Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēgumu izbūvei

15.04.2021 0

Lai sekmētu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Iecavas novada pašvaldība no 15.aprīļa līdz 17.maijam (ieskaitot) aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

 

Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nosaka Iecavas novada domes 2017. gada 12. septembra saistošie noteikumi Nr. 12 «Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai».

Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas), un dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.

 

Pašvaldības līdzfinansējums:


10 eiro par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 eiro par vienu skataku, bet ne vairāk kā 750 eiro par pieslēgumu. Apmēra ierobežojums var tikt palielināts līdz 1500 eiro gadījumā, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi noteikumu prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās fiziskās personas nekustamo īpašumu.

 

Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz:

• iesniegumu;

• nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu. Dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama, ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība;

• dzīvokļu īpašnieku kopība iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

• Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, kā arī dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi.

 

Izvērtējot pretendenta pieteikumus, tiek dota priekšroka tiem pretendentiem, kuri atbilst kādam no saistošo noteikumu 16. punktā minētajiem kritērijiem:

• ir piešķirts trūcīgās personas statuss;

• ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;

• ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā;

• pretendentam ir apgādājamais ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;

• 1. vai 2. grupas invaliditāte;

• politiski represēta persona;

• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

• Afganistānas kara dalībnieks;

• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

• vientuļais pensionārs, kuram nav bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums.

 

Pretendentam, kurš atbilst kādam no 16. punkta apakašpunktos minētajiem kritērijiem, viena nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai nodrošina pašvaldība.

 

Pretendentam līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

• ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Iecavas novadā;

• pretendentam piederošajā nekustamajā īpašumā Iecavas novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;

• ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība», izņemot tad, ja starp pretendentu un pašvaldību un/vai pašvaldības kapitālsabiedrību ir noslēgta rakstiska vienošanās par labprātīgu parāda atmaksu.

 

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

15.04.-17.05. (ieskaitot)

• pa pastu, nosūtot parakstītu pieteikumu SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913,
norādot uz aploksnes «Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai»;

• aploksnē ievietotu parakstītu pieteikumu ievietojot pasta kastē pie SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» ieejas Edvarta Virzas ielā 21a;

• elektroniski, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: udens@iecavasdzks.lv.

 

Tālrunis uzziņām: 29556692.

Komunikācijas nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    15.04.2021