Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2011.gads

18-03-2019 0

Iecavas novada Dome no 20.maija līdz 20.jūnijam izsludināja atkārtotu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu 2011.gadam. Kopējais pieejamais finansējums bija Ls 1981,74.

2011.gada konkursa pirmajā kārtā Iecavas novada Dome atbalstīja piecus Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursa pieteikumus.

Projekta

Nosaukums

NVO

Kopējā  summa, LVL

No pašvaldības, LVL

Pašu ieguldījums,

LVL

Piesaistītais līdzfinansējums,

LVL

„Iecavas sporta vēstures pamatekspozīcijas iekārtojums"

Biedrība „Arhīvs"

1122,40

998,94

123,46

 

„Iecavas vēsturisko materiālu un dokumentu apkopošana, sistematizēšana un digitalizēšana"

Biedrība „Arhīvs"

654,80

589,32

65,48

 

„3. Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivāls"

Biedrība „Iecavas Jauniešu padome"

570,00

 

510,00

 

60,00

 

 

Iecavas kultūrvēsturiskās vietas - Dievdārziņš labiekārtošana"

Biedrība "Iecavas sieviešu klubs „Liepas""

909,60

300,00

307,00

302,60

Seminārs „Spēka mitriķis"

Biedrības „SK „FORTE IECAVA WPC""

885,00

620,00

125,00

140,00

 

 

Salīdzinot ar 2010.gadu, kad NVO projektu konkurss noritēja pirmo reizi un Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti 2000 latu, šogad projektu līdzfinansēšanas apmērs ir pieaudzis līdz 5000 latiem.

Konkursa vērtēšana noritēja atbilstoši izstrādātajam nolikumam. Tas nosaka, ka projekta aktivitātēm jānotiek Iecavas novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Iecavas novada iedzīvotājiem. Iecerētais projekts jārealizē un jāpabeidz līdz kārtējā kalendārā gada 30. decembrim. Pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no projekta kopējām izmaksām, un projekta iesniedzējam jānodrošina ne mazāk kā 10% finansējuma no kopējās summas.

 

Iecavas novada Dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM) izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011».

Projektu konkursa mērķis ir rosināt Iecavas novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos un attīstot sabiedrības, pašvaldības un vietējo uzņēmēju sadarbību.

Sadarbība ar Nīderlandes fondu ilgs trīs gadus. Piešķirtais finansējums pirmajā sadarbības gadā ir 8000 EUR, vienam projektam - 1000 EUR.

Projektu konkursā var piedalīties fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, un ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā.

Lai piedalītos konkursā, iedzīvotājiem jāiesniedz pašu sagatavots projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Iecavas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Piemēram, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide, nometnes organizēšana, peldvietas labiekārtošana u. c. Ņemot vērā, ka projektu īstenošanas laiks ir ļoti īss - no līguma parakstīšanas brīža līdz 2011.gada 31.augustam, tad atbalstāmas ir aktivitātes, ko šajā laika posmā ir iespējams realizēt.

Svarīgs nosacījums ir tas, ka projekts nedrīkst nest peļņu. Tā rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem plašai sabiedrības daļai, bet galvenais - projektam ir jūtami jāuzlabo iespējami lielākas iedzīvotāju daļas dzīves kvalitāte. Vērtēšanas komisija četru cilvēku sastāvā apskatīs katra iesniegtā projekta plānoto realizācijas vietu, kā arī pēc apstiprinātā projekta realizācijas dabā novērtēs projekta ietvaros veiktos darbus. Viens no galvenajiem izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem ir iedzīvotāju pašu darba ieguldījums.

Nolikums

Projekta īstenošanas pārskata veidlapa

Projekta īstenošanas pārskata veidlapa

 

26. aprīlī īpaši izveidota komisija, kuras sastāvā ir Iecavas novada Domes, Nīderlandes fonda un sabiedrības pārstāvji, tikās ar grupu līderiem un apmeklēja projekta realizācijas vietas. No 19 iesniegtajiem projektiem konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011» komisija apstiprinājusi desmit. Finansējumu savu ieceru realizācijai saņems:

 

N.p.k.

Darba grupas un/vai projekta nosaukums, vieta

Projekta apraksts

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

„Aktīvisti bērniem", Rīgas iela 41, Iecava

Rotaļu laukuma iekārtas iegāde, uzstādīšana; soliņu, atkritumu urnas, stādu iegāde, uzstādīšana un stādīšana

 

 

702.00

2.

„Roc, stādi, laisti un priecājies", Iecavas parks

Iecavas parka apstādījumi - stādījumu iegāde un stādīšana

 

650.14

3.

„Ābeļu taka", Iecavas parks

Gājēju celiņa turpinājuma izbūve  abpus Brīvības piemineklim

 

702.80

4.

„Zorģu radošā kopa", „Lapene Zorģu grāmatu tārpiem", Zorģu ciemats

Lapenes un apstādījumu ierīkošana

 

702.80

5.

„Zorģu radošā kopa", „Es tev, tu man - visi kopā", Zorģu ciemats

Radošās darbnīcas 4 dienu garumā Zorģu bērniem un jauniešiem

 

327.55

6.

„Zorģu 4 iedzīvotāji", Zorģu ciemats

Izejmateriālu iegāde rotaļu laukuma izveidei

231.59

7.

Rosmes 10, māja
Nr. 10, Rosmes ciemats

Pagalma seguma un piebraucamā ceļa uzlabošana ar smiltīm un šķembām

 

450.00

8.

Rosmīte, māja Nr. 7, Rosmes ciemats

Pagalma seguma uzlabošana ar smiltīm un šķembām

 

450.00

9.

„Zālīte - rullē!", Zālītes ciemats

Futbola laukuma seguma uzlabošana

702.75

10.

„Iecavas Luterāņu draudze", luterāņu baznīca, Iecava

Baznīcas griestu siltināšana, dzeramā ūdens pievada un kanalizācijas izbūve, sakristejas labiekārtošana, baznīcas ieejas apzaļumošana.

 

 

702.80

Kopā

5622.43

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019