Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi domes sēde

29.07.2020 0

28. jūlijā notika kārtējā domes sēde. Darba kārtībā bija 18 jautājumi, attaisnojoša iemesla dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Normunds Vāvers deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem.
 
Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļa pastāstīja par policijas darbu laika posmā no 1. līdz 24. jūlijam. Kopumā bijuši 120 izsaukumi, visbiežāk tādi, kas saistīti ar trokšņošanu un personām stiprā alkohola reibumā. Palielinājies izsaukumu skaits, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Divos gadījumos iedzīvotāji ziņoja par atrastiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem.
 
Apstiprina dokumentus
 
Dome apstiprināja:
• saistošos noteikumus Nr.9 „Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2020.gadam”;
• saistošos noteikumus Nr.10 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā”. Līdzšinējie saistošie noteikumi pieņemti 2011. gadā, tādēļ tos bija nepieciešams aktualizēt atbilstoši izmaiņām Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos. Noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.
 
Apstiprina Iecavas parka estrādes īres izcenojumu
 
Deputāti apstiprināja maksas pakalpojumu izcenojumu par Iecavas parka estrādes īri 23,77 eiro stundā (bez PVN). Maksa netiks iekasēta no pašvaldības budžeta iestādēm par pakalpojumiem, ja tie sniegti kultūras, izglītības un sporta funkciju veikšanai. 
 
Ņems aizņēmumus transporta infrastruktūras projektu realizēšanai
 
Izvērtējot Iecavas novada plānošanas dokumentus, projektu gatavību īstenošanai, ieguvumus no projektu realizēšanas un pašvaldības investīciju projektu atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, deputāti šā gada jūnijā lēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai iesniegt transporta infrastruktūras attīstības investīcijas projektus. Trīs projekti ir iekļauti atbalstīto projektu sarakstā aizņēmuma saņemšanai.
 
Dome lēma:
• ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Autoceļa “A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi” pārbūves 1.kārta” realizācijai 98 000 eiro apmērā Valsts kasē. Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 2040. gada beigām.
 
Projekta ietvaros paredzēta grants ceļa seguma atjaunošana 1,5 km garumā - malu apauguma noņemšana, brauktuves šķērsprofila atjaunošana, konstanta platuma (5.5 m) brauktuves izbūve, esošo nobrauktuvju uz īpašumiem atjaunošana, trūkstošo nobrauktuvju izbūve, trūkstošo caurteku izbūve un bojāto caurteku nomaiņa, esošo sāngrāvju un novadgrāvju tīrīšana, nolietoto drenāžas aku pārbūve, nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
 
• ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei” realizācijai 119 000 eiro apmērā Valsts kasē. Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 2040. gada beigām.
 
Projekts paredz gājēju infrastruktūras un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, asfaltbetona seguma atjaunošana 0,294 km garumā un apgaismotas gājēju pārejas izbūvi. 
 
• ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai” realizācijai 230 000 eiro apmērā Valsts kasē. Aizņēmumu plānots atmaksāt līdz 2041. gada beigām.
 
Projekta ietvaros tiks veikta ielu brauktuves un ielai pieslēdzošo nobrauktuvju pārbūve, kā arī gājēju ietvju izbūve. Tāpat plānots izbūvēt automašīnu stāvlaukumus Tirgus ielā, veikt daļēju inženierkomunikāciju pārbūvi – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas sistēmu pārbūvi, izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas sistēmu. Lai paaugstinātu drošības līmeni, Zemgales ielā tiks izbūvēts ātrumvalnis. 
 
Pasniegs pašvaldības Goda rakstu
 
Deputāti lēma piešķirt novada domes Goda rakstu pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” logopēdei Ilzei Arājai - par ilgstošu, radošu, profesionālu un kvalitatīvu darbu Iecavas novada izglītības un sabiedriskās dzīves veidošanā.
 
Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties sadaļā «Pašvaldība>Domes sēdes».
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    29.07.2020