Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izsūtīti paziņojumi par NĪN maksājumu

13.02.2020 0

Iecavas novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2020. gadam. Ja iedzīvotājs nav saņēmis NĪN maksāšanas paziņojumu līdz 15. martam, aicinām sazināties ar pašvaldības nodokļu inspektori Evitu Heidemani, zvanot pa tālr. 63941973 vai rakstot e-pastā uz adresi evita.heidemane@iecava.lv.

Izsūtīti paziņojumi par NĪN maksājumu

Šogad vairākus nodokļu maksātājus skārušas piemērotās paaugstinātās nodokļa likmes. Saskaņā ar Iecavas novada domes 30.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā», īpašumos, kuros taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai personai, NĪN par dzīvojamo māju vai dzīvokli tiek aprēķināts 1,5% apmērā no ēkas vai dzīvokļa kadastrālās vērtības. Savukārt, ja īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona, nodokļa likme ir 0,2-0,6% (atkarībā no kadastrālās vērtības lieluma).

Aicinām īpašniekus pirms nākamā taksācijas gada nodokļu aprēķināšanas savlaicīgi pārliecināties par īpašumā deklarētajām personām. Dzīvesvietu iespējams deklarēt elektroniski vietnē www.latvija.lv vai klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā.

Aicinām iedzīvotājus, kuri ir likumiskie mantinieki īpašumiem, kas joprojām zemesgrāmatā ir reģistrēti uz aizsaulē aizgājušām personām, nokārtot mantojumus un reģistrēt īpašumus uz sava vārda, vai arī, ja mantojums ir pieņemts un ir saņemta mantojuma apliecība, pieteikties pašvaldībā kā īpašuma tiesiskajam valdītājam (līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā), lai izvairītos no gadījumiem, kad vairākus gadus NĪN paziņojumus pašvaldība ir spiesta nosūtīt mirušām personām uz to pēdējām deklarētajām adresēm.

Katru gadu, sagatavojot NĪN maksātājiem maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus iespējams ietaupīt, maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā un to aizstājot ar elektronisku piegādi. Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam var pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot pašvaldībā iesniegumu (iesniegumu veidlapas pieejams pie nodokļu inspektores vai Vienotajā valsts klientu apkalpošanas centrā Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā).

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt NĪN ir iespējams Iecavas novada pašvaldības administrācijas kasē, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.

Aicinām nodokli samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu no nesamaksātās summas.

Evita Heidemane
Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore
Lapas informācija atjaunota:    13.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn