrošināšana biedrības biedriem, hokeja komandai un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes radīšana.
 • Iecavas novada atklātā hokeja čempionāta rīkošana.
 • Dažādu ar hokeju un citiem sporta veidiem saistītu pasākumu organizēšana.
 • Visaptverošu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu organizēšana novadā.
 • Izglītojošu pasākumu organizēšana bērniem un jauniešiem.


«Hokeja kluba Iecava» komandas (amatieru un veterānu) spēlē Latvijas Hokeja Līgā, kas apvieno visas Latvijas hokeja komandas. Vairāk www.latvijashokejaliga.com

___________________________________________________________

Biedrība «Moskvich club.lv»

Reģ.nr.40008183800

Adrese: Upes iela 13B, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Kontakttelefons: 29289289

E-pasts: moskvichclub@inbox.lv

Dibinātāji un valde: Zigmunds Bogdanovičs, Ziedonis Tomsons

Biedrības mērķi:

 • Apvienot automašīnu «Moskvich» īpašniekus un interesentus, sniegt tiem organizatorisku un tehnisku palīdzību kluba mērķu īstenošanā;
 • Meklēt, restaurēt un saglabāt «Moskvich»markas automašīnas;
 • Apkopot un popularizēt «Moskvich» markas automašīnu vēsturi;
 • Piesaistīt sabiedrības interesi auto-moto tehnikai, veikt izglītojošo darbu;
 • Konsultēt, rīkot izstādes, organizēt «Moskvich» markas automašīnu salidojumus.

___________________________________________________________

Aktīvistu klubs «Vardes»  

Internacionālais nosaukums: Club for active people «Frogs»

Reģ.nr. 40008153609

E-pasts: ak.vardes@gmail.com

Aktīvistu klubs «Vardes» darbojas uz brīvprātības principa, un mūsu misija ir padarīt pasauli labāku!

Mēs nesolām «zilus brīnumus», mēs darām tieši tik, cik varam! Aktīvistu klubā «Vardes» drīkst iestāties jebkurš interesents neatkarīgi no dzimuma, vecuma, nacionalitātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai rasu piederības. Turklāt piedalīties vai iniciēt aktivitātes var arī jebkurš cilvēks, kas nav aktīvistu kluba «Vardes» biedrs.

Aktīvistu kluba «Vardes» mērķi:

 • Popularizēt aktīvu dzīvesveidu;

 • Organizēt, atbalstīt un piedalīties dažādos sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumos, nometnēs, koncertos, festivālos un projektos;

 • Mudināt līdzcilvēkus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;

 • Izglītot kluba biedrus un līdzcilvēkus;

 • Veidot vietējas un starptautiskas nozīmes sadarbības un sadraudzības kontaktus.

Aktīvistu klubs «Vardes» piedalās dažādos vietējas un starptautiskas nozīmes projektos un priecājas par katru, kurš ir pozitīvi tendēts.

___________________________________________________________

Biedrība «Futbola klubs Iecava»

Adrese: Skolas iela 2-45, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni:  tālr. 29800006
mājas lapa: https://www.fkiecava.lv/

Valdes priekšsēdētājs: Juris Ludriķis

Biedrība «Futbola klubs Iecava» ir dibināta 2005.gada 30.jūnijā.

Biedrība organizē dažādas futbola sacensības, komplektē un sedz dalības maksas dažādos turnīros novada komandām, saistībā ar Iecavas novada pašvaldību ir uzsākta stadiona rekonstrukcija, tiek apmācīti klubam nepieciešamie speciālisti Latvijas Sporta pedagoģijas Akadēmijas organizētajos treneru kursos. Ir izveidota futbola kluba mājas lapa internetā - https://www.fkiecava.lv/, kurā regulāri tiek atspoguļoti visi jaunumi, kas saistīti ar novada futbola dzīvi. Klubs ir ieguvis Sabiedriskā labuma organizācijas statusu, lai varētu veiksmīgāk piesaistīt sponsorus.

Biedrība ir izvirzījusi vairākus ilgākā laika periodā realizējamus mērķus:

 • popularizēt futbolu Iecavas novadā;
 • Iecavas novada komandu un izlašu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana;
 • bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta un ar to saistītu pasākumu organizēšana;
 • futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība;
 • komandu, klubu, treneru, sportistu un citu futbola speciālistu apbalvošana, goda nosaukumu piešķiršana;
 • futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
 • futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un futbola kā sporta veida un brīvā laika pavadīšanas attīstīšana un pilnveidošana Iecavas novadā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīgas un harmoniskas attīstības veicināšana.

Iecavas futbolistu lielākie sasniegumi: 2005.gadā izcīnīta 1.vieta Zemgales reģiona telpu futbola līgā un 4.vieta Latvijas reģionu uzvarētāju finālturnīrā telpu futbolā, debijas sezonā iegūta 6.vieta LR 2.līgas čempionātā Zemgales zonas turnīrā futbolā. Vairākkārt ir izcīnīts Bauskas rajona čempionu tituls.

___________________________________________________________

Sporta klubs «FORTE IECAVA WPC»  

Reģistrācijas Nr. 40008170327

Adrese: Tirgus iela 3-49, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Kontakttelefoni: mob.tel. +371  29725598 , +371 27487499

E-pasts: forteiecava@inbox.lv 

Biedrības valde : valdes priekšsēdētājs - Andis Kaspars

                             valdes loceklis - Andrejs Mūrnieks

Biedrības mērķis :

 • veicināt visu paaudžu, īpaši jauniešu, iesaistīšanos pauerliftinga nodarbībās, to attīstīšanā un pilnveidošanā, sporta pasākumu realizēšana un ar to saistīto projektu īstenošana.

Biedrības uzdevumi:

 • popularizēt pauerliftinga nodarbības un aktīvo atpūtu Iecavas novadā un Latvijā;
 • veicināt jauniešu un citus interesentu piedalīšanos pauerliftinga nodarbībās;
 • organizēt sporta nodarbības - treniņus un sacensības - bērniem un pieaugušajiem;
 • veicināt sportistu piedalīšanos dažāda līmeņa sacīkstēs;
 • organizēt sacīkstes;
 • organizēt sporta nometnes bērniem un pieaugušajiem;
 • pieaicināt darbā augsti kvalificētus trenerus un pedagogus;
 • informēt sabiedrību par sporta sacensību un aktīvās atpūtas pasākumu norisi;
 • sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.

___________________________________________________________

Biedrība «Basketbola klubs «Dartija»»

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
E-pasts: nams78@inbox.lv

Prezidents - Aivars Mačeks
Valdes locekļi - Sergejs Mašiņenkovs, Kārlis Strēlis

Dibināta 2008.gada 6.novembrī

Biedrības mērķi:

 • organizēt, uzturēt un pārvaldīt basketbola klubu «Dartija»;
 • slēgt pakalpojumu līgumus par sadarbību ar citām fiziskām un juridiskām personām par basketbola attīstību Iecavas novadā;
 • organizēt sporta pasākumu norisi basketbola popularizēšanai;
 • piedalīties labdarības pasākumos; nodrošināt pēctecību jauno basketbolistu fiziskajā sagatavotībā un meistarības attīstībā;
 • saglabāt un nostiprināt basketbola tradīcijas Iecavas novadā.

___________________________________________________________

Zorģu radošā kopa 

Dibināta 2007.gadā.
Kontakttelefoni: 63946735

E-pasts: zorgu.biblioteka@iecava.lv
Mājas lapa: https://www.zorgi.lv/

Kontaktpersona - Aina Ezergaile

Dalībnieki - vairāk nekā 40.

Darbības mērķis: apvienot Zorģu ciema sabiedrību aktīvās radošās, izglītojošās un izklaidējošās nodarbēs.

___________________________________________________________

Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrība «Marabella»

Adrese:  Dzirnavu iela 1 , Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni: 29293814 (Arta Manuša), 29268363 (Sandra Filipsone), 29181793 (Iveta Klīdzēja)
E-pasts: marabella2010@inbox.lv
Mājas lapa: https://biedribamarabella.wordpress.com/
Valdes locekles: Ļuda Belruse, Arta Manuša.

Biedrības mērķi:

 • Apvienot Iecavas novada ģimenes, veicinot savstarpēju atbalstu un palīdzību.
 • Veicināt ģimeņu bērnu un jauniešu attīstību un socializāciju.
 • Organizēt bērnu un jauniešu saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
 • Organizēt bērnu un jauniešu izbraukumus, nometnes, radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes un citus pasākumus.
 • Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem un jauniešiem.
 • Celt ģimeņu prestižu sabiedrībā, iesaistot tās izglītojošās programmās.
 • Organizēt veselību veicinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem, kā arī novada iedzīvotājiem.
 • Organizētt informatīvus pasākumus un izstrādāt izglītojošas programmas par ģimenes vērtību saglabāšanas nozīmību veselīgas sabiedrības veidošanā un attīstībā.
 • Organizēt izglītojošus pasākumus novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kas skar ģimeni, ģimenes savstarpējās attiecības, bērnu un jauniešu audzināšanas problēmas.
 • Sniegt atbalstu vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, organizējot tiem izglītojošus un atbalsta pasākumus.
 • Piesaistīt investīcijas (projektu līdzekļus, ziedojumus u.c.) biedrības mērķu sasniegšanai.
 • Aktivizēt brīvprātīgo darbību, organizējot apmācības vecākiem un jauniešiem.
 • Sadarboties ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, MK, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību Apvienību un citām institūcijām, piedaloties jautājumu, kas skar ģimeņu ar bērniem problēmu aktualizēšanu, ierosinājumu un priekšlikumu izstrādāšanu.
 • Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu daudzbērnu ģimeņu organizācijām, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos un braucienos.

 

Biedrības konts ziedojumiem:

Latvijas Hipotēku un zemes banka
LV35LHZB3901187513001
Iecavas ģimeņu ar bērniem biedrība «Marabella»

___________________________________________________________

Iecavas invalīdu biedrība «Rūķītis»

Dibināta 1993. gadā.
Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni:  telefons/fakss 63941049, 29441205

Valdes sastāvs:

 • Inta Jurgēvica (valdes priekšsēdētāja)
 • Ilze Lapiņa,
 • Zaiga Gudele,
 • Mirdza Avota,
 • Gunārs Koroņevskis

Biedrībā vairāk nekā 80 biedru.
Darbības mērķis ir sniegt palīdzību Iecavas novada invalīdiem.

Organizācijas darbības pamatvirzieni un uzdevumi ir:

 • veicināt invalīdu vispusīgu sociālo, fizisko, psiholoģisko un intelektuālo rehabilitāciju;
 • radīt apstākļus invalīda harmoniskai iekļaušanai sabiedrības dzīvē;
 • veicināt darba vietu izveidošanu invalīdiem;
 • sadarboties ar citām invalīdu organizācijām citos reģionos;
 • izstrādāt un realizēt dažādas programmas un projektus, kas sekmētu noteikto uzdevumu realizāciju.

Aktivitātes:

 • Ekskursijas pa Latviju.
 • Lieldienu un Ziemassvētku pasākumi.
 • Interešu grupu darbs.
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.

Realizētie projekti:

 • 2002. g. - Mazināt faktorus, kas ierobežo personu sabiedriskās un sociālās aktivitātes «Higienas un inkontinences preču pieejamība katram»
 • 2003. g. Sorosa fonds - Latvija Baltijas Amerikas partnerattiecību programmas un  Bauskas rajona padomes finansētais projekts «Kustību prieks»
 • Pensionāru un invalīdu «Veselības diena»
 • 2004.g.- 2005.g. Invalīdu sociālās rehabilitācijas un aktivitāšu centra izveide Iecavā Oranje fonda (Nīderlande) finansēts projekts ar Iecavas novada Domes līdzfinansējumu.

___________________________________________________________

Iecavas politiski represēto klubs

Dibināts 1993.gadā.
Kontakti: tālr. 63941628
Valdes priekšsēdētājs Ēriks Grants

Biedru skaits 46.

Biedrības mērķis - atbalstīt politiski represētās personas, gan sniedzot psiholoģisko, gan juridisko, gan citu nepieciešamo palīdzību; piedalīties jautājumu risināšanā (gan novada, gan valsts mērogā), kas attiecas uz politiski represēto personu tiesībām.

___________________________________________________________

Pasaules Putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas biedrība

Dibināta 1999.gadā

Adrese: a/s Balticovo, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Kontakttelefoni:  tālr.29447820

E-pastsm.butka@inbox.lv

Mājas lapa: https://www.putnkopiba.lv/

Valdes priekšsēdētāja: Māra Butka

Biedru skaits: 44

Biedrības mērķis: veikt zinātniskos pētījumus putnkopībā, apkopot informāciju, veikt tās apstrādi un apmaiņu, veicināt starptautiskos profesionālos kontaktus un organizēt kongresus, konferences, seminārus, tikšanās, profesionālas ekskursijas, apmācības; palīdzēt jaunajiem zinātniekiem un praktizējošiem speciālistiem iegūt un pielietot jaunākās zinātniskās un tehniskās atziņas putnu audzēšanā, selekcijā, inkubācijā, slimībās, higiēnā, ēdināšanā, produkcijas pārstrādē, noieta tirgus organizācijā u.c. jautājumos; ar savu darbību attīstīt Latvijas Republikas putnkopības produkcijas ražošanu un organizāciju.  

___________________________________________________________

Iecavas lauksaimnieku biedrība

Adrese: Skolas ielā 4, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Kontakttelefoni: 29268131
Valdes priekšsēdētāja: Nadežda Bokova

Dibināta 2000.gadā.

Biedrībā ir 30 biedri.

Biedrības darbības mērķis ir kopīgi risināt novada lauksaimniecības attīstības jautājumus un veikt darbību tirgus izpētē.

Biedrības darbības galvenie uzdevumi:

 • sekmēt katra biedrības biedra uzņēmējdarbību laukos;
 • kooperācijas veidošana novadā;
 • veikt saimniecisku darbību apgrozāmo līdzekļu (sēklas, minerālmēslu , augu aizsardzības līdzekļu u.c.) iegādi vairumā;
 • semināru rīkošana, pieredzes braucienu organizēšana uz labākajām saimniecībām, sadarbība ar pašvaldību lauksaimniecības jautājumos.

Biedrība sadarbojas ar Latvijas zemnieku federāciju, dārzeņu audzētāju asociāciju, Bauskas rajona lauksaimnieku apvienību un citām asociācijām.

___________________________________________________________

Mednieku klubs «Zālīte»

Dibināts 2000. gadā.
Adrese: «Dzeņi», Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3935
Kontakttelefoni: tālr. 26459639
Kolektīva vadītājs Andris Kļaviņš

Sabiedriskās organizācijas mednieku kluba «Zālīte» darbības mērķi:

 • apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;
 • veikt pasākumus medību faunas aizsardzībai, pavairošanai un racionālai izmantošanai;
 • apkarot malu medniecību, ierobežot kaitīgo un plēsīgo dzīvnieku skaitu.

Kolektīvā ir 31 mednieks.

Klubam noslēgti medību nomas līgumi ar AS «Latvijas valsts meži» uz 1906 ha apmedījamās platības, ar zemnieku un piemājas zemju īpašniekiem uz 1142 ha apmedījamās platības.

___________________________________________________________

Biedrība “Mednieku klubs Zirnieki”

Reģistrācijas Nr.: 40008007774

Biedrība dibināta 2006. gada 6. janvārī.

Valdes priekšsēdētājs – Ēriks Upelnieks tālr.: 26594007

Valdes locekļi: Jānis Eglītis, Mairis Upelnieks, Dainis Upelnieks, Igors Černovs, Artūrs Ozoliņš, Gatis Kužums.|

Adrese: «​Zirnieki», Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV–3913
 

Biedrības mērķi un uzdevumi:

 • Apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai, kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai.
 • Nodrošināt biedrības biedriem maksimāli izdevīgus noteikumus dalībai medījamo dzīvnieku un putnu medībās, nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm, nodrošināt meža dzīvniekiem normālu dzīves vidi, apkarot malu medniecību, pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām, veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu.
 • Izveidot un uzturēt šaušanas sporta klubu ar nosaukumu “Iecavas novada Zirnieki”, lai trenētos un kvalitatīvi apgūtu šaušanas sportu, piedalītos dažāda mēroga sacensībās, pārstāvot Iecavas novadu, organizētu novada, valsts un starptautiska mēroga sacensības, piesaistītu un trenētu novada jauniešus šaušanas sportā, izveidotu šautuvi un treniņu bāzi Iecavas novadā.

Ir noslēgti līgumi ar AS «​Latvijas valsts meži», zemnieku saimniecībām un piemājas zemju īpašniekiem par viņu pārvaldījumā esošo teritoriju apmedīšanu.

___________________________________________________________

Mednieku klubs «Gulbji»

Dibināts 2000.gadā.

Adrese: «Plepji», Iecavas pagasts, Bauskas novads,  LV-3913

Kolektīva vadītājs Ķestutis Grasis

Sabiedriskās organizācijas mednieku kluba «Gulbji» uzdevumi:

 • apvienot individuālos medniekus kopīgai medību organizēšanai, biotehnisko pasākumu veikšanai, medību saimniecības labiekārtošanai; kultūras, sporta un atpūtas vajadzību apmierināšanai;
 • kluba biedriem nodrošināt maksimāli izdevīgus noteikumus dalībai medījamo dzīvnieku un putnu medībās; nodrošināt racionālu medību fonda izmantošanu, samazināt zaudējumus citām saimniecības nozarēm.

Klubam ir noslēgti medību nomas līgumi ar AS «​Latvijas valsts meži» par 850 ha apmedījamās platības, ar zemnieku un piemājas zemju un mežu īpašniekiem par 2161 ha platības.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biedrība „Eckau Generation”

Reģ. nr. 40008244255

E-pasts: eckaugeneration@gmail.com

Facebook lapa: https://www.facebook.com/EckauGeneration/

Kontaktpersona: Raimonds Šastakovičs (tālr. 25669997)

Lapas informācija atjaunota:    04.01.2023