Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

26.05.2020 0

26. maijā deputāti strādāja kārtējā domes sēdē. Darba kārtībā bija 17 jautājumi.

Kā ierasts, pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem:

  • 5. maijā ar pilnsabiedrību «VT KUUM» noslēgts iepirkuma līgums par autoceļa «A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi» pārbūves 3.kārtu Kopējā līguma summa: EUR 105 679.74 ar PVN;
  • 18. maijā ar SIA «GoPlay» noslēgts iepirkuma līgums par bērnu rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Iecavas novada Zālītē, Dimzukalnā un Grāfa laukumā 13, Iecavā.  Kopējā līguma summa: EUR 36 163.28 ar PVN.

 

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis pastāstīja par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 24. aprīļa līdz 21. maijam. Kopumā bijuši 155 izsaukumi, visbiežāk tādi, kas saistīti ar klaiņojošiem dzīvniekiem, konfliktiem, trokšņošanu un dedzināšanu.

Deputāti apstiprināja pašvaldības iestāžu pārskatus par 2019. gadu un Iecavas novada pašvaldības 2019. gada konsolidēto pārskatu, kurā ir apkopota informācija par sasniegtajiem rezultātiem pašvaldības ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniegta vispusīga informācija par norisēm pašvaldības darbā, īstenotajiem budžeta un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Dome apstiprināja noteikumus «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs, vispārizglītojošo skolu sporta sacensībās». Tie stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī.

Jaunie noteikumi paredz, ka turpmāk apbalvojamo sarakstā tiks iekļauti arī audzēkņi, kuri guvuši panākumus vispārizglītojošo skolu sporta sacensībās, un viņu pedagogi; naudas balva vairs netiks piešķirta tam izglītojamajam, kolektīvam vai komandai, kura ieguvusi godalgotu vietu novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādē, konkursā vai skatē. Izmaiņas attiecas arī uz pedagogu, kurš godalgotās vietas saņēmēju sagatavojis. Naudas balvas vietā turpmāk tiks pasniegts Iecavas novada domes Pateicības raksts. Savukārt 9.-12. klašu audzēkņiem, kuriem sekmju vērtējumi gadā būs vidēji 9,0 balles un augstāk, pašvaldība piešķirs lielāku naudas balvu, nekā varēja saņemt līdz šim.

Uzsāks detālplānojuma izstrādi

Deputāti lēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma «Ailes» zemes vienībai un apstiprināt darba uzdevumu. Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi aptuveni 9,94 ha teritorijā.

Par publisko apspriešanu

Pēc sēdes deputātu vidū izvērtās plaša diskusija par publisko apspriešanu, kura izsludināta saistībā ar ieceri izveidot trešās kategorijas atklāto šautuvi nekustamajos īpašumos «Sildedži» un «Prelūdes», Iecavas novadā. Plānots, ka šautuvē notiks treniņšaušana un sporta sacensības, izmantojot A, B, C, D kategorijas šaujamieročus ar šaušanas distanču garumiem no 35 m līdz 300 m un drošības zonu  no 0,6 km līdz 3,2 km.

Izvērtējot publiski pieejamo informāciju, deputāti diskutēja un vērtēja, kādu pienesumu šautuves ierīkošana varētu sniegt novadam un kā iespaidotu novada iedzīvotāju ikdienu. It īpaši to cilvēku, kuri dzīvo objekta tuvumā un ir iegādājušies nekustamo īpašumu, neapzinoties, kāda darbība kaimiņu īpašumā ir plānota. Tieši tāpēc deputāti aicina iedzīvotājus būt aktīviem, piedalīties publiskajā apspriešanā un izteikt viedokli, lai dome varētu pieņemt lēmumu, kas atbilstu vietējo iedzīvotāju interesēm. Aptaujas lapa un plašāka informācija pieejama šeit: https://www.iecava.lv/lv/zinas/pasvaldiba/30002-pazinojums-par-publisko-apspriesanu.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    26.05.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn