Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

30.07.2019 0

30. jūlijā deputāti strādāja kārtējā domes sēdē. Darba kārtībā bija 19 jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha, Vilnis Gailums, Juris Krievs un Jānis Pastars.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktuālajiem iepirkumiem, projektu īstenošanas gaitu un Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācijas plāna izpildi.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis deputātiem sniedza ieskatu par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 1. līdz 29. jūlijam (kopumā saņemts 131 izsaukums) un pastāstīja par tuvākās nākotnes plāniem.

Deputāti apstiprināja publiskās apspriešanas jautājumā «Vai Jūs atbalstāt Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?» rezultātus. Jau vēstīts, ka aptaujā atbildi «jā» sniedza 1260 jeb 97,4% aptaujas dalībnieku, «nē» – 27, atbilžu variantu «cits» atzīmēja seši novada iedzīvotāji. Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā bija jāpiedalās 5% no pilngadību sasniegušo Iecavas novada iedzīvotāju skaita jeb 357.

Skolai meklēs direktoru

Kopš 2018. gada 22. augusta Zālītes speciālās internātpamatskolas direktora amata pienākumus pilda Sigita Lazberga. Saistībā ar to, ka S.Lazberga pieņēma lēmumu neturpināt darbu izglītības iestādē, dome lēma izsludināt atklātu konkursu uz Zālītes speciālās pamatskolas direktora amatu un izveidot komisiju Zālītes speciālās pamatskolas direktora amata kandidāta izvērtēšanai.

Uzlabo pakalpojuma pieejamību

Lai uzlabotu sociālā pakalpojuma «Aprūpe mājās» kvalitāti, tas būtu mūsdienīgāks un sociālais dienests varētu elastīgāk rast risinājumu gadījumos, kad persona ir nonākusi krīzes situācijā, dome apstiprināja saistošos noteikumus nr.12 «Par pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Iecavas novadā».

Noteikumi paredz, ka pakalpojums tiek sniegts personas dzīvesvietā un to saņemt drīkst personas: kuras ir deklarētas un dzīvo Iecavas novadā; kurām vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu vai slimības dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi; kurām nav apgādnieku vai apgādnieki paši nespēj nodrošināt aprūpi.

Pakalpojumu apmaksā persona, kas to saņem, taču, sociālajam dienestam izvērtējot visus faktus un apstākļus, no maksas par pakalpojumu var atbrīvot klientu, kas ir sasniedzis vismaz 80 gadu vecumu vai ja personai ir I vai II grupas invaliditāte.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Deputāti lēma apstiprināt saistošos noteikumus nr.13 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā» jaunā redakcijā.

Noteikumi, kas veidoti uz iepriekšējo noteikumu bāzes, paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra tiem objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai personai, tiek noteikta nodokļa likme 1,5% (parasti ir 0,2 līdz 0,6%) apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Paaugstinātā nodokļu likme motivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā, bet reāli dzīvo Iecavas novadā, deklarēties Iecavā, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Savukārt mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība.

Iegādājas nekustamo īpašumu

Pirms kāda laika Iecavas novada dome pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv un laikrakstā «Iecavas Ziņas» bija ievietojusi sludinājumu, ka vēlas iegādāties daļēji labiekārtotus, zemesgrāmatā reģistrētus dzīvokļus. Dome saņēma un apstiprināja piedāvājumu iegādāties dzīvokli Nr.1, «Zorģi 1», Zorģos, Iecavas novadā par 7 500 eiro.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    30.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 jūl
❗️❗️❗️ Laika posmā līdz 31. jūlijam uz vienu diennakti būs slēgta satiksme pār tiltu pie Iecavas spirta rūpnīcas. Š… https://t.co/sKZOD4DKk4