Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Kārtējā domes sēdē izskatīts 21 jautājums

26.11.2020 0

24. novembrī kārtējā domes sēde notika attālināti. Attaisnojoša iemesla dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

 

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm, notiekošajiem būvdarbiem un iepirkumiem.

 

Informācija par aktuālajiem iepirkumiem:

• 3. novembrī noslēgts iepirkuma līgums ar ZS «Dālderi» par ielu un ceļu attīrīšanu no sniega Dimzukalnā un Dzimtmisā. Līguma summa - 20 999,99 eiro bez PVN;
• 4. novembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «Anaerobic holding» par ielu un ceļu attīrīšanu no sniega Audrupos, Rosmē, Zālītē un Zorģos. Maksimālā līguma summa - 38 000,00 eiro bez PVN;
• 4. novembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» par ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu attīrīšanu no sniega un gājēju celiņu slīdamības mazināšanu Iecavā. Līguma summa -
20 000,00 eiro bez PVN;
• 4. novembrī noslēgts iepirkuma līgums ar VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» par ielu un ceļu attīrīšanu no sniega un slīdamības samazināšanu Iecavas novadā. Līguma summa - 60 000,00 eiro bez PVN;
• 4. novembrī noslēgts līgums ar SIA «ASFALTBŪVE» par Raiņa un Dzintara ielas asfaltēšanas darbiem. Līguma sum-
ma  - 7139,69 eiro ar PVN. Darbi jāpabeidz līdz 2020. gada 13. novembrim.

 

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis sniedza ieskatu par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 1. līdz 23.novembrim. Kopumā izsaukumu skaits nedaudz sarucis - bijuši 132 izsaukumi. Pastiprinātu uzmanību darbinieki pievērš sejas masku lietošanai sabiedriskās vietās.

 

Dome apstiprināja:

• noteikumus Nr.6/2020 «Par personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas un ziņošanas kārtību»;
• noteikumus Nr.7/2020 «Iekšējie noteikumi par Iecavas novada pašvaldības fizisko personu personas datu apstrādi»;
• saistošos noteikumus Nr. 14 «Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2020. gadam».

Deputāti lēma piešķirt apbalvojumus:
• Iecavas novada domes Goda rakstu un naudas balvu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ZRC Iecavas atbalsta punkta vecākajam operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam AIVARAM ŠIMIŅAM - par ilgstošu un priekšzīmīgu darbību NMPD Iecavas atbalsta punkta kapacitātes stiprināšanā;

• Iecavas novada domes Atzinības rakstu Iecavas novada valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra speciālistei INESEI EGLĪTEI – par augstu profesionalitāti, empātiju, veicot pienākumus Iecavas novada valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā un izveidojot to par vienu no labākajiem valstī.

Piešķir naudas balvas

Dome atbalstīja pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas vadītāja Valda Šusta lūgumu apstiprināt Iecavas novada sportistu un treneru sarakstu naudas balvu saņemšanai par sasniegumiem sportā 2020. gadā. Kopējā izmaksājamā summa, kura tiks sadalīta 33 sportistiem un viņu treneriem, ir 2485 eiro.

 

Iegādāsies bijušo muižas klēti Grāfa laukumā 3

Deputāti vienbalsīgi lēma no SIA «Smiltaiņi Iecavā» iegādāties nekustamo īpašumu Grāfa laukumā 3 – bijušo Iecavas muižas klēti-brūzi, kurā pašlaik izvietots biedrības «Arhīvs» muzejs ar novadpētniecības ekspozīciju. Ēkas un zemes gabala 0,0915 ha platībā iegāde radīs vietu, kur realizēt novada Attīstības programmā un novada tūrisma attīstības stratēģijā iekļautos mērķus: izveidot Iecavas novadpētniecības muzeju, tūrisma informācijas centru un amatu māju, piesaistot pašvaldības un Eiropas fondu līdzekļus kultūrvēstures saglabāšanai. Tādējādi pašvaldība iegūs papildu telpas kultūras dzīves dažādošanai, rīkojot radošās darbnīcas, izstādes un pasākumus.

 

Uzsāks lokālplānojuma izstrādi


Deputāti lēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa Rail Baltica infrastruktūras būvniecībai, kas paredz noteiktā teritorijā precizēt un grozīt Iecavas novada teritorijas plānojumu 2017.-2029. gadam, un apstiprināja darba uzdevumu. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Mallons.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties portāla www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    26.11.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV