Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi kārtējā domes sēde

24.02.2021 0

23. februārī Iecavas novada dome attālinātā sēdē strādāja pilnā sastāvā.

Pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs deputātus informēja par aktualitātēm pašvaldības darbā un iepirkumiem.

2021. gada 1.februārī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA «INTER RAO LATVIA» par elektroenerģijas piegādi Iecavas novada pašvaldības iestādēm un aģentūrai. Līguma summa EUR 69 816,55 ar PVN, līguma izpildes termiņš 2022.gada 31.janvāris.

2021. gada 9.februārī bija atklātam konkursam «Iecavas vidusskolas pārbūve» iesniegto piedāvājumu atvēršana, kopumā tika saņemti 13 piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

2021. gada 9.februārī bija atklātam konkursam «Sporta zāles būvniecības pie Iecavas pamatskolas» iesniegto piedāvājumu atvēršana, kopumā tika saņemti 7 piedāvājumi. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas vadītājs Gundars Dzenis deputātiem sniedza ieskatu par šī gada februārī paveikto. Tuvojoties pavasarim, pašvaldības policija ir sākusi apsekot tos īpašumus novadā, kur iepriekšējos gados ir fiksēta kūlas dedzināšana. Tāpat tiek pievērsta uzmanība tam, kā iedzīvotāji ievēro pašvaldības saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par nekustamā īpašuma uzturēšanu un par nekustamo īpašumu nosaukumu un norāžu zīmēm.

Par bāriņtiesa darbību 2020. gadā

Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele deputātus iepazīstināja ar bāriņtiesas pārskatu par darbu 2020. gadā. Ar dokumentu var iepazīties tīmekļvietnes sadaļā «Bāriņtiesas darbība».

Par infrastruktūras izveidi «Velozinis» velo braukšanas prasmju apguvei Iecavā

Lai uzlabotu velo infrastruktūru Iecavā un nodrošinātu drošu mācību vidi jaunajiem braucējiem, BTA un «We Build Parks» piedāvā realizēt sociāli atbildīgu projektu «Velozini», izveidojot unikālu vietu pilsētvidē, kas drošos apstākļos māca gan bērniem, gan pieaugušajiem dažādas velo prasmes (koordināciju, līdzsvaru, sasvēršanos, manevrēšanu u.c.) uzlabo jau esošās iemaņas un veiklību, lai kļūtu par drošu un pārliecinātu satiksmes dalībnieku. Velotrases astoņas konstrukcijas (7 550 EUR vērtībā bez PVN), to piegāde un ierīkošana ir plānota kā dāvinājums no biedrības “For Better" (Reģ.Nr.40008286742), pašvaldībai jānodrošina zemes darbu veikšana pamatnes ierīkošanai. Velotrases ideja iekļaujas pašvaldības administrācijas īstenotajā projektā «Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats» (LLI-506; Safe School) kopējā konceptā, un pamatnes sagatavošanas darbi varētu tikt finansēti no šī projekta pēc projekta grozījumu apstiprināšanas. Domes sēdē tika konceptuāli atbalstīta infrastruktūras izveide Skolas un Lauku ielas krustojumā.

Par finansiālu atbalstu

Dome apstiprināja divas pašvaldības finansiāla atbalsta sniegšanas iespējas: pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē 2021. gadā un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) 2021. gadā.

Pašvaldības finansiālais atbalsts pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē ir paredzēts, lai gadījumā, ja Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē nav brīvu vietu, bērns var izglītoties privātā izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Pieejamais finansiālais atbalsts:

  • 262,09 eiro mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam;

  • 138,94 eiro mēnesī par vienu Iecavas novada pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

  • 78,63 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei), kurš sniedz pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojumu.

Par redkolēģijas darbības pārtraukšanu

2020. gada 1. decembrī Iecavas novada dome nolēma pārtraukt pašvaldības laikraksta „Iecavas Ziņas” darbību, sākot ar 2020. gada 21. decembri, un no 2021. gada 1. janvāra izdot informatīvo izdevumu „Iecavas Ziņas”. 2021. gada 26. janvāra domes sēdē tika uzsāktas diskusijas par redkolēģijas turpmāku nepieciešamību, deputāti ierosināja virzīt jautājuma izskatīšanu domes pastāvīgajās komitejās, lai vienotos par to, vai redkolēģija ir/nav nepieciešama. Noklausoties redkolēģijas locekļu un administrācijas speciālistu viedokļus, domes deputāti vienbalsīgi lēma pārtraukt Iecavas novada laikraksta „Iecavas Ziņas” un pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv redkolēģijas darbību.

Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu

Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” nosaka kārtību un nosacījumus, kādā notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas. Saskaņā ar MK noteikumu 23.punktu, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši MK noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Domes sēdē tika apstiprināta Iecavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošā daļa, kurā norādīta informācija par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām, mantu un saistībām.

Informācija par visiem sēdes lēmumiem būs pieejama mājaslapas sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    24.02.2021