Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi kārtējā domes sēde

22.06.2021 0

22. jūnijā deputāti izskatīja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās deputāts Juris Ludriķis.

Notikusi kārtējā domes sēde
FOTO: Beata Logina

Kā ierasts, domes deputāti pieņēma zināšanai informāciju par iepirkumu procedūrām, kuras notikušas iepriekšējā mēnesī. Pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs iepazīstināja ar objektiem, kuros pašreiz notiek intensīvi būvdarbi, un atbildēja uz deputātu jautājumiem par izsludinātajām iepirkumu procedūrām.

Jūnijā noslēgtās iepirkumu procedūras:

  • 7. jūnijā noslēgts līgums (izpildes laiks - pieci mēneši no līguma noslēgšanas dienas) ar SIA «KVĒLE» par Zemgales ielas apgaismojuma modernizāciju (no Edvarta Virzas ielas līdz Dārza ielai un no Rīgas ielas līdz Dzirnavu ielai), līguma summa 20 999,55 EUR ar PVN;
  • 4. jūnijā noslēgts līgums ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» par lietus kanalizācijas tīklu apkopi, caurteku uzturēšanu un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošanu Iecavā, līguma summa 12 097,58 EUR ar PVN, līguma termiņš - līdz 2021. gada 31.decembrim;
  • 9. jūnijā noslēgts līgums (izpildes laiks – divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas) ar SIA «U.B.S» par nomaļu grunts uzauguma noņemšanu, līguma summa 24 161,40 EUR ar PVN;

Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas priekšnieks Gundars Dzenis deputātiem sniedza ieskatu par policijas darbu Iecavas novadā laika posmā no 22. maija līdz 18. jūnijam. Kopumā bijuši 166 izsaukumi - visbiežāk par alkoholisko dzērienu lietošanu neatļautās vietās. Kopumā jūnijs aizvadīts ļoti mierīgi un veiksmīgi.

 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu vasaras mēnešos pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»

Pamatojoties uz to, ka pirmsskolas izglītības iestādē «Dartija»  vasaras mēnešos (jūnijs, jūlijs, augusts) izglītības iestādes pakalpojumi tiek sniegti jaukta vecuma grupās, visiem izglītojamajiem ēdināšanas maksu noteikt vienotu, t. i., 1,49 EUR dienā. PII «Dartija» vadītāja Irīna Freimane apstiprināja, ka izglītojamo vecāki ir aptaujāti un iebildumu viņiem nav. Vienotu ēdināšanas maksu vasaras mēnešos deputāti atbalstīja.

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu

Saskaņā ar «Dabas resursu nodokļa» likumu un likumu «Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā», sadzīves atkritumu radītājam vai valdītājam laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim tiek piemērota likme par atkritumu apglabāšanu 65,00 EUR/t. Pamatojoties uz to, SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» iesniedza uz saskaņošanu domē iesniegumu «Par izmaiņām atkritumu tarifā», kurā atspoguļots sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķina projekts, sākot no 2021. gada 1. jūlija. Sēdē 13 deputāti  atbalstīja, viens balsoja «pret» jaunā tarifa apstiprināšanu, nosakot maksu par atkritumu savākšanu 9,12 EUR /m3 un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.

 

Par Iecavas parka attīstības koncepcijas apstiprināšanu 1. redakcijā

Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 8. maija līdz 2021. gada 5. jūnijam. 19. maijā no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 tika rīkota publiskās apspriešanas sanāksme zoom.us vidē. Publiskās apspriešanas sanāksmes gaitā kopumā pieslēdzās 40 dalībnieki.

Pēc publiskās apspriešanas beigām parka koncepcijas izstrādātājs apkopoja publiskās apspriešanas rezultātus. Kopā publiskajā apspriešanā piedalījušies 767 iedzīvotāji - vairākums no tiem atbalsta izstrādāto Iecavas parka attīstības koncepciju. Domes sēdē deputāti apstiprināja publiskās apspriešanas «Vai jūs atbalstāt izstrādāto Iecavas parka attīstības koncepcijas» rezultātus un koncepcijas 1.redakciju.

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas), un dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums ir 10 eiro par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 eiro par vienu skataku, bet ne vairāk kā 750 eiro par pieslēgumu. Apmēra ierobežojums var tikt palielināts līdz 1500 eiro gadījumā, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi noteikumu prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās fiziskās personas nekustamo īpašumu. Kopumā tika iesniegti 11 pieteikumi. Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, komisija 2021. gada 17. jūnijā iesniedza domē ziņojumu par to, kuriem pretendentiem pienākas līdzfinansējums. Deputāti iepazinās ar izvērtējumu un, deviņiem deputātiem balsojot «par», atbalstīja šo lēmumprojektu.

 

Domes sēdē apstiprināja      

  • Iecavas novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam Uzraudzības ziņojumu par 2020. gadu;
  • Iecavas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu.

 

Visi domes sēdes lēmumi būs pieejami šeit.

Līga Egle
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    30.06.2021