Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Kārtējā domes sēdē izskatīti 27 jautājumi

30.09.2020 0

29. septembrī kārtējā domes sēdē piedalījās visi 15 deputāti, tika izskatīti 27 jautājumi.

Kārtējā domes sēdē izskatīti 27 jautājumi
FOTO: Beata Logina

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem.

 • 4. septembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «Strabag» par autoceļa «A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi» pārbūves 1. kārtu, līguma summa 131 703,28 eiro ar PVN.
 • 8. septembrī noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA «Strabag» par Zemgales ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūvi posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai - 1.kārtai līguma summa 206 346,87 eiro ar PVN, 2. kārtai - 200 322,20 eiro ar PVN.
 • 10. septembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «Cemety» par novada  kapu digitalizāciju, sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu. Līguma summa 29554,37 eiro ar PVN, kapu digitalizācija jāveic līdz nākamā gada 30. aprīlim.
 • 10. septembrī izsludinātais iepirkums «Skolas ēkas jumta atjaunošana un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve» 22. septembrī izbeigts bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
 • 15. septembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «RC Traffic» par asfalta seguma izbūvi Pārupes ielā, Dārza ielas 4 un Tirgus ielas 9 pagalmos. Līguma summa 60182,13 eiro ar PVN.
 • 22. septembrī izsludināts atklāts konkurss «Iecavas novada pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā». Iesniegto piedāvājumu atvēršana būs 13. oktobrī.
 • 24. septembrī izsludināts iepirkums «Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošana Iecavas novadā». Iesniegto piedāvājumu atvēršana - 6. oktobrī.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis informēja par policijas darbu aizvadītajā mēnesī. Kopumā bijuši 167 izsaukumi, pārsvarā tādi, kas saistīti ar objektu apskati, t. i., ar atkritumiem piemēslotu mežu apsekošanu, ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, savstarpējiem konfliktiem, trokšņošanu un alkohola apreibinātām personām. Uzsākti 33 administratīvie procesi.  Aktualizējusies bīstama tendence, ka uz dzelzceļa tilta atrodas nepiederošas personas. Policija aicina iedzīvotājus aprīkot velosipēdus ar mirgojošiem elementiem, kas ļautu izvairīties no starpgadījumiem diennakts tumšajā laikā.

Dome apstiprināja:

 • pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» nolikumu jaunā redakcijā;
 • saistošos noteikumus Nr. 12 «Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4 «Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā»»;
 • saistošos noteikumus Nr. 13 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2020. gadam»;
 • grozījumus noteikumos Nr. 3/202 «Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Iecavas novadā»;
 • grozījumus domes 23.09.2008. lēmumā «Par zemes gabalu, uz kuriem atrodas ēkas, kurās dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu «Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju» un likumu «Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju» piekritību pašvaldībai».

 

Noteiktas prioritātes

Dome aktualizēja Attīstības programmas 2020.-2026. gadam investīciju un projektu plānu, kā arī apstiprināja šādus pašvaldības prioritāros investīciju projektus 2021. gadā:

 • Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšana un aktu zāles jaunbūve;
 • Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecība;
 • Iecavas parka koncepcijas izstrāde;
 • Sila ielas gājēju ceļa būvprojekta izstrāde, gājēju ceļa izbūve;
 • Pašvaldības ielu asfalta seguma atjaunošana;
 • Dievdārziņa pastaigu takas pārbūve;
 • Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Baldones ielā 65 (1. kārta).;
 • Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde.

 

Jaunumi novada izglītības iestādēs

Veicot grozījumus domes š. g. 28. janvāra lēmumā «Par darba samaksu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» darbiniekiem», deputāti nolēma amatam «Asistents personām ar invaliditāti» piemērot laika darba samaksu, bet no 1. oktobra - sakarā ar apsardzes sistēmas izveidi - likvidēt trīs amata vienības «Dežurants».

Lai nodrošinātu Iecavas vidusskolas skolēniem ēdināšanas pakalpojumu, apstiprināts telpu īres maksas pakalpojumu izcenojums vienam mēnesim: telpu īre ar virtuves un ēdamzāles aprīkojumu – 546,41 eiro bez PVN, telpu īre bez virtuves un ēdamzāles aprīkojuma – 352,64 eiro bez PVN. No nākamā gada 1. janvāra skolas izglītojamo ēdināšanai plānots izmantot ārpakalpojumu. 

Nosakot kritērijus novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja mēneša algas likmes paaugstināšanai, deputāti apstiprināja šo amatpersonu mēneša darba algas likmes 2020./2021. mācibu gadā.

Pirks bijušo muižas klēti

Deputāti nolēma no SIA «Smiltaiņi Iecavā» iegādāties nekustamo īpašumu Grāfa laukumā 3 – bijušo Iecavas muižas klēti-brūzi, kurā pašlaik izvietots biedrības «Arhīvs» muzejs ar novadpētniecības ekspozīciju. Ēkas un zemes gabala 0,0915 ha platībā iegāde radīs vietu, kur realizēt novada Attīstības programmā un novada tūrisma attīstības stratēģijā iekļautos mērķus: izveidot Iecavas novadpētniecības muzeju, tūrisma informācijas centru un amatu māju, piesaistot pašvaldības un Eiropas fondu līdzekļus kultūrvēstures saglabāšanai. Tādējādi pašvaldība iegūs papildu telpas kultūras dzīves dažādošanai, rīkojot radošās darbnīcas, izstādes un pasākumus.

Lai noteiktu pirkuma summu, pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļai uzdots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pasūtīt īpašuma novērtējumu. Līdzekļi pirkumam paredzami no pašvaldības 2020. gada budžeta.

Šautuvei – nē, tirdzniecības ēkai - jā

Dome vienprātīgi neatbalstīja būvniecības ieceri «Atklātas 3. kategorijas šautuves ierīkošana nekustamajā īpašumā «Sildedži» un «Prelūdes» Iecavas novadā». Šautuvi bija plānots izmantot treniņšaušanai un vietēja mēroga sacensībām un paredzēts ierīkot vietā, kur jau izbūvēti trokšņu aizsargvaļņi. Ņemot vērā sporta šautuves darbības rezultātā sagaidāmo troksni un tā ietekmi uz apkārtējo lauku viensētu iedzīvotājiem, Bauskas novada būvvalde, lai pieņemtu lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, no 18. maija līdz 18. jūnijam izsludināja publisko apspriešanu. Šajā laikā savu viedokli par būvniecības ieceri anketās izteica 458 respondenti, t. sk. 98 ārpus Iecavas novada dzīvojoši: ieceri atbalstīja 104 (t.sk. 74 ārpus novada dzīvojoši), daļēji atbalstīja 1, neatbalstīja 353 (t.sk. 24 ārpus novada dzīvojoši). Detalizētu viedokļu izklāstu būvvalde iesniegusi domei pārskatā par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem. Pamatojoties gan uz šo pārskatu, gan pašvaldības gūtajiem atzinumiem sarakstē ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Valsts vides dienestu un citām kompetentām iestādēm, dome konstatēja, ka šautuves izveides iecere nav atbalstāma.

Savukārt būvniecības iecere «Tirdzniecības ēka nekustamajā īpašumā «Cīruļdārzi», Iecavā, Iecavas novadā» tika konceptuāli atbalstīta. Izsludinātās publiskās apspriešanas laikā no 13. augusta līdz 14. septembrim par ieceri izbūvēt tirdzniecības angāru netika saņemta neviena anketa, un uz publiskās apspriešanas pasākumu neviens interesents nebija ieradies.

Paplašinās Sila kapus

Iecavas novada lielākā kapsēta «Sila kapi» darbojas no 1920. gada, un šobrīd, ņemot vērā dinamikā arvien pieaugošo mirstības tendenci un sabiedrības novecošanos, ir pārpildīta. Sila kapi robežojas ar valsts meža zemi, tāpēc racionālākais risinājums, un tāds ir arī domes lēmums, - vērsties Zemkopības ministrijā ar valsts meža zemes 3,87 ha platībā atsavināšanas ierosinājumu Sila kapu teritorijas paplašināšanai, lai īstenotu pašvaldības autonomo funkciju – kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties portāla www.iecava.lv sadaļā «Pašvaldība > Domes sēdes».

Tamāra Šmite
Administratīvās nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    30.09.2020
TWITTER
Iecavas novads
28 okt
⭐️Lai iemirdzas jaunas zvaigznes! Konkurss jauniešiem «Iecavas novada Gada jaunietis» atgriežas. ⭐️Vairāk lasi… https://t.co/Hy2ykAKWOm