Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi šī gada pirmā domes sēde

27.01.2021 0

26. janvārī Iecavas novada dome attālinātā sēdē strādāja pilnā sastāvā.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā un iepirkumiem.

Pagājušā gada nogalē tika noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «Žaks-2» par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Iecavas vidusskolai. Līguma summa vienam gadam 156 224,16 EUR bez PVN. 30. decembrī noslēgti arī iepirkuma līgumi ar vairākiem uzņēmumiem par pārtikas produktu piegādi Iecavas novada izglītības iestādēm.

2021. gada 20.janvārī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «ADAM AUTO» par specializēta transportlīdzekļa piegādi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Līguma summa 22 385,00 EUR ar PVN.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis deputātiem prezentēja informāciju par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, kopumā - 1961 izsaukums, septembrī vismazākais izsaukumu skaits – 134. Par šajā gadā iecerēto Gundars Dzenis sacīja, ka policija turpinās intensīvo darbu uz ielām, kontrolēs saistošo noteikumu ievērošanu un centīsies realizēt vairāk elektronisko ietaišu sistēmās, lai atvieglotu darbu. Sniedza ieskatu arī par šī gada janvārī paveikto.

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas atskaite par 2020. gadu - šeit.

 

Apstiprina 2020. gada budžeta izpildi

 

Dome vienbalsīgi apstiprināja novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi. Apstiprināti pamatbudžeta ieņēmumi 12 789 597 EUR un pamatbudžeta izdevumi 12 006 461 EUR. Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2020. gada 31. decembrī bija  2 434 963 EUR. Ieņēmumu plāns pērn izpildīts 102,2% apmērā – pozitīvi tas pildījies gan iedzīvotāju ienākumu nodokļa, gan transfertu, gan Eiropas Savienības finansēto projektu apguvē, skaidroja pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete. Diemžēl no plānotajiem izdevumiem apgūti tikai 84,9%.

 

Par Ulda Dzidruma atkārtotu ievēlēšanu bāriņtiesa locekļa amatā

 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa paredz, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.

Ulda Dzidruma kandidatūra atbilst visām likumā noteiktajām prasībām, Uldis Dzidrums ir izteicis piekrišanu atkārtotai ievēlēšanai par bāriņtiesas locekli. Domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja Ulda Dzidruma ievēlēšanu bāriņtiesa locekļa amatā uz nākamajiem pieciem gadiem.

 

 

Par grozījumiem lēmumā «Par Iecavas novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem»

 

2020. gada 1. decembrī Iecavas novada dome nolēma pārtraukt pašvaldības laikraksta „Iecavas Ziņas” darbību, sākot ar 2020. gada 21. decembri, un no 2021. gada 1. janvāra izdot informatīvo izdevumu „Iecavas Ziņas”.

Ņemot vērā to, ka informatīvajā izdevumā publicē tikai likuma „Par pašvaldībām” 14.1 panta pirmajā daļā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas, ir pamats veikt grozījumus Iecavas novada domes 2013. gada 8. oktobra lēmumā „Par Iecavas novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem” (prot.Nr.17, 18.p.). Līdz ar to pašvaldība vairs nepiedāvās maksas publikāciju iespējas.

 

Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikumā

 

Kopš 1995. gada pašvaldības laikrakstu veidoja administrācijas struktūrvienība – laikraksta „Iecavas Ziņas” redakcija. Redakcijas darbinieku amata pienākumos ietilpa arī satura veidošana pašvaldības portālam www.iecava.lv, sociālajiem medijiem un citi pienākumi sabiedrisko attiecību jomā. Pēc laikraksta likvidācijas optimālais risinājums ir pašvaldības administrācijas pārstrukturizācija. Dome vienbalsīgi lēma likvidēt laikraksta „Iecavas Ziņas” redakciju, veikt izmaiņas Administratīvās nodaļas sastāvā un izveidot Komunikācijas nodaļu.

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi iedzīvotāju informēšanā, veidotu saziņu ar sabiedrību un veicinātu Iecavas novada pašvaldības atpazīstamību, Komunikācijas nodaļas struktūrā izveidotas šādas amata vietas: nodaļas vadītājs un sabiedrisko attiecību speciālists (divas amata vienības). Attiecīgi no Administratīvās nodaļas struktūras izslēgta sabiedrisko attiecību speciālista amata vieta.

Visus sēdes lēmumus varēs lasīt pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes > Lēmumi.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    27.01.2021
TWITTER
Iecavas novads
24 feb
Iepriecini savas dāmas Sieviešu dienā!❤️ https://t.co/z5nUk5ZJso