Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Pašvaldība varēs piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtējās situācijas laikā

09.04.2020 0

9.aprīlī deputāti attālināti strādāja domes ārkārtas sēdē. Darba kārtībā bija divi jautājumi.

Pašvaldībā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 10 „Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus”. Šo noteikumu 15.3 apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” var piešķirt vienreizēju pabalstu iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, ja ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība).

Ņemot vērā, ka valstī līdz 12. maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un daudziem cilvēkiem ir samazinājušies ienākumi, Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale rosināja piemērot šo saistošo noteikumu punktu valstī esošajai situācijai un sniegt finansiālu palīdzību tiem novada iedzīvotājiem, kuri ar šādu lūgumu vēršas Sociālajā dienestā.

Dome lēma, ka, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, pašvaldība varēs piešķirt vienreizēju pabalstu savu pamatvajadzību nodrošināšanai 80 eiro apmērā, bet personai, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, - 50 eiro. Ja Sociālajā dienestā pēc palīdzības vēršas vienas ģimenes locekļi, tad kopējais atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 430 eiro.

Lai varētu pretendēt uz pabalstu, personai jāsagatavo rakstisks iesniegums Sociālajam dienestam, kurā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma (situācija), jāpievieno dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas rašanos sakarā ar Covid-19 izplatību un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Personai ar parakstu būs jāapliecina sniegto ziņu patiesums. Iesniegumu pieņemšanu un izskatīšanu Sociālais dienests uzsāks 14.aprīlī.

Klienta iesnieguma veidlapa

Par grozījumiem nolikumā

Pašvaldības administrācijas projektu vadītāja Sintija Kalēja deputātiem skaidroja, ka, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumā ir nepieciešams veikt vairākus grozījumus. Deputāti izmaiņu veikšanu atbalstīja.

Galvenās izmaiņas:

  • turpmāk konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs nepieciešamību projektu īstenošanas vietas apmeklēt klātienē;
  • projekta īstenošanas un pārskata iesniegšanas termiņš būs noteikts katra projekta līgumā.
Diāna Goldmane
Lapas informācija atjaunota:    14.04.2020