Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi attālinātā domes sēde

01.04.2020 0

31.martā notika attālinātā domes sēde. Deputāti videokonferencē strādāja pilnā sastāvā, darba kārtībā bija 15 jautājumi.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā un iepirkumiem. Savukārt Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļa bija sagatavojusi informāciju par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 1. līdz 30. martam. Kopumā bijuši 187 izsaukumi.

Par nekustamā īpašuma nodokli

Ņemot vērā, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem nav iespējas veikt maksājumus klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas kasē, dome lēma nekustamā īpašuma nodokļa 2020. gada 1. ceturkšņa maksājuma termiņu (31. martu) un 2. ceturkšņa maksājuma termiņu (15. maiju) pārcelt uz 2020. gada 17. augustu. 

Nepiemēros maksājumu kavējumu naudu

Dome lēma nepiemērot maksājumu kavējuma naudu SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA «Iecavas siltums» pakalpojumu saņēmējiem par periodu no 2020. gada 12. marta līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Kavējuma nauda par nesamaksātajiem rēķiniem līdz 2020.gada 12.martam tiks piemērota kā iepriekš un domes lēmums neaptur tās aprēķināšanu.

Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka iedzīvotājiem pašlaik nav iespējas rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem apmaksāt klātienē un daļai iedzīvotāju ir samazinājušies ienākumi, kā dēļ viņi vairs nespēj savlaicīgi par pakalpojumiem norēķināties.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5 «Par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos Nr.8 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā»».

Saistošajos noteikumos ir precizēta kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai, kā arī ir palielināti naudas sodu apmēri par šo noteikumu neievērošanu.

Apstiprinātas izmaiņas noteikumos «Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā». Grozījumi paredz: lai varētu pieteikties nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, skolēnam un vismaz vienam no vecākiem (vai personai, kuras aizbildniecībā ir bērns) ir jābūt deklarētam Iecavas novadā vismaz divus gadus, un priekšrocība dalībai skolēnu nodarbinātībā vasaras brīvlaikā ir skolēniem no tām daudzbērnu ģimenēm, kurām ir «3+ Ģimenes karte».

Deputāti atbalstīja grozījumu veikšanu Iecavas novada domes 2014. gada 10. jūnijā lēmumā «Par apbedīšanas pakalpojumu izcenojumiem Iecavas novada kapsētās». Galvenās izmaiņas – tiek atcelta gan maksa par jaunas kapa vietas piešķiršanu, ja nepieciešama apbedīšana, gan iespēja par atsevišķu samaksu kapavietu rezervēt priekšdienām.

Izveido darba grupu

Atbilstīgi Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam Investīciju plānā iekļautajai informācijai, līdz 2021. gadam pašvaldībai būtu jāizstrādā Iecavas parka attīstības koncepcija.

Deputāti lēma izveidot darba grupu sešu cilvēku sastāvā, kurai līdz šī gada 30. jūnijam domei jāiesniedz priekšlikumi Iecavas parka attīstības tematiskā plānojuma izstrādes darba uzdevumam.

 

Informācija par visiem sēdes lēmumiem būs pieejama mājaslapas sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    01.04.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 mai
Biļetes var iegādāties Iecavas kultūras nama kasē! https://t.co/NwXmrwCfdT