Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

10.07.2019 0

9. jūlijā deputāti strādāja Finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā bija 14 jautājumi.

Lai sekmētu budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu, deputāti skatīja Iecavas novada pašvaldības iestāžu budžeta izpildes datus par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem. Sēdē piedalījās arī iestāžu vadītāji, kuri skaidroja, kā līdz šim ir veicies ar līdzekļu apgūšanu, kādi tēriņi vēl šogad ir plānoti. Šāda budžeta izpildes analīze palīdz saprast, kā pēc iespējas efektīvāk plānot katras iestādes izdevumus un rast iespēju realizēt pēc iespējas vairāk sabiedrībai noderīgu projektu.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu

Finanšu komiteja lēma piešķirt 14 022.00 eiro apkures sistēmas rekonstrukcijai Zālītes speciālās internātpamatskolas ēkā Upes ielā 8, Zālītē.

Pašlaik ēkā esošā krāsns ir nolietojusies un tās kurināšanai tiek izmantotas akmeņogles, bet ūdens tiek sildīts ar elektriskajiem sildītājiem. Lai atvieglotu darbinieku ikdienu, novērstu nepieciešamību apkures sezonā manuāli kurināt krāsni un mazinātu ikdienas izmaksas, tika pieņemts lēmums minētajā ēkā pāriet uz sašķidrinātās gāzes apkuri.

Ņemot vērā, ka šī gada 28. maijā negaisa laikā Iecavas pamatskolas ēkā tika sabojāta automātiskā ugunsgrēka signalizācijas iekārta un arī ugunsgrēka apziņošanas sistēma ir nolietojusies, skola lūdza piešķirt 7783.00 eiro jaunu iekārtu uzstādīšanai. Deputāti lūgumu atbalstīja.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu vēl lems dome.

Par pirmsskolas bērniem

Lai mazinātu pirmsskolas bērnu rindu un nodrošinātu vietu pirmsskolas izglītības iestādē (PII), PII «Dartija» direktore Irīna Freimane deputātus aicināja rast iespēju nākamajā mācību gadā atvērt bērnudārza grupu 15 bērniem vecumā no diviem līdz četriem gadiem ēkā, kura līdz šim kalpojusi kā Iecavas internātpamatskolas dienesta viesnīca. Tiesa, jaunas grupas atvēršana nozīmē arī papildu izdevumus, kas kopumā varētu būt aptuveni 16 000 eiro.

Deputāti ieceri atbalstīja un lūdza iestādes vadītāju izpētīt esošo situāciju par pieejamajām telpām un inventāru un līdz kārtējai domes sēdei telpu iekārtošanai un darbinieku atalgojumam nepieciešamo summu precizēt.

Plāno veikt izmaiņas normatīvajos aktos

Komitejas deputāti iepazinās ar saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā» jauno redakciju.

Noteikumu projekts, kas veidots uz iepriekšējo noteikumu bāzes, paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra tiem objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai personai, tiek noteikta nodokļa likme 1,5% (parasti ir 0,2 līdz 0,6%) apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Paaugstinātā nodokļu likme motivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā, bet reāli dzīvo Iecavas novadā, deklarēties Iecavā, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Savukārt mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība.

Deputāti izteica savus priekšlikumus dokumenta uzlabošanai un virzīja to apstiprināšanai domes sēdē.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    10.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
21 sep
Palīdzi apkopot ierosinājumus turpmākajai kultūras dzīves organizēšanai – atvēli 5 minūtes sava laika un aizpildi a… https://t.co/E9D01yCjIu