Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Dārza mājiņas uzstādīšana jāsaskaņo ar būvvaldi

07.05.2020 0

«Labdien! Vēlos uzzināt, cik lielu dārza mājiņu (uz blokiem, nerokot pamatus) drīkst uzstādīt Ķesterkalna mazdārziņu teritorijā? Kādi ir izmēri, kuriem nav nepieciešama būvatļauja?» vaicā novada iedzīvotāja.

Bauskas novada būvvaldes arhitekte Elīna Arāja skaidro:

Ēkas pamatu veids nenosaka būvvaldē saskaņojamo būvniecības dokumentācijas veidu. To nosaka ēku iedalījums grupās, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 «Vispārējie būvnoteikumi»:

I grupas ēka ir:

 • mazēka (vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2);
 • ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2;
 • atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.

 

I grupas inženierbūve ir:

 • māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu;
 • labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem;
 • rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā;
 • žogs.

 

Būvētājs I grupas būvēm pats var izstrādāt būvniecības dokumentāciju un iesniegt būvvaldē saskaņošanai bez būvatļaujas saņemšanas. Tādējādi dārza mājas Iecavas ciema teritorijā būvniecības dokumentāciju var iesniegt, ja tā ir paredzēta ar apbūves laukumu līdz 25 m2 vai tā ir atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2. Ja dārza māja ir paredzēta ar apbūves laukumu virs 25 m2 un tā nav rūpnieciski izgatavota, tās būvniecībai jāizstrādā būvprojekts un jāsaņem būvatļauja.

Jāpiebilst, ka būvēt drīkst vienīgi Ķesterkalna mazdārziņu rajona daļā, kura ir Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (tādi pati kā Cēsnieku līcī). Tajā apbūve ir atļauta līdz diviem stāviem (augstums - 9 m) un no zemes platības drīkst apbūvēt 30% (iekļaujot terasi pie ēkas). Turpretī mazdārziņu daļai (Uz Jelgavas šosejas pusi), kurai piešķirta TIN12 teritorija, īpašnieks ir Iecavas novada pašvaldības administrācija – tajā atļauta tikai lauksaimnieciska teritorijas izmantošana.

Iecavas novada mājaslapā ir atrodama Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa (karte) ar aizsargjoslām un teritoriju zonējumiem, piemēram, Mazstāvu dzīvojamā, Publiskā, Rūpnieciskā apbūve, TIN12 u.c. Savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos aprakstīts par būvniecību katrā no šīm zonām. Ir vairāki normatīvie akti, kas regulē būvniecības procesu, taču Iecavas novada pašvaldības noteikumos norādīts par atļauto un aizliegto izmantošanu tieši Iecavas novada teritorijā. Apbūves noteikumos ir arī nosacījumi par žogu būvniecību, tā atļautajiem augstumiem, caurredzamību (necaurredzama žoga augstums nedrīkst būt augstāks par 1 metru). Jāņem vērā, ka žoga būvniecībai dokumentācija jāsaskaņo būvvaldē, ja to paredzēts izvietot pret ielu vai ceļu.

Likumdošana nosaka, ka ar būvvaldi jāsaskaņo arī lodžijas iestiklošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Iedzīvotāja dalību saskaņošanas procesā ir iespēja vienkāršot līdz vienam iesniegumam, tādēļ, ja vēlaties iestiklot lodžiju, vispirms rakstiet vai zvaniet būvvaldei.

Lai iesniegtu I grupas būves dokumentāciju saskaņošanai būvvaldē, būvniecības ierosinātājam:

 • jāielogojas savā kontā (ar bankas vai ID karti) Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājaslapā www.bis.gov.lv/bisp/  (internetā ir atrodama pamācība tās lietošanai; palīdzības tālrunis: 62004010);
 • jāizvēlas attiecīgā dokumentācija – «Paskaidrojuma raksts ēkai» vai «Paskaidrojuma raksts inženierbūvei» (piemēram, žogam). Būvniecības ierosinātājam jābūt zemes īpašniekam vai zemes lietotājam, kuram ar zemes īpašnieku noslēgts apbūves tiesības līgums. Paskaidrojuma raksta veidlapā jāaizpilda visi lauciņi, jānorāda ēkas apbūves laukums, būvtilpums, augstums u. c. Jāizvēlas būvniecības veids: jauna būvniecība, novietošana (ja būvei nav pamatu) vai nojaukšana. «Sezonālā būve» nozīmē, ka tā tiks ekspluatēta vienu sezonu gada laikā, «īslaicīga būve» – ja ēku paredzēts ekspluatēt piecus gadus (iespējams pagarināt vēl uz pieciem gadiem, bet kopā ne ilgāk par 10 gadiem);
 • jānorāda galvenais lietošanas veids, kas palīgēkām ir 1274, žogam – 2420, dzīvojamai mājai (dārza mājai) – 1110;
 • būves nosaukums jāizvēlas bez liekiem tekstiem, piemēram, šķūnis, nojume, dārza māja, žogs, dīķis u.tml.;
 • jāpievieno zemes robežu plāns un skices – būves divas raksturīgākās fasādes ar augstuma atzīmēm, plāns ar izmēriem un telpas nosaukumiem, kvadratūru, kā arī situācijas plāns, kuru izstrādā uz topogrāfiskā plāna, robežu plāna vai uz izgriezuma no kadastrs.lv kartes, iezīmējot paredzamo būvi ar attālumiem līdz tuvākajām robežām un būves gabarītizmēriem. Jāievēro, ka palīgēkai zemezgabalā jāatrodas tālāk no ielas nekā dzīvojamajai mājai.

Kad būvniecībai nav nepieciešams saskaņojums?

Ir tikai daži izņēmumi, kad būvniecībai nav nepieciešams būvvaldes saskaņojums, piemēram, ja veic ēkas vai dzīvokļa remontu, nenojaucot un neizbūvējot jaunas sienas un ailas; atjaunojot ēkas fasādi, nemainot tās dizainu u. tml.

Bez saskaņojuma ar būvvaldi no jauna var būvēt, piemēram, vieglas konstrukcijas sezonālu siltumnīcu, žogu savā teritorijā vai uz robežas ar kaimiņiem (vienīgi Civillikumā teikts, ka tam nepieciešams kaimiņu saskaņojums), dārza kamīnu, bērnu rotaļu ierīces, karoga mastu ar augstumu līdz 12 m, dažādus labiekārtojuma elementus, kas atrodas ārpus publiskās ārtelpas, kapa vietu aprīkojumu u. c. Pilnu uzskaitījumu var atrast MK noteikumos Nr. 253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi».

Neskaidrību gadījumos aicinām zvanīt Bauskas novada būvvaldei pa tālruni 63923304 vai 27805229.

Lapas informācija atjaunota:    08.05.2020