Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Tapis pētījums par ATR ietekmi uz Iecavas novada attīstību

10.12.2019 0

Iecavas novada pašvaldība ir saņēmusi uzņēmuma SIA «Konsorts» izstrādāto pētījumu «Izvērtējums par administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Iecavas novada attīstību».

Pētījuma mērķis bija veikt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātās administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietekmes izvērtējumu uz Iecavas novada attīstību, ņemot vērā Iecavas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes procesu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.

Izvērtējumā izmantotā metodika ir balstīta uz kvalitatīvās un kvantitatīvās novērtēšanas metodēm (tur, kur tas iespējams), izmantojot kritēriju skalu no –2 līdz +2, kas raksturo administratīvi teritoriālās reformas variantus attiecībā pret Iecavas novada esošo situāciju.

Izvērtējuma kopsavilkums apliecina, ka, no Iecavas novada viedokļa raugoties, apskatīto faktoru kontekstā izdevīgāk ir saglabāt savu autonomo statusu. Apvienošanas gadījumā VARAM piedāvātais ATR modelis Iecavas novadam ir visneizdevīgākais - ievērojamā skaitā kritēriju būtiski pasliktinās Iecavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte un piekļuve publiskajiem pakalpojumiem.

Vienlaikus VARAM piedāvātais modelis atstās lielāko negatīvo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem. Līdz ar to VARAM piedāvātais ATR modelis attiecībā pret Iecavas novadu nav rekomendējams īstenošanai ne no finanšu, ne sociālekonomiskajiem, ne ilgtspējas aspektiem.

Ar pētījumu var iepazīties šeit: https://www.iecava.lv/files/pasvaldiba/petijumi/Iecava_ATR_Nosleguma_zinojums_05Dec019.pdf

Pētījuma izstrāde pašvaldībai izmaksāja 2075,15 eiro (ar PVN).

Lapas informācija atjaunota:    10.12.2019